Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 24.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

2. Dowód wpłaty - 31 zł

Dokumentację związaną z dowodem osobistym udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. 

Do korzystania z udostępniania dokumentacji związanej z dowodem osobistym są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych), tj: organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej,Komendant Straży Marszałkowskiej, Komendant Służby Ochrony Państwa, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, Minister Sprawiedliwości, organy informacji finansowej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnicy gminni (miejscy), sądy.

Wymienione powyżej podmioty oraz inne podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych uprawnione są do nieodpłatnego udostępniania dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

2) inne podmioty – jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym innym podmiotom, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych następuje odpłatnie. 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym  wynosi 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi..

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: kartą Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Dane udostępniane są w formie pisemnej

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub drogą pocztową, odbiór dokumentów w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. Piłsudskiego 6 lub drogą pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorami są:
• Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
• Gmina Miasto Płock, mająca siedzibę w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.
2. Dane kontaktowe administratora:
• z Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
• z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na  adres  siedziby administratora.
3. Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych:
• Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
• Inspektor ochrony danych – iod@plock.eu, Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw z zakresu dowodów osobistych na podstawie ustawy o dowodach osobistych.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani/Pana danych.
6. Dane osobowe w dokumentacji papierowej przechowywane będą przez okres 5 lat określony w instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
7. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (poniedziałek, 12 września 2016, godzina 07:50)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 699 134
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:13
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:13 Aktualizacja dokumentu
  03 października 2022, godzina 10:05 Aktualizacja dokumentu
  05 lipca 2022, godzina 09:44 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:17 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2021, godzina 11:24 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2021, godzina 11:56 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:58 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:48 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 16:00 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2020, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  17 września 2020, godzina 17:04 Aktualizacja danych
  17 września 2020, godzina 17:01 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2020, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  13 sierpnia 2020, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  04 maja 2020, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  10 marca 2020, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  23 października 2019, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  19 lipca 2018, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  19 lipca 2018, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  06 listopada 2017, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 07:04 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  14 września 2016, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  13 września 2016, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  13 września 2016, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  13 września 2016, godzina 09:07 Aktualizacja danych
Podobne sprawy