Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy – Miasto Płock.  WZN-01.

 

 

O wydzierżawieniu nieruchomości Gminy - Miasto Płock na okres do 3 lat decyduje Prezydent Miasta Płocka, natomiast powyżej 3 lat Rada Miasta Płocka.

Wydzierżawienie nieruchomości może odbywać się w trybie przetargowym lub bezprzetargowym.

Na podstawie uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 236/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 roku oraz uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 586/XXXIII/2017 z dnia 27czerwca 2017 roku, upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach wydzierżawiania i najmu nieruchomości będących własnością Gminy - Miasto Płock według następujących zasad:
- na cele handlowo - usługowe - grunty o powierzchni do 3.000 m2 na okres do 10 lat,
- użytkowane na postój pojazdów oraz na cele produkcyjno - składowe - grunty o powierzchni do 10.000 m2 na okres do 10 lat,
- pod uprawy - grunty o powierzchni do 5 ha na okres do 10 lat,
- pod zieleń i ogródki przydomowe - na okres do 10 lat.

Rada Miasta Płocka w ww. uchwale upoważniła Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawierania umów na dzierżawę nieruchomości.
O użyczeniu nieruchomości Gminy - Miasto Płock decyduje Prezydent Miasta Płocka.

A. Wydzierżawienie nieruchomości Gminy - Miasto Płock w trybie bezprzetargowym.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
wniosek (wersja edytowalna) - druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

WYMAGANE DOKUMENTY
(w zależności od przeznaczenia nieruchomości):

- mapa poglądowa z zaznaczeniem obszaru wnioskowanego do udostępnienia - 2 egz.,
- propozycja plastyczna rozwiązań, pozwalająca na jej ocenę pod względem estetycznym i kompozycyjnym (w zależności od zakresu przedsięwzięcia do wniosku należy dołączyć np. aktualne fotografie, projekty, koncepcje uwzględniające kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty, projekt przedstawiający sposób aranżacji kawiarenki wraz z elementami wyposażenia: typ namiotu, parasoli, meble, oświetlenie, lady, witryny, kolorystykę) - 2 egz.,

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
bez opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni odpowiedź na wniosek lub dłużej w zależności od złożoności sprawy.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU (dot. udostępnienia nieruchomości na okres do 3 m-cy): min. 1 m-c przed terminem wskazanym we wniosku.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU (dot. udostępnienia nieruchomości na okres powyżej 3 m-cy)
: min. 2 m-ce przed terminem wskazanym we wniosku.

B. Użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
wniosek (wersja edytowalna) - druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

WYMAGANE DOKUMENTY (w zależności od przeznaczenia nieruchomości)
:

- mapa poglądowa z zaznaczeniem obszaru wnioskowanego do udostępnienia - 2 egz.,
- propozycja plastyczna rozwiązań, pozwalająca na jej ocenę pod względem estetycznym i kompozycyjnym (w zależności od zakresu przedsięwzięcia do wniosku należy dołączyć np. aktualne fotografie, projekty, koncepcje uwzględniające kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty, projekt przedstawiający sposób aranżacji kawiarenki wraz z elementami wyposażenia: typ namiotu, parasoli, meble, oświetlenie, lady, witryny, kolorystykę) - 2 egz.,

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
bez opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni odpowiedź na wniosek lub dłużej w zależności od złożoności sprawy.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU:
min. 1 m-c przed terminem wskazanym we wniosku.

 
C. Udostępnienie nieruchomości Gminy - Miasto Płock w celu wykonania inwestycji infrastrukturalnej.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
wniosek (wersja edytowalna) lub zgłoszenie (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo).

