Wszystkie dokumenty według daty dodania4 tygodnie temu (2022-05-26 15:19:13) UCHWAŁA Nr 746/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Armii Krajowej w Płocku
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:18:32) UCHWAŁA Nr 745/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2022-2024".
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:17:23) UCHWAŁA Nr 744/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/X/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie założenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Płocku
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:16:10) UCHWAŁA Nr 743/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Urodzajnej.
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:16:06) Zarządzenie Nr 3324/22 z dnia 11 maja 2022r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 694/69 o pow. 16 m2 położonej w Płocku w Obrębie 4. stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:15:18) UCHWAŁA Nr 742/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Miodowej (obr. 4)
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:13:13) UCHWAŁA Nr 741/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:12:10) UCHWAŁA Nr 740/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:10:57) UCHWAŁA Nr 739/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie dokonania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Płocka.
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:07:36) PROTOKÓŁ NR XLI/2022 Z OBRAD XL SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 28 KWIETNIA 2022 ROKU

4 tygodnie temu (2022-05-26 12:40:54) Zarządzenie Nr 3346/22 z dnia 20 maja 2022r.
w sprawie uzgodnienia z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, w tym terminów składania dokumentów.
4 tygodnie temu (2022-05-26 08:24:45) Zarządzenie Nr 3354/22 z dnia 25 maja 2022r.
w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock.
1 miesiąc temu (2022-05-25 14:21:07) Zarządzenie Nr 3334/22 z dnia 16 maja 2022r.
w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 02 czerwca 2022r. do 04 czerwca 2022r. będzie pełniła dyżur.
1 miesiąc temu (2022-05-23 12:43:19) Zarządzenie Nr 3349/22 z dnia 23 maja 2022r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok stanowiącego załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka.
1 miesiąc temu (2022-05-23 12:41:22) Zarządzenie Nr 3348/22 z dnia 23 maja 2022r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.
1 miesiąc temu (2022-05-23 12:38:36) Zarządzenie Nr 3347/22 z dnia 23 maja 2022r.
w sprawie powołania zespołu do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
1 miesiąc temu (2022-05-23 11:33:19) Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 1741 z dnia 18 maja 2022r.
Montaż monitoringu na placu zabaw w parku na Zielonym Jazie
1 miesiąc temu (2022-05-23 11:31:25) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1740 z dnia 18 maja 2022r.
Montaż wiaty przystankowej na przystanku przy ul.  Banacha
1 miesiąc temu (2022-05-23 11:29:29) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1739 z dnia 18 maja 2022r.
Wybudowanie ścieżki rowerowej na ul. Banacha w celu utworzenia bezpiecznego dojazdu od bramy firmy Levi Strauss Poland do ścieżki rowerowej przy ul. Otolińskiej
1 miesiąc temu (2022-05-23 08:31:54) Zarządzenie Nr 2488/21 z dnia 06 lipca 2021r.
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka geodezyjna o numerze ewidencyjnym 66/1 o powierzchni 1475 m2 położonej w Płocku w obrębie 5. przy ul.  Kostrogaj stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia ceny.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.