Podziały nieruchomości.  WGD-04.

 

 

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (art. 93 i 94 ugn.) i wniosek (art. 95 ugn.) - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Etap I.
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, odpis z księgi wieczystej, a w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział – składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”);
2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3. 3 egzemplarze wstępnego projektu podziału opracowanego na kopii mapy zasadniczej (z wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ugn.). Wstępny projekt podziału powinien zawierać:
  - granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
  - oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości  oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
  - powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
  - naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  - przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  - przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej;
4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział lub oświadczenie o braku takiej decyzji (w przypadku braku planu miejscowego);
5. Pozwolenie Prezydenta Miasta Płocka na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
6. Opinia uprawnionej jednostki pożarniczej z załącznikiem mapowym w sprawie linii oddzieleń przeciwpożarowych (tylko w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej powodującego także podział budynku). Odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

Etap II.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii należy dostarczyć:
 - mapy z projektem podziału,
 - protokół z przyjęcia granic,
 - wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w rejestrze gruntów i budynków jest inne niż w księdze wieczystej,
 - wykaz zmian gruntowych.

Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (z wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ugn.). Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki wydaje opinię w formie postanowienia o braku sprzeczności proponowanego podziału z przepisami odrębnymi, albo o zgodności z decyzją o warunkach zabudowy lub z ustaleniami planu miejscowego (etap I). Pozytywna opinia stanowi podstawę do wykonania przez uprawnionego geodetę projektu podziału (etap II).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: Załatwienie sprawy w zakresie wydania opinii w formie postanowienia 30 dni od dnia złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami (etap I).

Zatwierdzenie projektu podziału w formie decyzji 30 dni od dnia złożenia pozostałych dokumentów (II etap).

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Złożenie wniosku Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10,11, decyzja doręczana jest do miejsca zamieszkania adresata.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Geodezji
 • Ilość wyświetleń: 2 701 191
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 13 czerwca 2023, godzina 08:49
 • Historia aktualizacji

 • 13 czerwca 2023, godzina 08:49 Aktualizacja dokumentu
  07 czerwca 2023, godzina 07:10 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 14:42 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 11:05 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2020, godzina 08:59 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2020, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  22 maja 2018, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 07:36 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  23 lutego 2015, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  23 lutego 2015, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  23 lutego 2015, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  23 lutego 2015, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  23 lutego 2015, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  11 października 2011, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2011, godzina 17:02 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  24 października 2007, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  23 grudnia 2004, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  23 grudnia 2004, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  23 grudnia 2004, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  23 grudnia 2004, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  04 listopada 2004, godzina 13:03 Aktualizacja danych