Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18. 
 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w sprawach niezwiązanych z zamierzeniem inwestycyjnym (dotyczy bieżącego utrzymania)

- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (w sprawach niezwiązanych z zamierzeniami inwestycyjnymi)

- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu Cywilnego

- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w sprawach związanych z zamierzeniem inwestycyjnym

Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8, wejście od ul. Zduńskiej 3,

Wnioski zawierają następujące informacje zgodnie z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń;

2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń;

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

(nie dotyczy m.in. 
1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od  ziemi nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm
w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
3. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.)

4. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

5. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

6. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy (nie dotyczy krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;

WYMAGANE DOKUMENTY:  do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem oraz dokument potwierdzający umocowanie prawne osób podpisujących wniosek do reprezentowania podmiotu lub oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

2. pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania wnioskodawcy, jeśli podmiot składający wniosek działa w cudzym imieniu (+ dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł – o ile przepisy nie zwalniają z obowiązku wniesienia opłaty).

3. rysunek, mapę lub w przypadku realizacji inwestycji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu. 

4. inwentaryzację zieleni wykazującą kolizję na terenie objętym inwestycją z określeniem gatunków drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi, powierzchni pokrytej krzewami w m2, stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycięcia lub przesadzenia) na mapie. Inwentaryzacja winna być sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią.    

5. projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych - wyliczonych  zgodnie z § 3 pkt. 4 Zarządzenia Nr 2373/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja 2021 roku  w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock;

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów omówione jest w art. 84, 85 i 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 t.j. ), a ich wysokość w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r, poz. 1330) - opłaty są uzależnione od gatunku drzewa i obwodu pnia oraz gatunku krzewów i powierzchni pokrycia – płatne zgodnie z orzeczeniem decyzji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie pkt 6 ust. 44 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone) wynosi 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub na rachunek bankowy: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: w przypadku wniosku - wydanie zezwolenia – decyzji, w przypadku zgłoszenia- milcząca zgoda lub sprzeciw w formie decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek lub zgłoszenie składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 6.

MIEJSCE ODBIORU DECYZJI: pokoje: E-34 I piętro oraz E-33 I piętro.

SPRAWĘ PROWADZI: Ogrodnik Miasta – Koordynator pokój E-52, II piętro wraz z Zespołem Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa pok. E-33 i E-34, I piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r, poz. 1330).
 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock 2373/2021 z 12.05.2021 r.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 8.30 – 17.30, piątek: 8.30 - 15.30.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 701 730
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 12 lipca 2021, godzina 10:45
 • Historia aktualizacji

 • 12 lipca 2021, godzina 10:45 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:42 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:41 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:40 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:38 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:27 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2021, godzina 18:09 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2021, godzina 18:08 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2021, godzina 18:07 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:47 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2019, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:18 Aktualizacja danych
  23 lutego 2018, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2017, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2017, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2017, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  23 października 2015, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  23 października 2015, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  23 października 2015, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2015, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2015, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  08 września 2011, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  29 lipca 2010, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  29 lipca 2010, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  29 lipca 2010, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  29 lipca 2010, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  29 lipca 2010, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2007, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2005, godzina 07:18 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  28 maja 2004, godzina 12:17 Aktualizacja danych