Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.

 

Ustanawianie na nieruchomościach będących własnością Gminy - Miasto Płock służebności przesyłu oraz przejścia lub przejazdu.
Podmiotem, na rzecz którego może być ustanowiona służebność przesyłu, jest wyłącznie przedsiębiorca, który jest właścicielem urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, lub który zamierza wybudować takie urządzenia.
W przypadku ustanawiania służebności przesyłu dla planowanej do realizacji inwestycji infrastrukturalnej zalecane jest, żeby wniosek o ustanowienie służebności był złożony nie wcześniej niż po dokonaniu uzgodnień na Naradzie koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (gdy jest to wymagane przepisami prawa).
Ustanawianie służebności na działkach gminnych następuje odpłatnie. Odpłatność ustanawiana jest jednorazowo zgodnie ze stawkami ustalonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4673/2018 z dnia 26 października 2018 roku ze zm. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z zawarciem aktu notarialnego i ujawnieniem służebności w księgach wieczystych, kosztów wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz innych kosztów niezbędnych do ustanowienia służebności.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (wersja edytowalna) (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- w przypadku służebności przejścia i przejazdu mapa poglądowa z zaznaczeniem przebiegu planowanej służebności w wersji papierowej (przed podpisaniem protokołu uzgodnień
wnioskodawca może być zobowiązany do dostarczenia mapy zasadniczej z zaznaczeniem ostatecznego przebiegu służebności),
- w przypadku służebności przesyłu mapa do celów projektowych - 2 szt. (dot. inwestycji planowanych) lub mapa zasadnicza - 2 szt. (dot. inwestycji zrealizowanych) z zaznaczeniem przebiegu planowanej służebności w wersji papierowej oraz jako plik pdf przekazana na nośniku danych lub na adres e-mail wzn@plock.eu,
- w przypadku gdy wnioskodawca nie jest inwestorem należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu inwestora.
- kopia umowy przyłączeniowej lub umowy w sprawie przebudowy sieci - w przypadku gdy inwestycja infrastrukturalna związana z budową przyłącza, budową lub przebudową sieci odbywa się na rzecz (zlecenie) Miasta lub miejskiej jednostki organizacyjnej,
- w przypadku służebności przesyłu dla inwestycji infrastrukturalnej na nieruchomości, na  której znajduje się droga pozbawiona kategorii drogi publicznej, a wnioskodawca spełnia warunki do pobierania opłaty w zryczałtowanej wysokości, należy dołączyć zaświadczenie zarządcy drogi, z którego wynika, że do dnia gdy była ona drogą publiczną nie pobierano opłat związanych z umieszczeniem urządzeń lub obiektów stosownie do treści obowiązujących przepisów.
- w przypadku realizacji inwestycji infrastrukturalnej w sąsiedztwie zieleni (drzew, krzewów) lub w przypadku kolizji z drzewami lub krzewami konieczne jest dołączenie do wniosku inwentaryzacji dendrologicznej, operatu dendrologicznego i projektu ochrony zieleni (dotyczy drzew i krzewów w obrębie inwestycji i do 5 m od granicy inwestycji), opracowanych zgodnie z zasadami zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym ze zm., przy czym w/w opracowania mogą być redagowane łącznie w ramach jednej dokumentacji. Niezbędne jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej każdej rośliny, znajdującej się na placu budowy i w sąsiedztwie inwestycji, na które inwestycja może mieć wpływ.

Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym ze zm. Zgodnie z w/w zarządzeniem, w razie przekazania, udostępnienia zarządzanej (używanej) nieruchomości lub jej części (zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie) w imieniu Gminy Płock przez komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Płocka lub jednostkę organizacyjną Gminy, osobie trzeciej do czasowego korzystania w celach inwestycyjnych, przekazująca lub udostępniająca komórka organizacyjna Urzędu Miasta Płocka lub jednostka organizacyjna Gminy Płock zobowiązana jest do nałożenia na korzystającego z przekazanej lub udostępnionej nieruchomości lub jej części, obowiązku stosowania się do zasad i obowiązków wynikających z zapisów niniejszego Zarządzenia. Obowiązek, o którym mowa wyżej będzie nałożony na osobę trzecią na podstawie stosownych zapisów umowy lub protokołu uzgodnień oraz protokołu przekazania terenu, spisanych między udostępniającą teren w imieniu Gminy Płock komórką organizacyjną Urzędu Miasta Płocka lub jednostką organizacyjną Gminy Płock, a osobą trzecią.    
Wraz z wnioskiem Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia poniższych opracowań, w przypadku gdy planowana inwestycja/przedsięwzięcie będzie przebiegała w sąsiedztwie drzew/krzewów:
1. inwentaryzacja dendrologiczna oraz wyznaczenie strefy ochrony drzew i krzewów (SOD),
2. operat dendrologiczny,
3. projekt ochrony zieleni,

Inwentaryzacja, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni ma obejmować również egzemplarze roślin zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji/przedsięwzięcia (do 5 m od granicy inwestycji), na które może oddziaływać przyszła inwestycja.

Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni są najważniejszymi dokumentami, warunkującymi skuteczne gospodarowanie zielenią z uwzględnieniem wymogu jej ochrony. Opracowania te mogą być redagowane łącznie w ramach jednej dokumentacji.

Zakres opracowania:

A. Inwentaryzacja dendrologiczna – ma zawierać zestawienie drzew i krzewów wraz z podaniem ich gatunków oraz określeniem ich rozmieszczenia w danym terenie.
 
Dokumentacja inwentaryzacyjna ma składać się z trzech części:

1) CZĘŚĆ OPISOWA

Wytyczne dotyczące minimalnego zakresu części opisowej inwentaryzacji dendrologicznej:

a) Informacje wstępne, na które składają się:

– dane adresowe i katastralne obszaru opracowania;
– charakterystyka zastanej szaty roślinnej i sposobu zagospodarowania/użytkowania terenu oraz ogólny opis warunków siedliskowych w obszarze opracowania;
– informacje dotyczące autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wykształcenia kierunkowego lub posiadanego doświadczenia;
– informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych dokumentów wyjściowych;
– data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis załączonych rysunków oraz podpis autora;

b) Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, które obejmuje następujące informacje:
– podsumowanie zinwentaryzowanych roślin pod względem liczby gatunków, z podziałem na warstwy drzew i krzewów;
– wskazanie drzew do następujących kategorii celem usprawnienia zarządzania zadrzewieniami:
• drzewa i krzewy cenne – wraz z opisem ich walorów (np. krajobrazowych, kompozycyjnych, przyrodniczych (biocenotycznych), kulturowych);
• drzewa i krzewy o krótkoterminowej perspektywie zachowania; kwalifikowane do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny lub ewidentnie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia;
• drzewa wymagające indywidualnej oceny (szczegółowej inspekcji drzew),
– inne wnioski lub wytyczne;
dokumentacja fotograficzna wszystkich drzew ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów cennych.

2) CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roślin ma obejmować:
– numer inwentaryzacyjny rośliny, zgodny z załącznikiem graficznym;
– określenie gatunku i ewentualnie odmiany rośliny;
– wartości dendrometryczne roślin:
• dla drzew: obwód pnia lub pni [cm] mierzony na wysokości 5 cm i 130 cm ponad poziomem terenu (w przypadku form wielopniowych każdy pień należy mierzyć osobno), średnica rzutu korony [m], wysokość drzewa [m];
• dla krzewów lub grup krzewów: powierzchnia rzutu [m2] i wysokość [m].
• drzewa, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• obecność gniazd ptasich jeżeli występują (wskazać, na których konkretnie roślinach),
• występowanie gatunków chronionych roślin, grzybów, zwierząt, jeżeli takie występują (wskazać, na których konkretnie roślinach i jaki to gatunek chroniony),
– zwięzły opis drzewa uzyskany metodą wizualną.


