Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym.  WZN - 05.

 

 

Sprzedaż lokali użytkowych prowadzona jest w nieruchomościach wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały 678/XXXVIII/05 z 22-03-2005 r.

W trybie przetargowym sprzedawane są wolne od najmu komunalne lokale użytkowe wymienione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Sprzedaż odbywa się w drodze:
- przetargu ustnego nieograniczonego
- przetargu ustnego ograniczonego
- przetargu pisemnego nieograniczonego
- przetargu pisemnego ograniczonego

W ogłoszeniu podaje się informacje dotyczące terminu, miejsca i warunków przetargu (w tym o terminie i sposobie wpłaty wadium).
Ogłoszenie o przetargu podaje sie do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
a) jest wyższa niż równowartość 10 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się dodatkowo w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest dzierżawiona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej,
c) jest wyższa niż równowartość 10 000 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się co najmniej dwukrotnie.
W przetargu nieograniczonym mogą brać udział zainteresowane osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości, terminie i w sposób wskazany w ogłoszeniu oraz po złożeniu oświadczenia w formie pisemnej o zapoznaniu się z regulaminem, przedmiotem i warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu.
W przypadku przetargu ograniczonego niezbędne jest również spełnienie dodatkowych warunków wynikających z ogłoszenia o przetargu.
Z regulaminem i warunkami przetargu, można zapoznać się w pok. nr  E-53 (wejście od ul. Kazimierza Wielkiego) i tam na odpowiednim druku złożyć oświadczenie.
Wadium należy wpłacić zgodnie z warunkami podanymi w ogłoszeniu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: wadium, nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: zgodnie z ogłoszeniem o przetargu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z regulaminem i ogłoszeniem o przetargu

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: podpisanie  Notarialnej  umowy -kupna sprzedaży

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Referat Rozdysponowywania Nieruchomości

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia aktu notarialnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.


 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 14:06)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 895
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 września 2020, godzina 08:03
 • Historia aktualizacji

 • 10 września 2020, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2020, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:20 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:20 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2015, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2015, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2015, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 16:17 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 16:17 Aktualizacja danych
Podobne sprawy