Przyjęcie zgłoszenia o stwierdzeniu w środowisku w granicach administracyjnych Miasta Płocka inwazyjnego gatunku obcego (IGO) z wyłączeniem barszczy kaukaskich - ROP - 01

 
NIEZBĘDNY FORMULARZ:
- formularz zgłoszenia (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-14),
- wniosek o wydanie, na wniosek podmiotu władającego, decyzji o zwolnieniu przez podmiot władający z przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenionego na szeroką skalę, i przeprowadzeniu działań zaradczych za ten podmiot. (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-14) dostępne również w formie elektronicznej na stronie www.czysty.plock.eu

Lista IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenionych na szeroką skalę

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
1.    przyjęcie zgłoszenia  IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenionego na szeroką skalę – bez opłat.
2.    za wydanie, na wniosek podmiotu władającego, decyzji o zwolnieniu przez podmiot władający z przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenionego na szeroką skalę, i przeprowadzeniu działań zaradczych za ten podmiot – 10,00 (dziesięć złotych), na podstawie części I, pkt 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
1.    w opłatomatach zlokalizowanych w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta oraz w budynku D (przy portierni) – płatność: gotówka, karta płatnicza, blik
2.    na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929,
3.    gotówką (bez prowizji) w każdym oddziale PKO BP S.A.
4.    przelewem wybrane opłaty za pomocą strony https://plock.oplatyurzedowe.pl (prowizja 1 zł)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przekazanie zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie
         lub
Wydanie, na wniosek podmiotu władającego, decyzji o zwolnieniu przez podmiot władający z przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenionego na szeroką skalę, i przeprowadzeniu działań zaradczych za ten podmiot a w przypadku braku podstaw do zwolnienia wydanie decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia działań zaradczych.

W przypadku wydania decyzji wyrażającej zgodę na zwolnienie przez podmiot władający z przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenionego na szeroką skalę powyższa informacja zostanie przekazana do Wydziału Spraw Komunalnych celem podjęcia działań zaradczych.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia - w przypadku gdy dotyczy ono IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, podlegającego szybkiej eliminacji.
2. W terminie 7 dni od końca kwartału, w którym je otrzymano - w przypadku gdy dotyczy ono IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenionego na szeroką skalę.
3. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez podmiot władający o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku przeprowadzenia działań zaradczych , jeżeli podmiot władający nie ma możliwości przeprowadzenia tych działań we własnym zakresie, w szczególności ze względów finansowych

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: zgłoszenie składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-14, pocztą elektroniczną na adres igo@plock.eu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej UMP na platformie ePUAP

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska – Referat Ochrony Przyrody, pl. Stary Rynek 1

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 15, art. 16, art 21 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o gatunkach obcych
Art. 1, ust 1, pkt 1) i 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku gdy nie zostanie uzupełnione w terminie lub dotyczy stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski tego samego gatunku i w tym miejscu, co już wpisane do Rejestru IGO

Wniosek o wydanie decyzji pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku gdy nie zostanie uzupełniony w terminie

GODZINY OBSŁUGI KLIENTA: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9  ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych "RODO" informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1,
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – iod@plock.eu,
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia o stwierdzeniu w środowisku w granicach administracyjnych Miasta Płocka inwazyjnego gatunku obcego IGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. O gatunkach obcych (Dz.U.2022.1718).
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie przez archiwum państwowe z możliwością zmiany kwalifikacji archiwalnej, kategoria archiwalna BE 5;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia i/lub wydania decyzji.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 26 sierpnia 2022, godzina 16:11)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 878
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 29 sierpnia 2022, godzina 09:34
 • Historia aktualizacji

 • 29 sierpnia 2022, godzina 09:34 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 07:31 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 07:30 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 07:28 Aktualizacja dokumentu
  26 sierpnia 2022, godzina 16:19 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy