Wszystkie dokumenty według daty dodania1 miesiąc temu (2023-02-23 14:51:02) UCHWAŁA Nr 897/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Płocka" Panu profesorowi Maciejowi Słodkiemu
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:50:08) UCHWAŁA Nr 896/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:49:11) UCHWAŁA Nr 895/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy - Miasto Płock jako miasta na prawach powiatu z Powiatem Płockim i Powiatem Sierpeckim w sprawie powierzenia Powiatowi Sierpeckiemu zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w relacji Sierpc - Lelice - Bielsk - Zągoty - Płock
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:48:10) UCHWAŁA Nr 894/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:47:15) UCHWAŁA Nr 893/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie ustalenia przepisów porządkowych, obowiązujących podczas imprez sportowych w postaci meczów piłki nożnej, niebędących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1466 ze zm.), odbywających się na stadionach Gminy - Miasta Płock
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:46:26) UCHWAŁA Nr 892/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:45:29) UCHWAŁA Nr 891/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym specjalistycznym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:44:32) UCHWAŁA Nr 890/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:43:34) UCHWAŁA Nr 889/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:42:30) UCHWAŁA Nr 886/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r.
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:29:12) Zarządzenie Nr 4078/23 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
1 miesiąc temu (2023-02-23 14:24:13) Zarządzenie Nr 4082/23 z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
1 miesiąc temu (2023-02-23 13:12:47) Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
1 miesiąc temu (2023-02-23 11:58:29) Zarządzenie Nr 4079/23 z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie: powołania komisji ds. weryfikacji złożonych ofert w ramach ogłoszenia o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie spawalnictwa w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.
1 miesiąc temu (2023-02-23 08:50:55) Zarządzenie Nr 4077/23 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 02 marca 2023r. do 04 marca 2023r. będzie pełniła dyżur.
1 miesiąc temu (2023-02-22 15:06:14) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Przygotowywania Projektów Inwestycyjnych
1 miesiąc temu (2023-02-22 14:41:06) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów Zespół Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
1 miesiąc temu (2023-02-22 11:36:14) Zarządzenie Nr 4076/23 z dnia 21 lutego 2023r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.
1 miesiąc temu (2023-02-22 11:09:21) Zarządzenie Nr 4012/23 z dnia 19 stycznia 2023r.
w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka.
1 miesiąc temu (2023-02-22 10:29:48) Zarządzenie Nr 4075/23 z dnia 21 lutego 2023r.
zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2023 rok.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30