Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.

 

 

Dotyczy:
- organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami),

- dotychczasowych najemców ubiegających się o wykup użytkowanego lokalu i spełniających warunki Uchwały Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu z późniejszymi zmianami,
- posłów i senatorów w celu prowadzenia biura poselskiego lub senatorskiego,
- gminnych spółek prawa handlowego, przy czym za gminną osobę prawną uważa się podmiot, w którym Gmina bezpośrednio bądź pośrednio posiada przynajmniej połowę akcji lub udziałów,
- Skarbu Państwa oraz państwowych jednostek organizacyjnych, nieposiadającym osobowości prawnej.

- Instytucji kultury, działających w oparciu o ustawę z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 406)

- Innych podmiotów (osób fizycznych lub prawnych) w przypadku wniosku o wynajęcie lokalu użytkowego, na najem którego zorganizowano co najmniej dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym.

Wykazy lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na które zorganizowano conajmniej 2 przetargi zakończone wynikiem negatywnym umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka Komunikaty i ogłoszenia

FORMULARZ: wniosek w formie pisemnej lub na formularzu do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko - Mieszkalnictwo oraz na stronie www.bip.ump.pl .
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- Dokumenty potwierdzające status prawny np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru itp (nie dotyczy gminnych spółek prawa handlowego, w których Gmina-Miasto Płock posiada bezpośrednio lub pośrednio przynajmniej połowę akcji lub udziałów; Skarbu Państwa oraz państwowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej); instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina- Miasto Płock

- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do występowania w imieniu podmiotu wnioskującego

OPŁATA SKARBOWA: nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej (Ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub więcej w zależności od złożoności sprawy

MIEJSCE ZŁOŻENIA  I  ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta ul. Zduńska 3 stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96 

SPRAWĘ PROWADZI: ReferatRozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 14 99.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Zarządzenie Nr 1031/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 08.11.2011 r.  w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, których nie dotyczą postanowienia Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r.; Uchwała Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowym.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem  przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku .

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 700 549
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 21 sierpnia 2020, godzina 12:01
 • Historia aktualizacji

 • 21 sierpnia 2020, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  26 lutego 2020, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:26 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2014, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2014, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2013, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  23 października 2012, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  02 marca 2012, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  02 marca 2012, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  02 marca 2012, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  02 marca 2012, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2011, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  03 października 2008, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 16:26 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2006, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 16:08 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2005, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2005, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 14:46 Aktualizacja danych
Podobne sprawy