Opiniowanie/uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej. WSK-14.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak.

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Do uzyskania pozytywnej opinii/uzgodnienia niezbędna jest dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji  i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock oraz podpisana przez projektanta. Dokumentacja projektowa powinna być dostarczona w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub przesłana na adres: wsk@plock.eu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaopiniowanie/uzgodnienie projektu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 13/14, tel. 24 367 15 95, drogą pocztową. 

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej.

INFORMACJI UDZIELA: Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego;
- Zarządzenie nr 4308/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy–Miasto Płock”.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.
 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 20 lutego 2012, godzina 12:48)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 2 699 163
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 19 czerwca 2023, godzina 10:37
 • Historia aktualizacji

 • 19 czerwca 2023, godzina 10:37 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 12:58 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:55 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:47 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:47 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:44 Aktualizacja dokumentu
  04 marca 2022, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:33 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2016, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  20 lipca 2015, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  11 czerwca 2015, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 11:14 Aktualizacja danych
Podobne sprawy