WSK-16. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:


Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (druk do pobrania , druk w wersji edytowalnej), do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

- wypełnione Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej należy składać Prezydentowi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie podmiotu powinno zawierać:


1. oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, określające:

a) nazwę,

b) REGON,

c) adres siedziby,

d) numer telefonu,

e) adres e-mail;

2. określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie

3. określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie;

4. dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego:

a) oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

b) znak decyzji,

c) datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

d) datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.


5. wyrażoną w m2 wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, wraz z informacją o powierzchni tej nieruchomości, istnieniu urządzeń do retencjonowania wody oraz o ich pojemności.

 

UWAGA: Zakres jaki powinno spełniać oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej określa art. 552 ust. 2c i 2j ustawy Prawo wodne.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OŚWIADCZENIA:

 

1. należy dołączyć w przypadku złożenia oświadczenia przez pełnomocnika:


a) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej ze złożeniem oświadczenia, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną),

b) dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. (Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wynosi 17 zł). Z obowiązku opłaty za pełnomocnictwo lub prokury zwolnieni są:

- osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa zgodnie z art. 7 ust. 5 do ustawy o opłacie skarbowej

- małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej).


2. do wniosku zaleca się dołączyć:


a) kopię pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie obejmujące wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

b) kopię dokumentacji technicznej wraz z obliczeniami wykonanymi przez uprawnionego projektanta branży sanitarnej.

 

SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY:

 

Sposób obliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej
stawki opłaty, wyrażonej w m wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Zgodnie z art. 270 ust 7 w/w ustawy wysokość opłaty tej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

 

Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze Gminy - Miasto Płock ustala Prezydent Miasta Płocka, przekazując Informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia, zwaną dalej Informacją, podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia (art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne). Wyznaczenie opłaty następuje na podstawie oświadczeń, które w/w podmiot zobowiązany jest składać Prezydentowi Miasta Płocka co kwartał (do 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego opłata dotyczy).

Wysokość jednostkowych stawek opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy od wyposażenia nieruchomości w urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych (podstawę do wyliczania opłat stanowi § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne).

Jednostkowe stawki opłat wynoszą:

1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;

2. z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty ma obowiązek wniesienia opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono Informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy wskazany w w/w Informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Reklamacja

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Informacji.

Prezydent Miasta Płocka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania reklamacji podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne przekazywana jest nowa Informacja, zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty, a niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega postępowaniu egzekucyjnemu. W przypadku uznania reklamacji, w terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nowej Informacji temu podmiotowi zwraca się różnicę między wysokością wniesionej opłaty za usługi wodne na podstawie wcześniejszej Informacji, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej Informacji.

Decyzja

Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zaniecha uiszczania w/w opłaty, Prezydent Miasta Płocka będzie zobowiązany określić wysokość opłaty w drodze decyzji (art. 272 ust. 24 ustawy Prawo wodne). Od w/w decyzji podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Zaskarżenie w/w decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

 

W opłatomatach mieszczących się w budynku Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, PKO Bank Polski, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Uwaga:  Nie wnosi się opłaty za usługi wodne, jeżeli wysokość tej opłaty ustalona przez Prezydenta Miasta Płocka nie przekracza 20 zł i wtedy Prezydent Miasta Płocka nie przekazuje informacji (art. 279 a ustawy Prawo wodne).

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Uiszczenie opłaty od podmiotów składających oświadczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Informacji.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:

 

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 14 lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta, Płock, ul. Stary Rynek 1.

Informacje i decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) opłaty za zmniejszoną retencję - dostarczane są podmiotom przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta lub wysyłane pocztą.

 

SPRAWĘ PROWADZI:

 

- w zakresie sprawdzania złożonych oświadczeń:

Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, wieloosobowe stanowisko ds.  eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann,

-  w zakresie wpłat, windykacji

Wydział Podatków i Księgowości, Referat Dochodów Podatkowych,

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Na podstawie art. 389 pkt 2 w zw. art. 34 pkt 4 Prawa wodnego został wprowadzony obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2  robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Informacji w zakresie obowiązku posiadania ww. pozwolenia wodnoprawnego, a w konsekwencji spełnienia przesłanek do przekazywania oświadczeń do Prezydenta Miasta Płocka w zakresie zmniejszonej retencji, udziela Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku.

Dane kontaktowe do Zarządu Zlewni we Włocławku:

ul. Okrzei 74a

87- 800 Włocławek

tel.: +48 54 230 20 34

e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP /pgwwp-wa/zwloclawek


Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne opłata za zmniejszoną retencję dotyczy nieruchomości spełniających łącznie warunki:

a) powierzchnia nieruchomości wynosi powyżej 3500 m²,

b) na nieruchomości zostały wykonane obiekty budowlane trwale związane z gruntem lub wykonywane są na niej roboty budowlane, wyłączające więcej niż 70% powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej, nieruchomość znajduje się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są ponosić następujące podmioty:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

 – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji (art. 298 pkt 2 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich Prezydentowi Miasta Płocka, w celu ustalenia wysokości opłaty za w/w usługi wodne, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Wpływy z tytułu w/w opłat stanowią w 90% przychód powołanego Prawem wodnym z dniem 1.01.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy (art. 299 ust. 5 ustawy prawo wodne) , a zgodnie z art. 300 ustawy Prawo wodne do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują gminie. Zgodnie z art. 301 ustawy Prawo wodne, opłaty za usługi wodne oraz opłaty podwyższone podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.

Zgodnie z par. 3 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez teren biologicznie czynnym - należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 

Materiały pomocnicze - stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

ULGI:

 

Na podstawie art. 269 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne opłaty za zmniejszoną retencję:

- nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód;

- nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe.

 

INFORMACJE:

 

Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców tel. 24 364 55 55.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne;

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

GODZINY PRACY URZĘDU:

 

poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,  09-400 Płock,  Stary Rynek 1;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i wydania informacji i decyzji dotyczących opłaty za zmniejszoną retencję zgodnie z art. 272 ust. 22 i 24 ustawą z prawo wodne;

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres okres 5 lat od chwili wygaśnięcia zobowiązania z ponoszenia opłaty za usługę wodną;

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub  ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 552 ust. 2c ustawy prawo wodne.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 17 lipca 2023, godzina 08:49)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Drektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 694
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 17 lipca 2023, godzina 09:23
 • Historia aktualizacji

 • 17 lipca 2023, godzina 09:23 Aktualizacja dokumentu
  17 lipca 2023, godzina 08:57 Aktualizacja dokumentu
  17 lipca 2023, godzina 08:57 Aktualizacja dokumentu
  17 lipca 2023, godzina 08:55 Aktualizacja dokumentu
  17 lipca 2023, godzina 08:53 Aktualizacja dokumentu
  17 lipca 2023, godzina 08:52 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy