Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.

 


Do kupna lokalu uprawnieni są najemcy, którzy:

 1. nie posiadają zadłużenia z tytułu opłat związanych z najmem lokalu
 2. pokryją koszty związane z wykupem lokalu tj.:
  a) koszty wyceny lokalu,
  b) koszty pozyskania dokumentów niezbędnych do dokonania sprzedaży lokalu,
 3. przed dokonaniem wykupu lokalu zwrócili Miastu równowartość kwoty zgromadzonej przez Miasto na koncie funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, w której lokal się znajduje.

Formy sprzedaży lokali i bonifikaty

Przy sprzedaży lokali:

1)  najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 10 lat, jednak krótszy niż 15 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 40%,

2)  najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 15 lat, jednak krótszy niż 20 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 60%,

3)  najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 20 lat Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 80%,

4) W przypadku osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art.691 Kodeksu cywilnego, do okresów najmu, o których mowa w ust.1 dolicza się okres najmu poprzednich najemców lokalu.

5) Bonifikaty nie przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do innej nieruchomości  lub udziału w nieruchomości położonej na terenie Gminy – Miasto Płock jak również osobom, które w okresie 5 lat od złożenia wniosku o wykup lokalu komunalnego posiadały tytuł prawny do nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość nieruchomości lub udziału w nieruchomości przewyższa wartość wykupowanego lokalu obliczoną zgodnie ze wskaźnikiem przeliczeniowym wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Województwa Mazowieckiego obowiązującym  w dniu złożenia wniosku".

6) Bonifikat, o których mowa w ust.1 udziela się tylko przy sprzedaży pierwszego lokalu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim albo osób, które w takim związku ze sobą pozostawały, bonifikata może być udzielona tylko przy sprzedaży pierwszego lokalu na rzecz któregokolwiek z małżonków albo byłych małżonków, niezależnie od tego czy osoby te pozostawały wówczas w związku małżeńskim".

Uwaga: bonifikaty ulegają zmniejszeniu o 10 %, jeśli nabywca nie zrzeknie się przysługującego mu roszczenia o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed 12 listopada 1994 r.
Adaptowane strychy: w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji strychów staraniem i na koszt najemców oraz jeżeli okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 10 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 20%.

W przypadku:
1. wykorzystania lokalu na cele inne niż mieszkalne,
2. zbycia lokalu przed upływem 5 lat (z wyjątkiem przeniesienia własności na rzecz zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiającej o przysposobionej oraz osoby, która pozostaje ze zbywcą w faktycznym pożyciu)nabywca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz gminy kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Powyższe nie dotyczy:
a) przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na rzecz osób bliskich w rozumieniu art. 4 ust. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
b) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowej,
c) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Niezbędny formularz: wniosek – druk do pobrania u administratora.

Wymagane dokumenty: brak.

Wysokość opłaty: nie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

Cena sprzedaży lokalu ustalona zostanie każdorazowo przez Prezydenta Miasta Płocka na podstawie wyceny lokalu dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie gminy.
Wycena ważna jest 1 rok od daty sporządzenia.
Protokół uzgodnień ważny jest 3 miesiące od daty podpisania.

Koszty wyceny
pokrywa najemca ubiegający się o sprzedaż lokalu. Wycena zostanie wykonana po wpłaceniu przez najemcę na rzecz gminy kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, z którym Miasto posiada zawartą umowę. Opłata za wycenę nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wykupu po dokonanej wycenie.

Termin załatwienia sprawy: dla każdego wniosku termin jest ustalany indywidualnie.

Forma załatwienia sprawy: Akt Notarialny kupna – sprzedaży lokali.

Miejsce złożenia: u administratora w zależności od miejsca zamieszkania najemcy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, pok. 1, tel. 24 364 03 10 w zależności od miejsca zamieszkania:

Rejon Obsługi Mieszkańców nr 3 ul. Gradowskiego 3, tel. 24 367 19 40 (41, 42)
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Miodowa 8, tel. 24 367 19 34 (35, 36, 37, 38, 39)
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 5 ul. Kochanowskiego 5, tel. 24 367 19 43 (44, 45)

Sprawę prowadzi: Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Referat Rozdysponowywania Nieruchomości

Informacje: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

Podstawa Prawna: Uchwała Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (wykaz budynków), zmieniona Uchwałą Nr: - 401/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r.

