Wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków. WGD – 19.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10.
Wniosek można również złożyć za pomocą Portalu Interesanta dostępnego na stronie https://geodezja.plock.eu

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne wydanie wypisów i wyrysów należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do ich pozyskania.

UWAGA:
Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli / władających nieruchomościami zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej. Uzyskanie tych danych przez podmioty nie będące właścicielem / władającym nieruchomością wymaga wskazania interesu prawnego.

Projektanci do wniosku powinni załączyć oświadczenie, iż prace projektowe w ramach podpisanej umowy obejmują działki ewidencyjne stanowiące przedmiot wniosku o wypis wraz ze wskazaniem iż pozyskanie wypisów z rejestru gruntów zawierających dane osobowe właścicieli jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Wnioskodawca może również zamiast oświadczenia przedłożyć kserokopię umowy ( potwierdzonej za zgodność z oryginałem) jeśli w jej treści zawarta jest informacja na temat nazwy przedsięwzięcia oraz numerów działek ewidencyjnych na których będą prowadzone prace projektowe ( zapisy wynagrodzenia mogą zostać usunięte).

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Wysokość opłaty ustalana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty zgodnie z tabelą nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

L.p. Nazwa dokumentu

Stawka podstawowa (Sp) /
jednostka rozliczeniowa

Współczynniki korygujące
LR, PD, AJ
1. Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego 40,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów  


LR, PD i AJ
przyjmują wartość 1,0.

2. Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego 50,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
3. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego 24,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
4. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego 30,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
5. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 140,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
6. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego 150,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
7. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 105,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
8. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego 110,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
9. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego 25,0 zł / jednostkę rejestrową budynków lub lokali
10. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego 30,00 zł / jednostkę rejestrową budynków lub lokali
11. Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego 15,0 zł / pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali
12. Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego 20,0 zł / pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali
13. Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu)
15,0 zł / działkę ewidencyjną

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 2-10;

3) 0,4 - dla Ljr powyżej 10.

 

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

14. Wypis z wykazu działek 5,0 zł / działkę ewidencyjną
15. Wypis z wykazu podmiotów 5,0 zł / podmiot (osoba lub instytucja)

Ljr – liczba jednostek rozliczeniowych
PD – współczynnik korygujący stosowany w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa
AJ – współczynnik korygujący stosowany w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wysokość opłaty określa wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). DOO może być wysłany pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną lub ma adres e-mail wskazany we wniosku.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

Płatność należy uregulować po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:
• w samoobsługowym opłatomacie - parter, wejście od ul. Zduńskiej 3
• bezgotówkowo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A.  24 1020 1592 0000 2902 0297 7684 podając w tytule płatności numer Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) wystawionego przez Wydział Geodezji
• za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10 (przy odbiorze dokumentów).
Otrzymanie dokumentów jest możliwe po dokonaniu stosownej opłaty.

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Opłaty z tego tytułu można dokonać:
• w samoobsługowym opłatomacie - parter, wejście od ul. Zduńskiej 3
• bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - Bank PKO BP Oddział w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, wykaz działek ewidencyjnych oraz podmiotów ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków - do 3 dni roboczych.
Wyrys z mapy ewidencyjnej - do 14 dni

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia. 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: udostępnienie dokumentów w formie wskazanej we wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. W przypadku odmowy wydania wypisu z operatu ewidencyjnego z uwagi na brak interesu prawnego w jego uzyskaniu wydaje się decyzję administracyjną, od której służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
2. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty – wydaje się decyzję administracyjną, od której służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
3. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
   
• osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10
    • pocztą tradycyjną
    • za pomocą Portalu Interesanta
    • drogą elektroniczną (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany)

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków  o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (wtorek, 11 marca 2014, godzina 08:24)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Geodezji
 • Ilość wyświetleń: 2 716 442
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 23 kwietnia 2024, godzina 09:55
 • Historia aktualizacji

 • 23 kwietnia 2024, godzina 09:55 Aktualizacja dokumentu
  07 lipca 2023, godzina 06:41 Aktualizacja dokumentu
  07 lipca 2023, godzina 06:41 Aktualizacja dokumentu
  03 lipca 2023, godzina 17:49 Aktualizacja dokumentu
  03 lipca 2023, godzina 17:48 Aktualizacja dokumentu
  07 czerwca 2023, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2023, godzina 12:52 Aktualizacja dokumentu
  26 sierpnia 2022, godzina 11:30 Aktualizacja dokumentu
  26 sierpnia 2022, godzina 11:30 Aktualizacja dokumentu
  26 sierpnia 2022, godzina 11:29 Aktualizacja dokumentu
  08 sierpnia 2022, godzina 09:18 Aktualizacja dokumentu
  08 sierpnia 2022, godzina 09:18 Aktualizacja dokumentu
  08 sierpnia 2022, godzina 09:17 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:35 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 11:14 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:04 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2020, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2020, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2020, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2020, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2020, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2020, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2020, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2019, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2019, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  28 lutego 2019, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  22 listopada 2018, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  09 listopada 2017, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2014, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2014, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2014, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2014, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2014, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2014, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  15 lipca 2014, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  11 marca 2014, godzina 13:49 Aktualizacja danych