WYMAGANE DOKUMENTY (nie dot. zgłoszenia prac związanych z usunięciem awarii)
:

- mapa do celów projektowych wraz z umiejscowieniem planowanej inwestycji i zaznaczeniem obszaru koniecznego do jej realizacji - 2 szt. w wersji papierowej oraz jako plik pdf przekazana na nośniku danych lub na adres e-mail wzn@plock.eu,
- w przypadku gdy wnioskodawca nie jest inwestorem należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu inwestora.
- dokument wyrażający zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu wykonania inwestycji infrastrukturalnej (dot. sytuacji, w których wnioskodawca ubiega się o zwolnienie z opłaty z tytułu posadowienia obiektów lub urządzeń liniowych lub opłaty z tytułu posadowienia innych niż liniowe obiektów lub urządzeń np.szafki pomiarowe, stacje trafo, słupy, studzienki, złącza kablowo-pomiarowe.
- kopia umowy przyłączeniowej lub umowy w sprawie przebudowy sieci - w przypadku gdy inwestycja infrastrukturalna związana z budową przyłącza, budową lub przebudową sieci odbywa się na rzecz (zlecenie) Miasta lub miejskiej jednostki organizacyjnej,
- w przypadku inwestycji infrastrukturalnej posadowionej na nieruchomości, na której znajduje się droga pozbawiona kategorii drogi publicznej, a wnioskodawca spełnia warunki do niepobierania opłat, należy dołączyć zaświadczenie zarządcy drogi, z którego wynika, że do dnia gdy była ona drogą publiczną nie pobierano opłat związane z umieszczeniem urządzeń lub obiektów stosownie do treści obowiązujących przepisów.
- w przypadku realizacji inwestycji infrastrukturalnej w sąsiedztwie zieleni (drzew, krzewów) lub w przypadku kolizji z drzewami lub krzewami konieczne jest dołączenie do wniosku w  wersji papierowej (1 szt.) oraz jako plik pdf przekazany na nośniku danych lub na adres e-mail wzn@plock.eu inwentaryzacji dendrologicznej, operatu dendrologicznego i projektu ochrony zieleni (dotyczy drzew i krzewów w obrębie inwestycji i do 5 m od granicy inwestycji), opracowanych zgodnie z zasadami zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym ze zm., przy czym w/w opracowania mogą być redagowane łącznie w ramach jednej dokumentacji. Niezbędne jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej każdej rośliny, znajdującej się na placu budowy i w sąsiedztwie inwestycji, na które inwestycja może mieć wpływ.


Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym ze zm. Zgodnie z w/w zarządzeniem w razie przekazania, udostępnienia zarządzanej (używanej) nieruchomości lub jej części (zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie) w imieniu Gminy Płock przez komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Płocka lub jednostkę organizacyjną Gminy, osobie trzeciej do czasowego korzystania w celach inwestycyjnych, przekazująca lub udostępniająca komórka organizacyjna Urzędu Miasta Płocka lub jednostka organizacyjna Gminy Płock zobowiązana jest do nałożenia na korzystającego z przekazanej lub udostępnionej nieruchomości lub jej części, obowiązku stosowania się do zasad i obowiązków wynikających z zapisów niniejszego Zarządzenia. Obowiązek, o którym mowa wyżej będzie nałożony na osobę trzecią na podstawie stosownych zapisów umowy lub protokołu uzgodnień oraz protokołu przekazania terenu, spisanych między udostępniającą teren w imieniu Gminy Płock komórką organizacyjną Urzędu Miasta Płocka lub jednostką organizacyjną Gminy Płock, a osobą trzecią.    
Wraz z wnioskiem Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia poniższych opracowań, w przypadku gdy planowana inwestycja/przedsięwzięcie będzie przebiegała w sąsiedztwie drzew/krzewów:
1. inwentaryzacja dendrologiczna oraz wyznaczenie strefy ochrony drzew i krzewów (SOD),
2. operat dendrologiczny,
3. projekt ochrony zieleni.

Inwentaryzacja, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni ma obejmować również egzemplarze roślin zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji/przedsięwzięcia (do 5 m od granicy inwestycji), na które może oddziaływać przyszła inwestycja.
Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni są najważniejszymi dokumentami, warunkującymi skuteczne gospodarowanie zielenią z uwzględnieniem wymogu jej ochrony. Opracowania te mogą być redagowane łącznie w ramach jednej dokumentacji.

Zakres opracowania:

A. Inwentaryzacja dendrologiczna – ma zawierać zestawienie drzew i krzewów wraz z podaniem ich gatunków oraz określeniem ich rozmieszczenia w danym terenie.
 
