Obsługa prac geodezyjnych. WGD – 07.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

Wnioski „Zgłoszenie pracy geodezyjnej”, ”Zgłoszenie uzupełniające” oraz „Zawiadomienie o przekazaniu wyników prac” można złożyć elektronicznie za pomocą Portalu Geodety dostępnego na stronie https://geodezja.plock.eu

Druki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10
Zgłoszenie pracy geodezyjnej - wniosek
Zgłoszenie uzupełniające – wniosek
Zawiadomienie i przekazaniu wynikow zgłoszonych prac - formularz

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Wysokość opłaty ustalana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty zgodnie z tabelą nr 16a załącznika do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Płatność należy uregulować po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:
•  bezgotówkowo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A.  24 1020 1592 0000 2902 0297 7684 podając w tytule płatności numer Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) wystawionego przez Wydział Geodezji
• za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10 (przy odbiorze dokumentów)

•  w samoobsługowym opłatomacie - parter, wejście od ul. Zduńskiej 3

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: po zgłoszeniu prac przez Portal Geodety i otrzymaniu przez organ opłaty, udostępnienie materiałów zasobu następuje niezwłocznie; w przypadku zgłoszenia prac w formie papierowej – niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

Weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:
1) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
2) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
3) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych
- od dnia otrzymania przez organ zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; - rejestracja zawiadomienia o przekazaniu wyników prac i weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
Wynik weryfikacji może być pozytywny albo negatywny. Pozytywny wynik weryfikacji stanowi podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 10

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców  tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
    • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
    • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. W sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
    • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych.

GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 21 października 2020, godzina 09:48)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Geodezji
 • Ilość wyświetleń: 3 059
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 02 czerwca 2023, godzina 12:33
 • Historia aktualizacji

 • 02 czerwca 2023, godzina 12:33 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:31 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2021, godzina 14:11 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 11:03 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu
  21 października 2020, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  21 października 2020, godzina 09:51 Aktualizacja dokumentu