Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. WSK - 09.

 

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa wydaje się na prośbę: rodziny zmarłego, osoby upoważnionej, bądź placówki konsularnej (zezwolenie wymagane jest jako jeden z dokumentów do uzyskania pozwolenia na przywóz zwłok do kraju).

NIEZBĘDNY  FORMULARZ: wniosek (do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13/14).

WYMAGANE DOKUMENTY: 

● Wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, który powinien zawierać następujące dane:

1. Nazwisko,imię lub imiona, nazwisko rodowe osoby zmarłej,

2. Data i miejsce urodzenia osoby zmarłej,

3. Ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

4. Data i miejsce zgonu,

5. Miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

6. Miejsce pochówku osoby zmarłej,

7. Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,

8. Nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

● Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub dokument urzędowy stwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U.2001.152.1742),

● Pełnomocnictwo (wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty (art. 32 i art. 33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2021.735 t.j.), wzór pełnomocnictwa

● Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020.1947),  wzór oświadczenia

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 

● Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.

● Opłata skarbowa 17,00 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej ( z dopiskiem: opłata skarbowa za pełnomocnictwo) dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie decyzji o zezwoleniu na sprowadzenie zwłok lub szczątków zwłok ludzkich z obcego państwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową -  Urząd Miasta Płocka, Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13/14

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych pok. E-14.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby,
- Ustawa z dnia 16 listopada z 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 2 699 425
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 lutego 2023, godzina 12:53
 • Historia aktualizacji

 • 27 lutego 2023, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:53 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 14:00 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 13:59 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2021, godzina 10:36 Aktualizacja dokumentu
  10 maja 2021, godzina 10:34 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 12:07 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 12:03 Aktualizacja dokumentu
  16 marca 2020, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 15:51 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2018, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  03 października 2017, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 07:52 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2017, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2017, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  10 lutego 2016, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2012, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  08 września 2011, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  30 maja 2011, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  23 kwietnia 2008, godzina 16:14 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2008, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2008, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  05 października 2004, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 09:21 Aktualizacja danych
Podobne sprawy