Dokumentacja inwentaryzacyjna ma składać się z trzech części:

1) CZĘŚĆ OPISOWA
Wytyczne dotyczące minimalnego zakresu części opisowej inwentaryzacji dendrologicznej:

a) Informacje wstępne, na które składają się:
– dane adresowe i katastralne obszaru opracowania;
– charakterystyka zastanej szaty roślinnej i sposobu zagospodarowania/użytkowania terenu oraz ogólny opis warunków siedliskowych w obszarze opracowania;
– informacje dotyczące autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wykształcenia kierunkowego lub posiadanego doświadczenia;
– informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych dokumentów wyjściowych;
– data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis załączonych rysunków oraz podpis autora;

b) Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, które obejmuje następujące informacje:
– podsumowanie zinwentaryzowanych roślin pod względem liczby gatunków, z podziałem na warstwy drzew i krzewów;
– wskazanie drzew do następujących kategorii celem usprawnienia zarządzania zadrzewieniami:
• drzewa i krzewy cenne – wraz z opisem ich walorów (np. krajobrazowych, kompozycyjnych, przyrodniczych (biocenotycznych), kulturowych);
• drzewa i krzewy o krótkoterminowej perspektywie zachowania; kwalifikowane do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny lub ewidentnie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia;
• drzewa wymagające indywidualnej oceny (szczegółowej inspekcji drzew),
– inne wnioski lub wytyczne;
– dokumentacja fotograficzna wszystkich drzew ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów cennych.

2) CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roślin ma obejmować:
– numer inwentaryzacyjny rośliny, zgodny z załącznikiem graficznym;
– określenie gatunku i ewentualnie odmiany rośliny;
– wartości dendrometryczne roślin:
• dla drzew: obwód pnia lub pni [cm] mierzony na wysokości 5 cm i 130 cm ponad poziomem terenu (w przypadku form wielopniowych każdy pień należy mierzyć osobno), średnica rzutu korony [m], wysokość drzewa [m];
• dla krzewów lub grup krzewów: powierzchnia rzutu [m2] i wysokość [m].
• drzewa, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• obecność gniazd ptasich jeżeli występują (wskazać, na których konkretnie roślinach),
• występowanie gatunków chronionych roślin, grzybów, zwierząt, jeżeli takie występują (wskazać, na których konkretnie roślinach i jaki to gatunek chroniony),
– zwięzły opis drzewa uzyskany metodą wizualną.

3) CZĘŚĆ GRAFICZNA
Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana ma być na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub dokładniejszej i ma obejmować:
a) podkład mapowy ze wskazaniem granicy opracowania;
b) określenie lokalizacji i danych dendrometrycznych roślin (geodezyjne naniesienie na mapę) z czytelnym oznaczeniem:
– lokalizacji osi pnia drzewa,
– rozmiaru pnia na wysokości 130 cm – średnica okręgu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem średnicy pnia,
– średnicy korony drzewa lub zasięgu obszaru pokrytego krzewami,
– numeru inwentaryzacyjnego rośliny;
c) wskazanie stref ochrony drzew i krzewów oraz ewentualnego oznaczenia napływów korzeniowych jeżeli występują;
d) metrykę opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autorów oraz legendę oznaczeń.

B. Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami)
obejmuje wskazania dotyczące gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do planowanych działań inwestycyjnych. Głównym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewień i krzewów w jak najlepszej kondycji, z uwzględnieniem planowanej inwestycji. Wskazania operatu dendrologicznego wynikają z analizy przewidywanych kolizji realizacji przedsięwzięcia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami i krzewami – z uwzględnieniem wszystkich ich części: korzeni, pni i koron. Analiza kolizji służy opracowaniu wytycznych na potrzeby minimalizowania kolizji inwestycji z zadrzewieniami. Część tekstowa operatu dendrologicznego jest analogiczna do zakresu inwentaryzacji dendrologicznej, przy czym uszczegółowieniu może podlegać opis stanu roślin (w przypadkach szczególnych), ich kolizji z planowanym działaniami oraz wskazań do podjęcia konkretnych działań związanych z ochroną i kształtowaniem zieleni.

