Udostępnienie danych z rejestru publicznego podmiotom realizującym zadania publiczne. WGD – 09.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadanie publiczne dane zgromadzone w prowadzonych rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny – wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 14 dni od dnia złożenia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
    • przekazanie danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dane nie są udostępniane w formie papierowej ani na nośnikach elektronicznych (dyskietka, CD, DVD). Dane udostępnia się w formacie określonym przepisami, na podstawie których prowadzony jest rejestr, a w przypadku kiedy taki format nie został określony – w jednym z formatów, wymienionych w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej zapewnia obsługę formatów: .txt, .pdf, .odt, .doc, .xls, .ppt,
.jpg, .tif, .gml, XAdes, .dxf, .dgn, kcd.

Podmiot, któremu udostępnione zostaną dane zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne
i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnianych danych w ww. aspektach.
lub               
    • decyzja administracyjna odmawiająca udostępnienia danych z rejestru publicznego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy w drodze decyzji administracyjnej Prezydent Miasta Płocka orzekł o odmowie udostępnienia danych z rejestru publicznego. Na ww. decyzję służy stronom prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10;
    • ePUAP;
    • pocztą elektroniczną (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany).

MIEJSCE ODBIORU DANYCH:
    1. w przypadku udostępnienia danych:
    • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (portal WebEwid, ftp)

    2. w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych:
    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10
    • decyzja administracyjna dostarczona na adres wnioskodawcy


SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadanie publiczne,
• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
• Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 05 sierpnia 2020, godzina 10:05)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Geodezji
 • Ilość wyświetleń: 2 394
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 02 czerwca 2023, godzina 12:29
 • Historia aktualizacji

 • 02 czerwca 2023, godzina 12:29 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2023, godzina 12:28 Aktualizacja dokumentu
  08 sierpnia 2022, godzina 09:57 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2021, godzina 14:12 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 11:12 Aktualizacja dokumentu
  05 sierpnia 2020, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2020, godzina 10:07 Aktualizacja danych