3) CZĘŚĆ GRAFICZNA
Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana ma być na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub dokładniejszej i ma obejmować:
a) podkład mapowy ze wskazaniem granicy opracowania;
b) określenie lokalizacji i danych dendrometrycznych roślin (geodezyjne naniesienie na mapę) z czytelnym oznaczeniem:
– lokalizacji osi pnia drzewa,
– rozmiaru pnia na wysokości 130 cm – średnica okręgu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem średnicy pnia,
– średnicy korony drzewa lub zasięgu obszaru pokrytego krzewami,
– numeru inwentaryzacyjnego rośliny;
c) wskazanie stref ochrony drzew i krzewów oraz ewentualnego oznaczenia napływów korzeniowych jeżeli występują;
d) metrykę opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autorów oraz legendę oznaczeń.

B. Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania dotyczące gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do planowanych działań inwestycyjnych. Głównym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewień i krzewów w jak najlepszej kondycji, z uwzględnieniem planowanej inwestycji. Wskazania operatu dendrologicznego wynikają z analizy przewidywanych kolizji realizacji przedsięwzięcia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami i krzewami – z uwzględnieniem wszystkich ich części: korzeni, pni i koron. Analiza kolizji służy opracowaniu wytycznych na potrzeby minimalizowania kolizji inwestycji z zadrzewieniami. Część tekstowa operatu dendrologicznego jest analogiczna do zakresu inwentaryzacji dendrologicznej, przy czym uszczegółowieniu może podlegać opis stanu roślin (w przypadkach szczególnych), ich kolizji z planowanym działaniami oraz wskazań do podjęcia konkretnych działań związanych z ochroną i kształtowaniem zieleni.

Tabelaryczny wykaz roślin uzupełniany jest o następujące informacje:
a) uzasadnienie zabiegów pielęgnacyjnych lub przeznaczenia roślin do usunięcia, poprzez uszczegółowienie opisu stanu drzewa lub krzewu;
b) opis zastanych oraz możliwych kolizji planowanej inwestycji z drzewami i krzewami,
c) wskazania dla gospodarowania drzewami i krzewami:
– egzemplarze przeznaczone do usunięcia ze wskazaniem przyczyny (np. z uwagi na kolizje niemożliwe do usunięcia);
– rośliny wskazane do przesadzenia;
– egzemplarze, które wymagają zabezpieczenia lub szczególnej ochrony na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z projektem ochrony zieleni.

W podsumowaniu operatu dendrologicznego należy:
– wykonać zestawienie roślin, których dotyczą poszczególne zalecenia;
– określić przewidywany wpływ planowanej inwestycji na drzewa i krzewy.

Część graficzna operatu dendrologicznego jest oparta na rysunku inwentaryzacji dendrologicznej, wykonywana jest na tle projektu i przedstawia zalecenia dla gospodarowania drzewami: rośliny wskazane do usunięcia, przesadzenia lub zabezpieczeń.

C. Projekt ochrony zieleni (POZ) to dokumentacja zawierająca wykaz działań zabezpieczających przed uszkodzeniem lub zniszczeniem roślin rosnących na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania i opracowany jest w odniesieniu do ustaleń projektów wykonawczych oraz/lub projektu organizacji budowy. Projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczeń i sposób ich realizacji w nawiązaniu do kolizji wskazanych w operacie dendrologicznym – stanowi jego uszczegółowienie i realizowany jest najpóźniej na etapie opracowania projektów wykonawczych oraz technologii realizacji robót, aby skoordynować ochronę roślin z realizacją inwestycji.

