Wszystkie dokumenty według daty dodania1 tydzień temu (2023-12-01 11:28:24) UCHWAŁA Nr 1030/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie rozpatrzenia ponaglenia z dnia 25 września 2023 r. na bezczynność i przewlekłość Rady Miasta Płocka.
1 tydzień temu (2023-12-01 11:26:28) UCHWAŁA Nr 1029/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2024 - 2026
1 tydzień temu (2023-12-01 11:24:39) UCHWAŁA Nr 1028/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
1 tydzień temu (2023-12-01 11:23:10) UCHWAŁA Nr 1027/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie zmiany uchwały nr 504/XXX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków, formy i zakresu udzielania stypendium pod nazwą „Płocka szansa edukacyjna” dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie miasta Płocka
1 tydzień temu (2023-12-01 11:23:00) Zarządzenie Nr 4736/23 z dnia 29 listopada 2023r.
w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
1 tydzień temu (2023-12-01 11:22:03) UCHWAŁA Nr 1026/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płocka na lata 2023-2027”
1 tydzień temu (2023-12-01 11:20:12) UCHWAŁA Nr 1025/LVI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka
1 tydzień temu (2023-12-01 11:19:11) UCHWAŁA Nr 1024/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomści gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Grabówka (obr. 1)
1 tydzień temu (2023-12-01 11:18:18) UCHWAŁA Nr 1023/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Żyznej (obr. 1)
1 tydzień temu (2023-12-01 11:17:17) UCHWAŁA Nr 1022/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo (obr. 1)
1 tydzień temu (2023-12-01 11:15:00) UCHWAŁA Nr 1021/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo (obr. 1)
1 tydzień temu (2023-12-01 11:13:57) UCHWAŁA Nr 1020/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę - Miasto Płock jako miasta na prawach powiatu z Powiatem Płockim i Powiatem Sierpeckim w sprawie powierzenia Powiatowi Sierpeckiemu zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w relacji Sierpc - Zawidz - Słupia - Płock
1 tydzień temu (2023-12-01 11:12:52) UCHWAŁA Nr 2019/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
1 tydzień temu (2023-12-01 11:11:16) UCHWAŁA Nr 1018/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
1 tydzień temu (2023-12-01 11:10:16) UCHWAŁA Nr 1017/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
1 tydzień temu (2023-12-01 11:08:02) UCHWAŁA Nr 1016/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
1 tydzień temu (2023-12-01 11:06:02) UCHWAŁA Nr 1015/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta Płocka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
1 tydzień temu (2023-12-01 10:32:06) Zarządzenie Nr 4739/23 z dnia 29 listopada 2023r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Płocka.
1 tydzień temu (2023-11-30 15:33:34) Zarządzenie Nr 4735/23 z dnia 28 listopada 2023r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2023 rok.
1 tydzień temu (2023-11-30 15:07:02) PROTOKÓŁ NR LVIII/2023 Z OBRAD LVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU
PROTOKÓŁ NR LVIII/2023 Z OBRAD LVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30