Tabelaryczny wykaz roślin uzupełniany jest o następujące informacje:
a) uzasadnienie zabiegów pielęgnacyjnych lub przeznaczenia roślin do usunięcia, poprzez uszczegółowienie opisu stanu drzewa lub krzewu;
b) opis zastanych oraz możliwych kolizji planowanej inwestycji z drzewami i krzewami,
c) wskazania dla gospodarowania drzewami i krzewami:
– egzemplarze przeznaczone do usunięcia ze wskazaniem przyczyny (np. z uwagi na kolizje niemożliwe do usunięcia);
– rośliny wskazane do przesadzenia;
– egzemplarze, które wymagają zabezpieczenia lub szczególnej ochrony na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z projektem ochrony zieleni.

W podsumowaniu operatu dendrologicznego należy:
– wykonać zestawienie roślin, których dotyczą poszczególne zalecenia;
– określić przewidywany wpływ planowanej inwestycji na drzewa i krzewy.

Część graficzna operatu dendrologicznego
jest oparta na rysunku inwentaryzacji dendrologicznej, wykonywana jest na tle projektu i przedstawia zalecenia dla gospodarowania drzewami: rośliny wskazane do usunięcia, przesadzenia lub zabezpieczeń.

C. Projekt ochrony zieleni (POZ)
to dokumentacja zawierająca wykaz działań zabezpieczających przed uszkodzeniem lub zniszczeniem roślin rosnących na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania i opracowany jest w odniesieniu do ustaleń projektów wykonawczych oraz/lub projektu organizacji budowy. Projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczeń i sposób ich realizacji w nawiązaniu do kolizji wskazanych w operacie dendrologicznym – stanowi jego uszczegółowienie i realizowany jest najpóźniej na etapie opracowania projektów wykonawczych oraz technologii realizacji robót, aby skoordynować ochronę roślin z realizacją inwestycji.

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do stosowania na etapie projektów szczegółowych (wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczególności:
– sposób postępowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;
– wytyczne dotyczące zabezpieczeń roślin, w tym:
• sposób wygrodzenia roślin,
• zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa);
– zalecenia techniczne w celu uniknięcia kolizji, np.:
• propozycje zmiany technologii prowadzenia robót;
• wprowadzenie zmian niebędących istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnieniu z autorem dokumentacji),
• propozycje zmiany zapisów w projekcie organizacji budowy;
– zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów na terenie budowy;
– wskazania dotyczące ochrony siedlisk roślin – w szczególności warunków glebowych oraz powietrzno-wodnych.

Strefa ochrony drzew i krzewów (SOD) - jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko.

Zasięg SOD obejmuje:
– strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju lub – strefę rzutu korony plus 3 m – w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
– strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku:
• szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień przydrożnych i innych w terenie intensywnie zagospodarowanym) – należy uwzględnić rzeczywisty zasięg ograniczonego przez infrastrukturę systemu korzeniowego;
• drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej – należy uwzględnić fakt, że zasięg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadać kształtowi korony i może sięgać dalej poza obecny rzut korony.
W przypadku krzewów jako strefę ochrony przyjmuje się zasięg rzutu części nadziemnej krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczące SOD:
SOD wyznacza się w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed przystąpieniem do opracowania projektów) oraz aktualizuje się na etapie realizacji operatu dendrologicznego i projektu ochrony zieleni.

Wymagania wobec osób uczestniczących w sporządzeniu opracowania:


1) Autorem lub kierownikiem inwentaryzacji dendrologicznej może być osoba, która posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje się wykształceniem kierunkowym:
– 1 rok doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo;
– 2 lata doświadczenia zawodowego dla osób:
• absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,
• technik architektury krajobrazu,
• absolwent kierunków przyrodniczych takich jak: ochrona środowiska, biologia lub ekologia.
– 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwenci innych kierunków studiów lub kursów zawodowych dotyczących prac z drzewami.

