Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 10.

 

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: Zamelduj się na pobyt stały

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Druk Zgłoszenie pobytu stałegozawierający podpis osoby meldującej się lub pełnomocnika oraz podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzający fakt pobytu osoby pod danym adresem, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

Druk należy uzupełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zameldowania na pobyt stały należy dokonać najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania na pobyt stały należy dokonać:
1) w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
Obywatel dokonujący zameldowania na pobyt stały w w/w formie, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Dowód osobisty
lub paszport.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu) – do wglądu.
3. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.
4
. Pełnomocnik przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Od ręki

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydawane jest w formie zaświadczenia z urzędu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

SPRAWĘ PROWADZI:Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post
ępowania administracyjnego.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej):
poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Prezydent Miasta Płocka, 09 – 400 Płock, Pl. Stary Rynek 1 – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Prezydenta Miasta Płocka dokumentacji pisemnej;
 2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Prezydentem Miasta Płocka można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora 09 – 400 Płock, Pl. Stary Rynek 1.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Prezydent Miasta Płocka wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@plock.eu.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

 • przez Prezydenta Miasta Płocka - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności
 • przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

 • Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.
 • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji
 • podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców.

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

 • służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
przez:
 • Prezydenta Miasta Płocka – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;
 • Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL, w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pani/Pana dane Prezydent Miasta Płocka udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

 • dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;
 • dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;
 • dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 722 571
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:20
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:12 Aktualizacja dokumentu
  03 października 2022, godzina 10:11 Aktualizacja dokumentu
  07 czerwca 2022, godzina 11:25 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 16:13 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2021, godzina 11:27 Aktualizacja dokumentu
  27 kwietnia 2021, godzina 20:24 Aktualizacja dokumentu
  22 marca 2021, godzina 10:12 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 07:59 Aktualizacja dokumentu
  28 maja 2020, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  28 maja 2020, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2020, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  04 listopada 2019, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  09 lipca 2019, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  09 lipca 2019, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2019, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2019, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  19 lipca 2018, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  18 lipca 2018, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  19 lutego 2018, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  16 lutego 2018, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2018, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2018, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2018, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  29 marca 2017, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 07:11 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  14 września 2016, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  10 września 2016, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  13 maja 2016, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  03 marca 2015, godzina 08:28 Aktualizacja danych
  03 marca 2015, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  03 marca 2015, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2014, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2014, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2014, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2014, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  29 października 2013, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  29 października 2013, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2012, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  15 września 2011, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  17 września 2009, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2007, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2007, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2004, godzina 09:41 Aktualizacja danych
Podobne sprawy