Wszystkie dokumenty według daty dodania1 tydzień temu (2022-08-10 12:01:58) Zarządzenie Nr 3552/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
w sprawie ogłoszenia wyników IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
1 tydzień temu (2022-08-10 10:50:52) Zarządzenie Nr 3550/22 z dnia 08 sierpnia 2022r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3515/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022
1 tydzień temu (2022-08-09 12:06:18) Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1796 z dnia 03 sierpnia 2022r.
Wycięcie suchych brzóz na odcinku od Radziwia do Gór oraz jednego drzewa przy końcu Al. Kilińskiego
1 tydzień temu (2022-08-09 09:06:56) Zarządzenie Nr 3548/22 z dnia 08 sierpnia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku oznaczonych jako działki nr 210/1, nr 21/2, nr 214/2 ( obr. 1) oraz nr 30/3, nr 58 ( obr. 2) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
1 tydzień temu (2022-08-09 08:26:18) Zarządzenie Nr 3549/22 z dnia 08 sierpnia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Dworcowej (obręb 7 ) oznaczonych jako działki nr 576/5 i nr 576/8 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
1 tydzień temu (2022-08-08 15:33:38) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann
Wydział Spraw Komunalnych Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
1 tydzień temu (2022-08-08 09:46:19) Zarządzenie Nr 3499/22 z dnia 18 lipca 2022r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 303/1 o powierzchni 826 m2 i działka nr 303/3 o powierzchni 148 m2 położonej w Płocku w Obrębie 4. stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
1 tydzień temu (2022-08-08 09:03:25) Zarządzenie Nr 3541/22 z dnia 03 sierpnia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
1 tydzień temu (2022-08-08 08:59:03) Zarządzenie Nr 3540/22 z dnia 03 sierpnia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
1 tydzień temu (2022-08-05 14:05:11) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni
Wydział Spraw Komunalnych Referat Utrzymania Czystości i Zieleni
1 tydzień temu (2022-08-05 13:59:37) Zarządzenie Nr 3546/22 z dnia 04 sierpnia 2022r.
w sprawie : pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock.
1 tydzień temu (2022-08-05 12:55:40) Zarządzenie Nr 3504/22 z dnia 19 lipca 2022r.
w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego numer 90 położonego w Płocku przy ul. Gradowskiego 16, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 26,60 m2 oraz powierzchni pomocniczej 2,92 m2, z którego własnością związany jest udział wynoszący 2660/202640 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 884/1, 884/3 i 884/4.
1 tydzień temu (2022-08-05 12:53:53) Zarządzenie Nr 3542/22 z dnia 04 sierpnia 2022r.
w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności zabudowanej garażem działki numer ewidencyjny 1317 o powierzchni 0,0020 ha, położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej, obręb 8, wraz z posadowionym garażem.
1 tydzień temu (2022-08-05 12:51:08) Zarządzenie Nr 3543/22 z dnia 04 sierpnia 2022r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
2 tygodnie temu (2022-08-05 11:49:57) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. estetyzacji
Wydział Spraw Komunalnych Referat Utrzymania Czystości i Zieleni
2 tygodnie temu (2022-08-05 11:00:59) Zarządzenie Nr 3544/22 z dnia 04 sierpnia 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku
2 tygodnie temu (2022-08-05 09:35:33) Zarządzenie Nr 3545/22 z dnia 04 sierpnia 2022r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3281/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2022r.
2 tygodnie temu (2022-08-04 14:54:21) Wykaz kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli w I półroczu 2022 r

2 tygodnie temu (2022-08-04 14:52:26) Wykaz kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Płocka w 2022 r.

2 tygodnie temu (2022-08-04 11:39:16) Zarządzenie Nr 3529/22 z dnia 29 lipca 2022r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.