Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego. OSO-30a.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zawiadomienie o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia zwykłego oraz Zawiadomienie o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

WYMAGANE DOKUMENTY: Jeżeli członkowie stowarzyszenia chcą je rozwiązać (stowarzyszenie osiągnęło swój cel, brak woli członków do kontynuowania działalności, wyczerpanie środków finansowych), należy wykonać następujące czynności:

Etap 1 – Rozwiązanie stowarzyszeniach

Zwołanie walnego zebrania członków i podjęcie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (uchwały powinny spełniać wymogi określone w regulaminie). W przypadku nie wyznaczenia likwidatora zostaje nim przedstawiciel lub członkowie zarządu stowarzyszenia. Z zebrania należy sporządzić protokół z podjętymi uchwałami i listę obecności.

Jeżeli członkowie stowarzyszenia nie podejmą uchwały o wyborze likwidatora, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach jako likwidator do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisany zostanie dotychczasowy przedstawiciel lub członkowie zarządu.

Sporządzone dokumenty likwidator dostarcza w terminie 7 dni od dnia podjęcia w/w uchwał do organu nadzorującego (Prezydent Miasta Płocka) celem wpisania informacji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po wpisaniu informacji w ewidencji organ w terminie do 7 dni wydaje dokument potwierdzający wpis.

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego
 2. Protokół z walnego zebrania (wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia)
 3. Lista obecności na zebraniu

Etap 2 – Likwidacja stowarzyszeniach

Wyznaczony likwidator podejmuje czynności likwidacyjne – podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia (np. na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl), reguluje powstałe w toku działalności stowarzyszenia zobowiązania, sporządza sprawozdanie finansowe, pozostały majątek stowarzyszenia przeznacza na cele określone w regulaminie lub w uchwale podjętej w tej sprawie.

UWAGA! Koszty likwidacji pokrywane są z majątku stowarzyszenia.

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidator składa do organu nadzorującego zawiadomienie o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego oświadczając jednocześnie, że informacja o likwidacji stowarzyszenia została podana do publicznej wiadomości i zaspokojone zostały wszelkie zobowiązania stowarzyszenia. Organ wpisuje informację o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia do ewidencji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku i wydaje dokument potwierdzający wpis.

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego

Ważne!

Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wpis w ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny w Płocku (zgłoszenie aktualizacyjne – na formularzu NIP-2 w Urzędzie Skarbowym, na formularzu RG-OP w Urzędzie Statystycznym; do formularza załącza się kopię dokumentu potwierdzającego wpis w ewidencji wydanego przez Prezydenta Miasta Płocka).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Złożenie zawiadomień: o wszczęciu i zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego nie podlega opłacie. Informacje o wpisaniu likwidacji stowarzyszenia do ewidencji – bez żadnych opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, wpis w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, likwidator stowarzyszenia zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: O wpisaniu informacji o likwidacji stowarzyszenia albo bezskuteczności wniosku o wpis do ewidencji, likwidator zostanie powiadomiony niezwłocznie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2. SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka

INFORMACJI UDZIELA: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 24 367-15-60

PODSTAWA PRAWNA: 
ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

Osoba sporządzająca kartę: Beata Berlińska - Inspektor WSA-I-ZE

Osoba odpowiedzialna za bieżącą aktualizację karty: Beata Berlińska – Inspektor WSA-I-ZE

Osoba zatwierdzająca kartę pod względem merytorycznym: Katarzyna Mrozowska – Dyrektor WSA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; rozporządzenia z dnia 02.05.2016 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji obowiązku prawnego dotyczącego nadzoru nad stowarzyszeniami oraz przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 tygodnie temu (piątek, 17 maja 2024, godzina 09:07)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 250
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 17 maja 2024, godzina 09:18
 • Historia aktualizacji

 • 17 maja 2024, godzina 09:18 Aktualizacja dokumentu
  17 maja 2024, godzina 09:17 Aktualizacja dokumentu
  17 maja 2024, godzina 09:17 Aktualizacja dokumentu
  17 maja 2024, godzina 09:16 Aktualizacja dokumentu
  17 maja 2024, godzina 09:15 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy