Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. WGD - 10.
Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. WGD - 10.

Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. WGD - 10.

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
wniosek
wniosek - dane wnioskodawców (wypełniany w przypadku, gdy wniosek składa więcej niż jedna osoba)
 - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10,11.

WYMAGANE DOKUMENTY:  
W toku postępowania organ zleca biegłemu (klasyfikatorowi gruntów) opracowanie  dot.  ustalenia gleboznawczej klasyfikacji, które jest podstawą aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Klasyfikator gruntów wyłoniony zostanie zgodnie z Regulaminem  Udzielania Zamówień Publicznych do 30.000,00 euro w Urzędzie Miasta Płocka (Zarządzenie Nr 4457/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 sierpnia 2018r.).

W przypadku gruntów rolnych podlegających szczególnej ochronie (klasa I-III na glebach mineralnych i organicznych, klasa I-VI na glebach organicznych) w ramach prowadzonego postępowania operat klasyfikacji będzie podlegał opinii drugiego niezależnego klasyfikatora gruntów.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Kwota 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzja dotycząca ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Przedłożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Płatność za wydanie decyzji oraz ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury (w tym odpisu, wypisu lub kopii) można uregulować:
• w kasie Urzędu Miasta Płocka – wejście od ul. Zduńskiej 3 I piętro, pok. 132
• bezgotówkowo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A.  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
• za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10 i 11.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • decyzja administracyjna ustalająca gleboznawczą klasyfikację gruntów

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji Prezydenta Miasta Płocka służy stronom prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10,11
    • pocztą tradycyjną
    • ePUAP
    • pocztą elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany)

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:
    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10,11
    • pocztą tradycyjną

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 miesiąc temu (środa, 05 sierpnia 2020, godzina 09:16)
  • Osoba publikująca: Bartłomiej Szatkowski
  • Nadzór nad treścią: Bartłomiej Szatkowski
  • Ilość wyświetleń: 178
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 05 sierpnia 2020, godzina 09:27
  • Historia aktualizacji

  • 05 sierpnia 2020, godzina 09:27 Aktualizacja danych