Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. OSO - 18

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek w języku polsko-ukraińskim lub wniosek w języku polsko-rosyjskim, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowiska nr 13-14.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
2. Dokument potwierdzający tożsamość.
3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz spełniająca wymagania określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
1. Działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem.
2. Adres e-mail, z którego korzystasz.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer PESEL mogą uzyskać:
a) obywatele Ukrainy,
b) obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka,
c) członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka,
d) małżonek obywatela Ukrainy, nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od 24 lutego 2022 r.
2. O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy:
a) posiadający: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany,
b) którzy: złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone; zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.
3. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP.
4. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.
5. Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
7. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie unieważnionego dokumentu, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku dokumentu tożsamości potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia.
8. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.
9. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby której dotyczy wniosek, z wyłączeniem osoby:
a) która nie ukończyła 12. roku życia,
b) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
c) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
10. Osoba, która ukończyła 18 lat na wniosku o nadanie numeru PESEL może wyrazić zgodę na wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych oraz potwierdzenie profilu zaufanego.
11. Aby uzyskać profil zaufany należy mieć telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jest się wyłącznym użytkownikiem oraz adres e-mail z którego się korzysta.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowiska nr 13-14.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.). Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 ze zm.). Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671 t.j.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

__

Надання номера PESEL у зв'язку з конфліктом в Україні.

НЕОБХІДНА ФОРМА: Письмова заява - 
заява польсько-українська 
або польсько-російська, також доступна в Центрі обслуговування клієнтів, вул. Алея Ю.Пілсудського (Al.J.Piłsudskiego 6), пункти № 13-14.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
1. Заява на номер PESEL у зв'язку з конфліктом в Україні.
2. Документ, що підтверджує особу.
3. Кольорова фотографія розміром 35 × 45 мм, виготовлена ​​на фотопапері не раніше ніж за 6 місяців до дати подання заявки та відповідає вимогам, визначеним ст. 29 Закону про посвідчення особи.

Щоб отримати надійний профіль, ви повинні мати:
1. Мобільний телефон з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого Ви є.
2. Адреса електронної пошти, яку ви використовуєте.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
1. Номер PESEL можуть отримати:
а) громадяни України;
б) громадяни України, які мають карту поляка,
в) найближчі родичі громадянина України, який має карту поляка,
г) подружжя громадянина України, який не має громадянства України,
які прибули на територію Польщі з території України у зв’язку з бойовими діями, які велися на території цієї держави з 24 лютого 2022 року.
2. Громадяни України не можуть претендувати на номер PESEL:
а) наявність: дозволу на постійне проживання, дозволу на тимчасове проживання, дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, статусу біженця, додаткового захисту, дозволу на допустиме перебування,
б) які: подали заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені яких подано такі заяви; заявили про свій намір подати заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або яких такі заяви про намір стосуються.
3. Заява подається особисто в письмовій формі до будь-якої гміни на території Республіки Польща.
4. Присутність дитини до 12 років при поданні заяви не вимагається, крім випадків, коли її особу буде встановлено на підставі декларації, зазначеної у пункті 8.
5. Заява подається повною дієздатною особою.
6. Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи заяву подає один із батьків, опікун, куратор, тимчасовий опікун, призначений судом опіки та піклування, або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною.
7. Підтвердження особи може здійснюватися на підставі анульованого документа, якщо він дає змогу ідентифікувати особу. У разі відсутності документа, що посвідчує особу, особу підтверджують на підставі декларації.
8. За відсутності будь-якого документа особу підтверджують на підставі декларації, поданої під страхом кримінальної відповідальності.
9. Під час подання заяви знімаються відбитки пальців у особи, якої стосується заява, за винятком особи:
а) які не досягли 12 років,
б) з яких тимчасово фізично неможливо взяти відбитки жодного з пальців,
c) якщо зняти відбитки пальців фізично неможливо.
10. Особа, якій виповнилося 18 років за заявкою на номер PESEL, може дати згоду на внесення даних (адреса електронної пошти, номер мобільного телефону) до реєстру контактних даних та підтвердження довіреного профілю.
11. Для отримання довіреного профілю у вас повинен бути мобільний телефон із номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого ви є, та використана адреса електронної пошти.
СПОСІБ ОПЛАТИ: Безкоштовно
ОФОРМЛЕННЯ: Відразу.
ФОРМА ОБРОБКИ СПРАВИ: Повідомлення про присвоєння номера PESEL.
МІСЦЕ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ: Місце обслуговування клієнтів,вул. Ю.Пілсудського (Al. J.Piłsudskiego 6), пункти № 13-14.
СПРАВУ ВЕДЕ: Департамент у справах громадян.
ІНФОРМАЦІЯ: Офіс інтервенції та інформації мешканців - тел.24 364 55 55.
ПРАВОВІ ОСНОВИ:
Закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Закон від 2022 року, ст. 583 із змінами).
Закон від 24 вересня 2010 р. про облік населення (Законодавчий журнал 2021 р., ст. 510 із змінами).
Закон від 6 серпня 2010 р. про посвідчення особи (Законодавчий журнал від 2022 р., ст. 671, зведений текст).
ГОДИНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ: вул. Алея Ю.Пілсудського (Al.J.Piłsudskiego 6): понеділок - п'ятниця 8.00-17.00.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 13 kwietnia 2022, godzina 08:15)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 017
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:07
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:07 Aktualizacja dokumentu
  01 lutego 2023, godzina 11:20 Aktualizacja dokumentu
  04 lipca 2022, godzina 15:22 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 14:14 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 14:12 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 08:45 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 08:43 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 08:33 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 08:32 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 08:28 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 08:26 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 08:16 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2022, godzina 08:16 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy