Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja LV - 31-08-2010
 • UCHWAŁA NR 804/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
 • UCHWAŁA NR 803/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówki oświatowe, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • UCHWAŁA NR 802/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka.
 • UCHWAŁA NR 801/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka wyrażającego sprzeciw wobec obrotu tzw. „ dopalaczami ” na terenie miasta Płocka.
 • UCHWAŁA NR 800/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka
 • UCHWAŁA NR 799/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
 • UCHWAŁA NR 798/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku”
 • UCHWAŁA NR 797/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalno – usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku – Złoty Róg”
 • UCHWAŁA NR 796/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”
 • UCHWAŁA NR 795/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ulicy Armii Krajowej w Płocku”
 • UCHWAŁA NR 794/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”
 • UCHWAŁA NR 793/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia finansowego kredytów zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego MTBS Sp. z o.o. na realizację budownictwa czynszowego
 • UCHWAŁA NR 792/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytów na budowę mieszkań na wynajem dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5
 • UCHWAŁA NR 791/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu zaciąganego przez MTBS Sp. z o.o.
 • UCHWAŁA NR 790/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu zaciąganego przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poprzez udzielenie poręczenia kredytu
 • UCHWAŁA NR 789/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 650/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2010 rok zmienionej Uchwałą Nr 734/LII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 11 czerwca 2010 roku
 • UCHWAŁA NR 788/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
 • UCHWAŁA NR 787/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
 • UCHWAŁA NR 786/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wekslowych
 • UCHWAŁA NR 785/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  dotyczy: zmiany uchwały Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku oraz uchwałą Nr 761/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku.
 • UCHWAŁA NR 784/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  W sprawie: zmiany uchwały Nr 706/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • UCHWAŁA NR 783/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
 • UCHWAŁA NR 782/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  w sprawie: zmiany uchwały Nr 620/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.
 • UCHWAŁA NR 781/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  w sprawie uchylenia Uchwały Nr 457/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • UCHWAŁA NR 780/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
  w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.