Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie.  OSO - 08.

 

Jeśli Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony albo skradziony zgłoś to jak najszybciej. Utratę dowodu lub uszkodzenie zgłosisz w dowolnym urzędzie gminy, przez internet, a jeśli przebywasz za granicą - w konsulacie lub ambasadzie.

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi (zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego)

Podejrzewasz, że twoje dane osobowe (w tym seria i numer dowodu osobistego zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób - np. ktoś zaciągnął na twoje dane kredyt w banku albo podpisał umowę z operatorem telekomunikacyjnym (kradzież tożsamości). W pierwszej kolejności powiadom o tym organy ścigania, następnie możesz zgłosić fakt podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w urzędzie dowolnej gminy albo przez internet. Do zgłoszenia można załączyć dokument uprawdopodobniający podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód osobisty.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi (zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych)

Zawieszenie - dotyczy jedynie e-dowodu

Jeśli nie masz pewności, czy Twój dowód został definitywnie utracony możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Po tym okresie, jeśli nie cofniesz zawieszenia, Twój dowód straci ważność. Możesz to zrobić osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet - tylko w organie, który wydał dowód.

Dla dziecka do 18. roku życia lub innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej zawiesić dowód lub cofnąć zawieszenie może rodzic, opiekun prawny, kurator lub pełnomocnik na mocy pełnomocnictwa szczególnego. Kurator i pełnomocnik do zgłoszenia dołączają odpowiednio: pełnomocnictwo lub dokument stwierdzający ustalenie kurateli; w zgłoszeniu elektronicznym - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Zawieszenia i cofnięcia zawieszenia ważności dowodu dokonasz na formularzu "zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym""zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym" w sposób opisany przy zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Zgłoszeń może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:  Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby (np. legitymacja ubezpieczeniowa, paszport, książeczka wojskowa, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem). Dowód osobisty jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu osobistego.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Od ręki

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 stycznia 2020 r. 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej):
poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorami są:
    • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
    • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
    • Gmina Miasto Płock, mająca siedzibę w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.
2. Dane kontaktowe administratora:
    • z Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    • z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na  adres  siedziby administratora.
3. Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych:
    • Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    • Inspektor ochrony danych – iod@plock.eu,
       Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw z zakresu dowodów osobistych na podstawie ustawy o dowodach osobistych.
5. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
6. Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
    • dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
7. Dane osobowe w dokumentacji papierowej przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
8. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 16 czerwca 2005, godzina 13:01)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 703 860
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:21
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:21 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:12 Aktualizacja dokumentu
  03 października 2022, godzina 10:12 Aktualizacja dokumentu
  28 marca 2022, godzina 10:55 Aktualizacja dokumentu
  28 grudnia 2021, godzina 14:07 Aktualizacja dokumentu
  28 grudnia 2021, godzina 14:02 Aktualizacja dokumentu
  10 listopada 2021, godzina 11:02 Aktualizacja dokumentu
  10 listopada 2021, godzina 10:58 Aktualizacja dokumentu
  10 listopada 2021, godzina 10:55 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 16:13 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2021, godzina 11:28 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2021, godzina 11:58 Aktualizacja dokumentu
  27 kwietnia 2021, godzina 20:24 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 07:59 Aktualizacja dokumentu
  23 września 2020, godzina 10:06 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2020, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2020, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  10 marca 2020, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2020, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2020, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2020, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  20 maja 2019, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  11 marca 2019, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  11 marca 2019, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  11 marca 2019, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  04 marca 2019, godzina 07:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  21 listopada 2018, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  19 lipca 2018, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  18 lipca 2018, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  16 lutego 2018, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  06 listopada 2017, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  05 czerwca 2017, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 07:12 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  03 października 2016, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  26 września 2016, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  26 września 2016, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  26 września 2016, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  14 września 2016, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  10 września 2016, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  13 maja 2016, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2014, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2014, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2014, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  15 września 2011, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  17 września 2009, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  17 września 2009, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2008, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 12:56 Aktualizacja danych
Podobne sprawy