Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.

 

Zgodnie z art. 27b ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie, będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej.

Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, który złożył oświadczenie, i wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości, może je cofnąć, w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą (tu Prezydentem Miasta Płocka). Starosta jest zobowiązany do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia. Tym samym złożenie podpisu na oświadczeniu powinno odbyć się w obecności upoważnionego pracownika Referatu Ochrony Środowiska.

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne:
1) od dnia następującego po dniu jego złożenia - w przypadku gdy starosta jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;
2) od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego - w przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;
3) od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania.

W przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania, starosta zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania odpowiednio organ właściwy do wydzierżawienia obwodu albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Organ właściwy do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub - gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania - minister właściwy do spraw środowiska są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak – art. 27 b ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  przyjęcie oświadczenia i poświadczenie własnoręczności podpisu na oświadczeniu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska Referat Ochrony Środowiska, Zespół Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa, pokój E-52, II p. we we współpracy z Zespołem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E – 32, I p .

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Informowania i Interwencji Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U. 2017, poz. 1295 ze zm.  ).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 10 maja 2018, godzina 15:34)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 384
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 21 lutego 2020, godzina 12:52
 • Historia aktualizacji

 • 21 lutego 2020, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:02 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  10 maja 2018, godzina 15:35 Aktualizacja danych
Podobne sprawy