Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.

 

 

Do kupna lokalu uprawnieni są najemcy, którzy:
1.  byli najemcami w dniu wejścia w życie uchwały Rady Miasta Nr 678/XXXVIII/05 z 22-03-2005r i posiadają tytuł prawny do lokalu,
2. nie zalegają z opłatami
Sprzedaż lokali użytkowych prowadzona jest w nieruchomościach wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały 678/XXXVIII/05 z 22.03.2005 r.
Informacja dotycząca sprzedaży ratalnej:
1. Cena sprzedaży lokalu użytkowego  może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty równe roczne, nie więcej jednak niż na 2 lata.
2. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
3. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu płatna w terminie do 31 marca każdego roku,
4. Wierzytelności gminy z tytułu rozłożonej na raty ceny sprzedaży podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu na koszt nabywcy,

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania u administratora

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej (Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
Cena sprzedaży lokalu ustalona zostanie każdorazowo przez Prezydenta Miasta Płocka na podstawie wyceny lokalu dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie gminy.  Nabywca jest również zobowiązany do zapłaty 25% wartości gruntu, celem ustanowienia prawa wieczystego użytkowania.
Wycena ważna jest 1 rok od daty sporządzenia.
Koszty wyceny pokrywa najemca ubiegający się o sprzedaż lokalu, który jest doliczany do wartości lokalu użytkowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: dla każdego wniosku termin jest ustalany indywidualnie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Akt Notarialny kupna – sprzedaży lokalu

MIEJSCE ZŁOŻENIA: u administratora: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A 09-402 Płock,  tel. 24 364 03 33.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Referat Rozdysponowywania Nieruchomości.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Uchwała Rady Miasta Płocka nr 678/XXXVIII/05 z dnia 22 marca 2005 r. wraz z załącznikami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia aktu notarialnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 14:10)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 083
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 września 2020, godzina 08:03
 • Historia aktualizacji

 • 10 września 2020, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2020, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2016, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  26 października 2015, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  26 października 2015, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  26 października 2015, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  26 października 2015, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  26 października 2015, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2015, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2015, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  28 listopada 2008, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  28 listopada 2008, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 16:18 Aktualizacja danych
Podobne sprawy