Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

(druki dostępne w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7).

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)  - w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem.
2. zezwolenie ministra właściwego ds. wewnętrznych na nabycie nieruchomości/udziału w nieruchomości – w przypadku gdy właścicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele użytkowe lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
3. aktualny  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - dot.osób prawnych (oryginał lub odpis dokumentu) .
4. dowód  uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia .
5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jeśli są ustanowione).
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- 50 zł  - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
- 17 zł - opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (jeśli są ustanowione)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od  ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka  prowadzony przez PKO BP SA II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- 4 miesiące -  od dnia złożenia wniosku .
-  30 dni - od dnia złożenia wniosku uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
• Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  - jeśli zachodzą ustawowe przesłanki,
• Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia - w przypadku braku przesłanek ustawowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr  6,7.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Doręczenie na adres wskazany w Ewidencji Gruntów i Budynków Urzędu Miasta Płocka lub na adres, na który przed dniem przekształcenia doręczana była korespondencja dot. użytkowania wieczystego  lub na adres wskazany przez wnioskodawcę/ów.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 20  lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .

GODZINY PRACY URZĘDU: od poniedziałku do środy 7.30-15.30, czwartek  8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 07 stycznia 2019, godzina 14:33)
 • Osoba publikująca: Maciej Chaleński
 • Nadzór nad treścią: Maciej Chaleński
 • Ilość wyświetleń: 2 695 688
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 13:07
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 13:07 Aktualizacja dokumentu
  14 lutego 2020, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  22 lipca 2019, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 14:34 Aktualizacja danych
Podobne sprawy