Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych).  OOS – 10. 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8, wejście od ul. Zduńskiej 3), zawierający następujące informacje zgodnie z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2. podstawa władania nieruchomością;

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w wieku powyżej 10 lat.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:
1. Szkic sytuacyjny lub mapa terenu z zaznaczonymi drzewami lub krzewami przeznaczonymi do usunięcia.
2. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania wnioskodawcy, jeśli podmiot składający wniosek działa w cudzym imieniu (wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł – o ile przepisy nie zwalniają z obowiązku wniesienia opłaty).

WYSOKOŚĆ OPŁATY : wydanie oświadczenia nie podlega opłacie

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
1. wydanie oświadczenia zwolnione jest z opłaty skarbowej
2. opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli  zostało udzielone) wynosi 17 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: 
w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zgody w formie oświadczenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8.

MIEJSCE ODBIORU DECYZJI: pokój E-33 (I piętro) lub E-51 (II piętro), wejście od ul. Zduńskiej 3.

SPRAWĘ PROWADZI: Ogrodnik Miasta – Koordynator pok. E-52 (II piętro) wraz z Zespołem Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa pok. E-33 (I piętro).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r., poz. 256).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z  2018 r., poz. 142 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
4. Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30-15.30, czwartek - 8.30 – 17.30, piątek - 8.30 - 15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (poniedziałek, 27 czerwca 2016, godzina 09:25)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 809
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 12:50
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 12:50 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:36 Aktualizacja danych
  22 maja 2019, godzina 07:46 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2018, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  23 lutego 2018, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  23 lutego 2018, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:41 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2016, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2016, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2016, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2016, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2016, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2016, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2016, godzina 10:31 Aktualizacja danych
Podobne sprawy