Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.

 

Ustanawianie na nieruchomościach będących własnością Gminy - Miasto Płock służebności przesyłu oraz przejścia lub przejazdu.

Podmiotem, na rzecz którego może być ustanowiona służebność przesyłu, jest wyłącznie przedsiębiorca, który jest właścicielem urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, lub który zamierza wybudować takie urządzenia.

W przypadku ustanawiania służebności przesyłu dla planowanej do realizacji inwestycji infrastrukturalnej zalecane jest, żeby wniosek o ustanowienie służebności był złożony nie wcześniej niż po dokonaniu uzgodnień na Naradzie koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (gdy jest to wymagane przepisami prawa).

Ustanawianie służebności na działkach gminnych następuje odpłatnie. Odpłatność ustanawiana jest jednorazowo zgodnie ze stawkami ustalonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4673/2018 z dnia 26 października 2018 roku ze zm. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z zawarciem aktu notarialnego i ujawnieniem służebności w księgach wieczystych, kosztów wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz innych kosztów niezbędnych do ustanowienia służebności.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- w przypadku służebności przejścia i przejazdu mapa poglądowa z zaznaczeniem przebiegu planowanej służebności w wersji papierowej (przed podpisaniem protokołu uzgodnień
wnioskodawca może być zobowiązany do dostarczenia mapy zasadniczej z zaznaczeniem ostatecznego przebiegu służebności),
- w przypadku służebności przesyłu mapa do celów projektowych - 2 szt. (dot. inwestycji planowanych) lub mapa zasadnicza - 2 szt. (dot. inwestycji zrealizowanych) z zaznaczeniem przebiegu planowanej służebności w wersji papierowej oraz jako plik pdf przekazana na nośniku danych lub na adres e-mail wzn@plock.eu,
- w przypadku gdy wnioskodawca nie jest inwestorem należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu inwestora.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: ok. 3 m-cy w zależności od złożoności sprawy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: podpisanie umowy w formie aktu notarialnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Referat Rozdysponowywania Nieruchomości.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650,poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30,
piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1.  Administratorem  przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia aktu notarialnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub  ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 24 listopada 2017, godzina 12:05)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 913
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 03 marca 2021, godzina 13:38
 • Historia aktualizacji

 • 03 marca 2021, godzina 13:38 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 12:20 Aktualizacja dokumentu
  21 sierpnia 2020, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  25 listopada 2019, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  25 listopada 2019, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2019, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2018, godzina 10:26 Aktualizacja danych
Podobne sprawy