Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 13-14).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :

1) tytuł prawny władania nieruchomością
2) pełnomocnictwo do działania w imieniu strony
3) dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 
1. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji (pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

na rachunek bankowy

Gmina Miasto Płock
13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA: wniosek składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ochrony Środowiska - Zespół Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa – pokój E52, II piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256),
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1463),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1546).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 04 stycznia 2018, godzina 08:22)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 432
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 12:49
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 12:49 Aktualizacja dokumentu
  09 września 2020, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:04 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2018, godzina 06:59 Aktualizacja danych