2) Autorem lub kierownikiem operatu dendrologicznego może być osoba, która posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje się wykształceniem kierunkowym:
– 2 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo;
– 3 lata doświadczenia zawodowego dla osób:
• absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,
• technik architektury krajobrazu,
• absolwent kierunków przyrodniczych takich jak: ochrona środowiska, biologia lub ekologia lub innych, których program obejmował;
– 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwenci innych kierunków studiów lub kursów zawodowych dotyczących prac z drzewami.

3) Autorem lub kierownikiem projektu ochrony zieleni może być osoba, która posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje się wykształceniem kierunkowym:
– 2 lata doświadczenia zawodowego – inspektor nadzoru terenów zieleni lub drzew, legitymujący się ukończonym kursem z tego zakresu,
– 3 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,
– 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo.
W związku z tym, iż drzewa oraz krzewy muszą być naniesione geodezyjnie na mapę, osobą uczestniczącą w procesie opracowania musi być również uprawniony geodeta.


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
bez opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni odpowiedź na wniosek lub dłużej w zależności od złożoności sprawy.

 
D. Wydzierżawienie nieruchomości Gminy - Miasto Płock w trybie przetargowym.

Przetargi na dzierżawę nieruchomości przeprowadza się w formie:
- przetargu ustnego nieograniczonego,
- przetargu ustnego ograniczonego,
- przetargu pisemnego nieograniczonego,
- przetargu pisemnego ograniczonego.
O przetargu zawiadamia się w drodze ogłoszenia.
W ogłoszeniu podaje się informacje dotyczące terminu, miejsca i warunków przetargu (w tym o terminie i sposobie wpłaty wadium).

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
wadium.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zgodnie z regulaminem i ogłoszeniem o przetargu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
podpisanie umowy lub obciążenie opłatą za zajęcie gruntów będących własnością Gminy - Miasto Płock z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii dot. liniowych instalacji podziemnych lub nadziemnych oraz innych urządzeń służących w szczególności do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, pok. E-47, pl. Stary Rynek 1.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy.

INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, obciążenia opłatą za zajęcie gruntów będących własnością Gminy - Miasto Płock z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii dot. liniowych instalacji podziemnych lub nadziemnych oraz innych urządzeń służących w szczególności do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub uzyskania zgody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zakończenia sprawy w przypadku przekazywania nieruchomości w dzierżawę lub udostępnienia nieruchomości w celu wykonania inwestycji infrastrukturalnej oraz przez okres 5 lat od zakończenia sprawy w przypadku użyczenia nieruchomości, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub  ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Ilość wyświetleń: 2 708 092
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 18 kwietnia 2024, godzina 15:01
 • Historia aktualizacji

 • 18 kwietnia 2024, godzina 15:01 Aktualizacja dokumentu
  18 kwietnia 2024, godzina 14:59 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2023, godzina 15:11 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2023, godzina 11:11 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2023, godzina 11:07 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2023, godzina 14:34 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2023, godzina 14:30 Aktualizacja dokumentu
  11 stycznia 2023, godzina 11:14 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2022, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2022, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  14 stycznia 2022, godzina 11:29 Aktualizacja dokumentu
  14 stycznia 2022, godzina 11:27 Aktualizacja dokumentu
  14 stycznia 2022, godzina 11:25 Aktualizacja dokumentu
  15 października 2021, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 12:19 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 12:18 Aktualizacja dokumentu
  21 sierpnia 2020, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  26 lutego 2020, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2019, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2019, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2018, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  19 września 2017, godzina 07:15 Aktualizacja danych
  19 września 2017, godzina 07:09 Aktualizacja danych
  19 września 2017, godzina 07:08 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  10 lipca 2017, godzina 07:34 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 16:10 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 16:07 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 16:00 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 15:59 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 15:57 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2016, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  21 lipca 2016, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  21 lipca 2016, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  20 lipca 2016, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  20 lipca 2016, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  20 lipca 2016, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  20 lipca 2016, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  20 lipca 2016, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 16:24 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:17 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2015, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2015, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2015, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2015, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  09 marca 2015, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  09 marca 2015, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  09 marca 2015, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  08 lutego 2007, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2006, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 12:59 Aktualizacja danych
Podobne sprawy