Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22.

 

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: Wpis do rejestru wyborców

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 stanowiska nr 10-14, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1.Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
2.Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
3.Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu Wyborczego Prezydent Miasta Płocka – przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców – jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze Płocka.

W związku z powyższym wnioskodawca winien wykazać, że mieszka na stałe pod określonym adresem w Płocku.  W tym celu należy okazać dodatkowy dokument, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu  mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wnioskodawca zamieszkuje.

UWAGA: Przepisy nie wskazują terminu do którego najpóźniej wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach, jednakże należy mieć na uwadze, że Prezydent ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:
1.Wyborcy wpisani na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich wyborach powszechnych i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie.

2. Zmiana przez wyborcę miejsca zameldowania na pobyt stały wywołuje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą  Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 ze zm.), następujący skutek:

 • zameldowanie wyborcy na pobyt stały w gminie, w której był wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, powoduje zgodnie z § 7 ust. 7 cyt. wyżej rozporządzenia, ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców z urzędu;
 • zameldowanie wyborcy na pobyt stały w innej gminie niż gmina, w której był wpisany na swój własny wniosek, również powoduje ujęcie w rejestrze wyborców w gminie, w której zostało dokonane zameldowanie na pobyt stały, a tym samym skreślenie z rejestru wyborców gminy, w której wyborca wpisał się na własny wniosek, bowiem § 7 ust. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia stanowi, że jeżeli wyborca zameldowany dotychczas na pobyt stały w jednej gminie i wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek w innej gminie zostanie następnie zameldowany na pobyt stały w kolejnej gminie, urząd gminy nowego miejsca zameldowania wyborcy na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej z rejestru wyborców;

3. w przypadku powrotu do miejsca stałego zameldowania, zgodnie z § 7 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie jest zobowiązany złożyć w gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie, że ponownie zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały. Skutkiem tego jest ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w tej gminie i skreślenie go z rejestru gminy, w której wpisał się na własny wniosek.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 5 dni od dnia wniesienia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 stanowiska nr 10-14, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2, odbiór dokumentów drogą pocztową lub w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, I piętro, pokój 122.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 stycznia  2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych –  iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego rejestru wyborców wynikającego z ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z zapisami jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku na mocy ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (środa, 19 września 2018, godzina 11:22)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 697 833
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 03 października 2022, godzina 10:06
 • Historia aktualizacji

 • 03 października 2022, godzina 10:06 Aktualizacja dokumentu
  27 czerwca 2022, godzina 07:28 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 17:16 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 17:15 Aktualizacja dokumentu
  29 września 2021, godzina 14:21 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:49 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 16:36 Aktualizacja dokumentu
  13 lipca 2020, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2020, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2020, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2020, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2019, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  23 października 2019, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  09 października 2019, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  04 października 2018, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  19 września 2018, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  19 września 2018, godzina 11:28 Aktualizacja danych
Podobne sprawy