Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.

Do kupna lokalu uprawnieni są najemcy, którzy:
1. nie posiadają zadłużenia z tytułu opłat związanych z najmem lokalu
2. pokryją koszty związane z wykupem lokalu tj.:
a) koszty wyceny lokalu,
b) koszty pozyskania dokumentów niezbędnych do dokonania sprzedaży lokalu,
3. przed dokonaniem wykupu lokalu zwrócili Miastu równowartość kwoty zgromadzonej przez Miasto na koncie funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, w której lokal się znajduje.


Formy sprzedaży lokali i bonifikaty


Przy sprzedaży lokali:


1) najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 10 lat, jednak krótszy niż 20 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 15%,


2) najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 20 lat, jednak krótszy niż 30 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 30%,


3) najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 30 lat Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 50%,


4) najemcom lokali, o których mowa w art.218 ust.1 ustawy, jeżeli okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 10 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 20%.


5) W przypadku osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art.691 Kodeksu cywilnego, do okresów najmu, o których mowa w ust.1 dolicza się okres najmu poprzednich najemców lokalu.


6) Bonifikaty nie przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do innej nieruchomości lub udziału w nieruchomości położonej na terenie Gminy – Miasto Płock jak również osobom, które w okresie 5 lat od złożenia wniosku o wykup lokalu komunalnego posiadały tytuł prawny do nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość nieruchomości lub udziału w nieruchomości przewyższa wartość wykupowanego lokalu obliczoną zgodnie ze wskaźnikiem przeliczeniowym wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Województwa Mazowieckiego obowiązującym w dniu złożenia wniosku.


7) Bonifikat, o których mowa w ust.1 udziela się tylko przy sprzedaży pierwszego lokalu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim albo osób, które w takim związku ze sobą pozostawały, bonifikata może być udzielona tylko przy sprzedaży pierwszego lokalu na rzecz któregokolwiek z małżonków albo byłych małżonków, niezależnie od tego czy osoby te pozostawały wówczas w związku małżeńskim.


Uwaga: bonifikaty ulegają zmniejszeniu o 10 %, jeśli nabywca nie zrzeknie się przysługującego mu roszczenia o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed 12 listopada 1994 r.


Adaptowane strychy: w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji strychów staraniem i na koszt najemców oraz jeżeli okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 10 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 20%.


W przypadku:
1. wykorzystania lokalu na cele inne niż mieszkalne,
2. zbycia lokalu przed upływem 5 lat (z wyjątkiem przeniesienia własności na rzecz zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiającej o przysposobionej oraz osoby, która pozostaje ze zbywcą w faktycznym pożyciu)nabywca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz gminy kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Powyższe nie dotyczy
:
a) przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na rzecz osób bliskich w rozumieniu art. 4 ust. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
b) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowej,
c) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Niezbędny formularz: wniosek – druk do pobrania u administratora.

Wymagane dokumenty:
brak.

Wysokość opłaty:
nie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

Cena sprzedaży lokalu ustalona zostanie każdorazowo przez Prezydenta Miasta Płocka na podstawie wyceny lokalu dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie gminy.


Wycena ważna jest 1 rok od daty sporządzenia.


Protokół uzgodnień ważny jest 3 miesiące od daty podpisania.

Koszty wyceny pokrywa najemca ubiegający się o sprzedaż lokalu. Wycena zostanie wykonana po wpłaceniu przez najemcę na rzecz gminy kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, z którym Miasto posiada zawartą umowę.


Opłata za wycenę nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wykupu po dokonanej wycenie.


Termin załatwienia sprawy: dla każdego wniosku termin jest ustalany indywidualnie.


Forma załatwienia sprawy: Akt Notarialny kupna – sprzedaży lokali.


Miejsce złożenia:

u administratora w zależności od miejsca zamieszkania najemcy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, pok. 1, tel. 24 364 03 10 w zależności od miejsca zamieszkania:
- Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1 ul. Miodowa 8, tel. 24 367 19 34 (35, 36, 37, 38, 39)
- Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 ul. Kochanowskiego 5, tel. 24 367 19 43 (44, 45)
- Rejon Obsługi Mieszkańców nr 3 ul. Gradowskiego 3, tel. 24 367 19 40 (41, 42)

Sprawę prowadzi:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Referat Rozdysponowywania Nieruchomości


Informacje: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.


Podstawa Prawna:

Uchwała Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (wykaz budynków), zmieniona Uchwałami Nr: 401/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r., 783/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r., 195/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r., 588/XXXIV/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2021 r., 769/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r.