Godziny Pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Załącznik nr 1

Wykaz budynków, w których prowadzona jest sprzedaż

1. 1 Maja 1/Kolegialna 13
2. 1-go Maja 4
3. Bartnicza 1
4. Bartnicza 2
5. Bartnicza 4
6. Bartnicza 6
7. Bartnicza 7
8. Bielska 12
9. Bielska 22
10. Bielska 24/1
11. Bielska 26
12. Bielska 28
13. Bielska 38
14. Bielska 51a
15. Bielska 51b
16. Bielska 51c
17. Błonie 2
18. Błonie 4
19. Błonie 6
20. Borowicka 3
21. Brzoskwiniowa 4
22. Dobrowolskiego 8
23. Dobrowolskiego 11
24. Dobrzyńska 2a
25. Dobrzyńska 19
26. Dojazd 13
27. Dworcowa 6
28. Dworcowa 12
29. Gałczyńskiego 2
30. Gałczyńskiego 3
31. Gałczyńskiego 5
32. Gałczyńskiego 8
33. Gałczyńskiego 18/1
34. Gałczyńskiego 20/1
35. Górna 56
36. Gradowskiego 6
37. Gradowskiego 8
38. Gradowskiego 13
39. Gradowskiego 16
40. Jachowicza 42
41. Jachowicza 44
42. Jakubowskiego 3
43. Jakubowskiego 5
44. Jakubowskiego 6
45. Jakubowskiego 7
46. Jakubowskiego 8
47. Jakubowskiego 9
48. Jakubowskiego 11
49. Jasna 12
50. Jasna 14
51. Jasna 17
52. Jaśminowa 1
53. Jaśminowa 2
54. Jaśminowa 3
55. Jaśminowa 4
56. Kochanowskiego 25
57. Kochanowskiego 27
58. Kolegialna 26b
59. Kolegialna 26c
60. Kolegialna 27b
61. Kolegialna 27/1
62. Kolegialna 29
63. Kolegialna 29/1
64. Kolegialna 29/2
65. Kolegialna 31a
66. Kolegialna 33
67. Kolegialna 37
68. Kolegialna 43a
69. Kredytowa 1
70. Kredytowa 2
71. Kredytowa 3
72. Krótka 2
73. Krótka 4
74. Krótka 5
75. Krótka 6
76. Krótka 7
77. Krótka 8
78. Krótka 10
79. Kwiatowa 23
80. Kwiatka 14
81. Lotników 5
82. Mickiewicza 6
83. Mickiewicza 21
84. Na Skarpie 2
85. Na Skarpie 4
86. Na Skarpie 6
87. Na Skarpie 7
88. Na Skarpie 8
89. Na Skarpie 14
90. Norwida 1
91. Norwida 2
92. Nowy Rynek 2
93. Nowy Rynek 14
94. Nowy Rynek 20
95. Obr. Westerplatte 3
96. Obr. Westerplatte 3/1
97. Obr. Westerplatte 3/2
98. Obr. Westerplatte 4
99. Obr. Westerplatte 5
100. Obr. Westerplatte 5/1
101. Obr. Westerplatte 6
102. Obr. Westerplatte 7
103. Obr. Westerplatte 7/1
104. Obr. Westerplatte 8
105. Obr. Westerplatte 9
106. Obr. Westerplatte 12
107. Obr. Westerplatte 14
108. Otolińska 7a
109. Padlewskiego 9
110. Padlewskiego 17b
111. Padlewskiego 17c
112. Piekarska 16/Stary Rynek 2
113. Pl. Dąbrowskiego 5
114. Polna 18
115. Pszczela 2
116. Pszczela 3
117. Pszczela 7
118. Sienkiewicza 7
119. Sienkiewicza 9
120. Sienkiewicza 39
121. Sienkiewicza 45
122. Skłodowskiej 1
123. Skłodowskiej 2
124. Skłodowskiej 3
125. Skłodowskiej 4
126. Słodowa 1
127. Słodowa 2
128. Słodowa 3
129. Słodowa 4
130. Słoneczna 7
131. Słoneczna 56
132. Słoneczna 60
133. Słowackiego 16
134. Słowackiego 23
135. Traugutta 6
136. Tumska 5
137. Wschodnia 14

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia aktu notarialnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 25 czerwca 2003, godzina 15:02)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 704 953
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 września 2020, godzina 08:04
 • Historia aktualizacji

 • 10 września 2020, godzina 08:04 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2020, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  08 lutego 2017, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  08 lutego 2017, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2015, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2015, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  15 października 2013, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  15 października 2013, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  15 października 2013, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  17 maja 2012, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  17 maja 2012, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2010, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  25 lipca 2008, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  07 lutego 2007, godzina 16:11 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  13 marca 2006, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  08 sierpnia 2005, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  30 maja 2005, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  30 maja 2005, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2004, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2004, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2004, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2004, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  05 lipca 2004, godzina 11:33 Aktualizacja danych
Podobne sprawy