Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.  OSO - 22.


 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek  do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 , w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W tej samej sprawie wniosek, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wnioskodawca jest obowiązany wskazać podstawę prawną, z której wywodzi uprawnienie do żądania udostępnienia danych innej osoby, i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące  na posiadanie interesu prawnego to: dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, trwające postępowania sądowe.
2. Dowód wpłaty - 31 zł

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL wynosi 31 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: kartą Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2, lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Dane udostępniane są w formie pisemnej

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub drogą pocztową, odbiór dokumentów w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. Piłsudskiego 6 lub drogą pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Prezydent Miasta Płocka, 09 – 400 Płock, Pl. Stary Rynek 1 – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Prezydenta Miasta Płocka dokumentacji pisemnej;
 2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Prezydentem Miasta Płocka można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora 09 – 400 Płock, Pl. Stary Rynek 1.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Prezydent Miasta Płocka wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@plock.eu.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

 • przez Prezydenta Miasta Płocka - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności
 • przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

 • Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.
 • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji
 • podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców.

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

 • służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
przez:
 • Prezydenta Miasta Płocka – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;
 • Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL, w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pani/Pana dane Prezydent Miasta Płocka udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

 • dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;
 • dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;
 • dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 16 czerwca 2005, godzina 13:00)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 723 549
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:12
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:12 Aktualizacja dokumentu
  16 maja 2024, godzina 13:11 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:08 Aktualizacja dokumentu
  07 października 2022, godzina 14:44 Aktualizacja dokumentu
  03 października 2022, godzina 10:04 Aktualizacja dokumentu
  20 lipca 2022, godzina 13:15 Aktualizacja dokumentu
  20 lipca 2022, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu
  20 lipca 2022, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:15 Aktualizacja dokumentu
  07 czerwca 2022, godzina 11:22 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2021, godzina 11:23 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:57 Aktualizacja dokumentu
  22 marca 2021, godzina 10:10 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:48 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:58 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:58 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2020, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  17 września 2020, godzina 17:06 Aktualizacja danych
  04 maja 2020, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2020, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  04 listopada 2019, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  09 lipca 2019, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  09 lipca 2019, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  09 lipca 2019, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  08 lipca 2019, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  01 lipca 2019, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2019, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2019, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2019, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2019, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  21 listopada 2018, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  21 listopada 2018, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  19 lipca 2018, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  19 lipca 2018, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  18 lipca 2018, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  18 lipca 2018, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  16 lutego 2018, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 07:36 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  29 marca 2017, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 07:04 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  14 września 2016, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  13 września 2016, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  13 września 2016, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  13 września 2016, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  17 maja 2016, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  17 maja 2016, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  17 maja 2016, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  17 maja 2016, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2014, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2014, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2014, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2014, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2014, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  29 października 2013, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  28 września 2010, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  17 września 2009, godzina 08:11 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2008, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2008, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 08:54 Aktualizacja danych
Podobne sprawy