Godziny Pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.
Załącznik nr 1


Wykaz budynków, w których prowadzona jest sprzedaż:
1. 1 Maja 1/Kolegialna 13
2. 1-go Maja 4
3. Bartnicza 1
4. Bartnicza 2
5. Bartnicza 4
6. Bartnicza 6
7. Bartnicza 7
8. Bielska 12
9. Bielska 22
10. Bielska 24/1
11. Bielska 26
12. Bielska 28
13. Bielska 38
14. Bielska 51a
15. Bielska 51b
16. Bielska 51c
17. Błonie 2
18. Błonie 4
19. Błonie 6
20. Borowicka 3
21. Brzoskwiniowa 4
22. Braci Jeziorowskich 8
23. Braci Jeziorowskich 11
24. Dobrzyńska 2a
25. Dobrzyńska 19
26. Dojazd 13
27. Dworcowa 6
28. Dworcowa 12
29. Gałczyńskiego 2
30. Gałczyńskiego 3
31. Gałczyńskiego 5
32. Gałczyńskiego 8
33. Gałczyńskiego 18/1
34. Gałczyńskiego 20/1
35. Górna 56
36. Gradowskiego 6
37. Gradowskiego 8
38. Gradowskiego 13
39. Gradowskiego 16
40. Jachowicza 42
41. Jachowicza 44
42. Jakubowskiego 3
43. Jakubowskiego 5
44. Jakubowskiego 6
45. Jakubowskiego 7
46. Jakubowskiego 8
47. Jakubowskiego 9
48. Jakubowskiego 11
49. Jasna 12
50. Jasna 14
51. Jasna 17
52. Jaśminowa 1
53. Jaśminowa 2
54. Jaśminowa 3
55. Jaśminowa 4
56. Kochanowskiego 25
57. Kochanowskiego 27
58. Kolegialna 3
59. Kolegialna 11
60. Kolegialna 26b
61. Kolegialna 26c
62. Kolegialna 27b
63. Kolegialna 27/1
64. Kolegialna 29
65. Kolegialna 29/1
66. Kolegialna 29/2
67. Kolegialna 31a
68. Kolegialna 33
69. Kolegialna 37
70. Kolegialna 43a
71. Kredytowa 1
72. Kredytowa 2
73. Kredytowa 3
74. Krótka 2
75. Krótka 4
76. Krótka 5
77. Krótka 6
78. Krótka 7
79. Krótka 8
80. Krótka 10
81. Kwiatowa 23
82. Kwiatka 14
83. Lotników 5
84. Lenartowicza 23
85. Mickiewicza 6
86. Mickiewicza 21
87. Na Skarpie 2
88. Na Skarpie 4
89. Na Skarpie 6
90. Na Skarpie 7
91. Na Skarpie 8
92. Na Skarpie 14
93. Norwida 1
94. Norwida 2
95. Nowy Rynek 2
96. Nowy Rynek 14
97. Nowy Rynek 20
98. Obr. Westerplatte 3
99. Obr. Westerplatte 3/1
100. Obr. Westerplatte 3/2
101. Obr. Westerplatte 4
102. Obr. Westerplatte 5
103. Obr. Westerplatte 5/1
104. Obr. Westerplatte 6
105. Obr. Westerplatte 7
106. Obr. Westerplatte 7/1
107. Obr. Westerplatte 8
108. Obr. Westerplatte 9
109. Obr. Westerplatte 12
110. Obr. Westerplatte 14
111. Otolińska 7a
112. Padlewskiego 9
113. Padlewskiego 17b
114. Padlewskiego 17c
115. Piekarska 16/Stary Rynek 2
116. Pl. Dąbrowskiego 5
117. Polna 18
118. Pszczela 2
119. Pszczela 3
120. Pszczela 7
121. Sienkiewicza 7
122. Sienkiewicza 9
123. Sienkiewicza 10
124. Sienkiewicza 12
125. Sienkiewicza 13b, 13c
126. Sienkiewicza 14a, 14b
127. Sienkiewicza 15a, 15b, 15c
128. Sienkiewicza 16
129. Sienkiewicza 17a, 17b, 17c
130. Sienkiewicza 18a, 18b
131. Sienkiewicza 20
132. Sienkiewicza 39
133. Sienkiewicza 45
134. Sienkiewicza 62
135. Skłodowskiej 1
136. Skłodowskiej 2
137. Skłodowskiej 3
138. Skłodowskiej 4
139. Słodowa 1
140. Słodowa 2
141. Słodowa 3
142. Słodowa 4
143. Słoneczna 7
144. Słoneczna 56
145. Słoneczna 60
146. Słowackiego 16
147. Słowackiego 23
148. Traugutta 6
149. Tumska 5
150. Wschodnia 14


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia aktu notarialnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.
  

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (środa, 25 czerwca 2003, godzina 15:02)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 711 399
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 02 lutego 2023, godzina 11:38
 • Historia aktualizacji

 • 02 lutego 2023, godzina 11:38 Aktualizacja dokumentu
  10 września 2020, godzina 08:04 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2020, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  08 lutego 2017, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  08 lutego 2017, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2015, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2015, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  15 października 2013, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  15 października 2013, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  15 października 2013, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  17 maja 2012, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  17 maja 2012, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2010, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  25 lipca 2008, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  07 lutego 2007, godzina 16:11 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  13 marca 2006, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  08 sierpnia 2005, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  30 maja 2005, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  30 maja 2005, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  27 maja 2005, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2004, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2004, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2004, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2004, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  05 lipca 2004, godzina 11:33 Aktualizacja danych
Podobne sprawy