Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy – Miasto Płock.  WZN-01.

 

 

O wydzierżawieniu nieruchomości Gminy - Miasto Płock na okres do 3 lat decyduje Prezydent Miasta Płocka, natomiast powyżej 3 lat Rada Miasta Płocka.

Wydzierżawienie nieruchomości może odbywać się w trybie przetargowym lub bezprzetargowym.

Na podstawie uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 236/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 roku oraz uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 586/XXXIII/2017 z dnia 27czerwca 2017 roku, upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach wydzierżawiania i najmu nieruchomości będących własnością Gminy - Miasto Płock według następujących zasad:
- na cele handlowo - usługowe - grunty o powierzchni do 3.000 m2 na okres do 10 lat,
- użytkowane na postój pojazdów oraz na cele produkcyjno - składowe - grunty o powierzchni do 10.000 m2 na okres do 10 lat,
- pod uprawy - grunty o powierzchni do 5 ha na okres do 10 lat,
- pod zieleń i ogródki przydomowe - na okres do 10 lat.

Rada Miasta Płocka w ww. uchwale upoważniła Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawierania umów na dzierżawę nieruchomości.
O użyczeniu nieruchomości Gminy - Miasto Płock decyduje Prezydent Miasta Płocka.

A. Wydzierżawienie nieruchomości Gminy - Miasto Płock w trybie bezprzetargowym.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo).

WYMAGANE DOKUMENTY
(w zależności od przeznaczenia nieruchomości):

- mapa poglądowa z zaznaczeniem obszaru wnioskowanego do udostępnienia - 2 egz.,
- propozycja plastyczna rozwiązań, pozwalająca na jej ocenę pod względem estetycznym i kompozycyjnym (w zależności od zakresu przedsięwzięcia do wniosku należy dołączyć np. aktualne fotografie, projekty, koncepcje uwzględniające kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty, projekt przedstawiający sposób aranżacji kawiarenki wraz z elementami wyposażenia: typ namiotu, parasoli, meble, oświetlenie, lady, witryny, kolorystykę) - 2 egz.,

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
bez opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni odpowiedź na wniosek lub dłużej w zależności od złożoności sprawy.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU (dot. udostępnienia nieruchomości na okres do 3 m-cy): min. 1 m-c przed terminem wskazanym we wniosku.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU (dot. udostępnienia nieruchomości na okres powyżej 3 m-cy)
: min. 2 m-ce przed terminem wskazanym we wniosku.

B. Użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo).

WYMAGANE DOKUMENTY (w zależności od przeznaczenia nieruchomości)
:

- mapa poglądowa z zaznaczeniem obszaru wnioskowanego do udostępnienia - 2 egz.,
- propozycja plastyczna rozwiązań, pozwalająca na jej ocenę pod względem estetycznym i kompozycyjnym (w zależności od zakresu przedsięwzięcia do wniosku należy dołączyć np. aktualne fotografie, projekty, koncepcje uwzględniające kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty, projekt przedstawiający sposób aranżacji kawiarenki wraz z elementami wyposażenia: typ namiotu, parasoli, meble, oświetlenie, lady, witryny, kolorystykę) - 2 egz.,

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
bez opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni odpowiedź na wniosek lub dłużej w zależności od złożoności sprawy.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU:
min. 1 m-c przed terminem wskazanym we wniosku.

 
C. Udostępnienie nieruchomości Gminy - Miasto Płock w celu wykonania inwestycji infrastrukturalnej.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
wniosek lub zgłoszenie (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo).

WYMAGANE DOKUMENTY (nie dot. zgłoszenia prac związanych z usunięciem awarii)
:

- mapa do celów projektowych wraz z umiejscowieniem planowanej inwestycji i zaznaczeniem obszaru koniecznego do jej realizacji - 2 szt. w wersji papierowej oraz jako plik pdf przekazana na nośniku danych lub na adres e-mail wzn@plock.eu,
- w przypadku gdy wnioskodawca nie jest inwestorem należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu inwestora.
- dokument wyrażający zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu wykonania inwestycji infrastrukturalnej (dot. sytuacji, w których wnioskodawca ubiega się o zwolnienie z opłaty z tytułu posadowienia obiektów lub urządzeń liniowych lub opłaty z tytułu posadowienia innych niż liniowe obiektów lub urządzeń np.szafki pomiarowe, stacje trafo, słupy, studzienki, złącza kablowo-pomiarowe.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
bez opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni odpowiedź na wniosek lub dłużej w zależności od złożoności sprawy.

 
D. Wydzierżawienie nieruchomości Gminy - Miasto Płock w trybie przetargowym.

Przetargi na dzierżawę nieruchomości przeprowadza się w formie:
- przetargu ustnego nieograniczonego,
- przetargu ustnego ograniczonego,
- przetargu pisemnego nieograniczonego,
- przetargu pisemnego ograniczonego.
O przetargu zawiadamia się w drodze ogłoszenia.
W ogłoszeniu podaje się informacje dotyczące terminu, miejsca i warunków przetargu (w tym o terminie i sposobie wpłaty wadium).

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
wadium.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zgodnie z regulaminem i ogłoszeniem o przetargu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
podpisanie umowy lub obciążenie opłatą za zajęcie gruntów będących własnością Gminy - Miasto Płock z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii dot. liniowych instalacji podziemnych lub nadziemnych oraz innych urządzeń służących w szczególności do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, pok. E-47, pl. Stary Rynek 1.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy.

INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650,poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, obciążenia opłatą za zajęcie gruntów będących własnością Gminy - Miasto Płock z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii dot. liniowych instalacji podziemnych lub nadziemnych oraz innych urządzeń służących w szczególności do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub uzyskania zgody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zakończenia sprawy w przypadku przekazywania nieruchomości w dzierżawę lub udostępnienia nieruchomości w celu wykonania inwestycji infrastrukturalnej oraz przez okres 5 lat od zakończenia sprawy w przypadku użyczenia nieruchomości, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub  ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 408
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 19 lutego 2021, godzina 12:19
 • Historia aktualizacji

 • 19 lutego 2021, godzina 12:19 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 12:18 Aktualizacja dokumentu
  21 sierpnia 2020, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  26 lutego 2020, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2019, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2019, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2018, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  19 września 2017, godzina 07:15 Aktualizacja danych
  19 września 2017, godzina 07:09 Aktualizacja danych
  19 września 2017, godzina 07:08 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  10 lipca 2017, godzina 07:34 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 16:10 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 16:07 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 16:00 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 15:59 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 15:57 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2016, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  21 lipca 2016, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  21 lipca 2016, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  20 lipca 2016, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  20 lipca 2016, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  20 lipca 2016, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  20 lipca 2016, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  20 lipca 2016, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 16:24 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:17 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2015, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2015, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2015, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2015, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  09 marca 2015, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  09 marca 2015, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  09 marca 2015, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  21 listopada 2014, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  08 lutego 2007, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2006, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 12:59 Aktualizacja danych
Podobne sprawy