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do stosowania na etapie projektów szczegółowych (wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczególności:
– sposób postępowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;
– wytyczne dotyczące zabezpieczeń roślin, w tym:
• sposób wygrodzenia roślin,
• zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa);
– zalecenia techniczne w celu uniknięcia kolizji, np.:
• propozycje zmiany technologii prowadzenia robót;
• wprowadzenie zmian niebędących istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnieniu z autorem dokumentacji),
• propozycje zmiany zapisów w projekcie organizacji budowy;
– zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów na terenie budowy;
– wskazania dotyczące ochrony siedlisk roślin – w szczególności warunków glebowych oraz powietrzno-wodnych.

Strefa ochrony drzew i krzewów (SOD) - jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko.

Zasięg SOD obejmuje:
– strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju lub – strefę rzutu korony plus 3 m – w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
– strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku:
• szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień przydrożnych i innych w terenie intensywnie zagospodarowanym) – należy uwzględnić rzeczywisty zasięg ograniczonego przez infrastrukturę systemu korzeniowego;
• drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej – należy uwzględnić fakt, że zasięg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadać kształtowi korony i może sięgać dalej poza obecny rzut korony.

W przypadku krzewów jako strefę ochrony przyjmuje się zasięg rzutu części nadziemnej krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczące SOD:
SOD wyznacza się w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed przystąpieniem do opracowania projektów) oraz aktualizuje się na etapie realizacji operatu dendrologicznego i projektu ochrony zieleni.


Wymagania wobec osób uczestniczących w sporządzeniu opracowania:


1) Autorem lub kierownikiem inwentaryzacji dendrologicznej może być osoba, która posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje się wykształceniem kierunkowym:
– 1 rok doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo;
– 2 lata doświadczenia zawodowego dla osób:
• absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,
• technik architektury krajobrazu,
• absolwent kierunków przyrodniczych takich jak: ochrona środowiska, biologia lub ekologia.
– 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwenci innych kierunków studiów lub kursów zawodowych dotyczących prac z drzewami.

2) Autorem lub kierownikiem operatu dendrologicznego może być osoba, która posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje się wykształceniem kierunkowym:
– 2 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo;
– 3 lata doświadczenia zawodowego dla osób:
• absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,
• technik architektury krajobrazu,
• absolwent kierunków przyrodniczych takich jak: ochrona środowiska, biologia lub ekologia lub innych, których program obejmował;
– 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwenci innych kierunków studiów lub kursów zawodowych dotyczących prac z drzewami.

3) Autorem lub kierownikiem projektu ochrony zieleni może być osoba, która posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje się wykształceniem kierunkowym:
– 2 lata doświadczenia zawodowego – inspektor nadzoru terenów zieleni lub drzew, legitymujący się ukończonym kursem z tego zakresu,
– 3 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,
– 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo.

W związku z tym, iż drzewa oraz krzewy muszą być naniesione geodezyjnie na mapę, osobą uczestniczącą w procesie opracowania musi być również uprawniony geodeta.


WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: ok. 3 m-cy w zależności od złożoności sprawy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: podpisanie umowy w formie aktu notarialnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Referat Rozdysponowywania Nieruchomości.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1.  Administratorem  przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia aktu notarialnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub  ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (piątek, 24 listopada 2017, godzina 12:05)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Ilość wyświetleń: 2 701 281
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 18 kwietnia 2024, godzina 15:02
 • Historia aktualizacji

 • 18 kwietnia 2024, godzina 15:02 Aktualizacja dokumentu
  18 kwietnia 2024, godzina 15:02 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2023, godzina 11:10 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2023, godzina 11:09 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2023, godzina 14:37 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2023, godzina 14:35 Aktualizacja dokumentu
  11 stycznia 2023, godzina 11:15 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2022, godzina 13:48 Aktualizacja dokumentu
  14 stycznia 2022, godzina 12:03 Aktualizacja dokumentu
  14 stycznia 2022, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
  14 stycznia 2022, godzina 11:59 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:38 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 12:20 Aktualizacja dokumentu
  21 sierpnia 2020, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  25 listopada 2019, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  25 listopada 2019, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2019, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2018, godzina 10:26 Aktualizacja danych
Podobne sprawy