Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku. OSO - 21.

 

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 17), kwalifikacja wojskowa na terytorium państwa zostanie przeprowadzona w dniach: od 4 kwietnia 2022 do 8 lipca 2022 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 21 marca 2022 r.

Kwalifikację wojskową dla osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa, zameldowanych  na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie miasta Płocka, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Płocku w okresie od 1 czerwca 2022 r.  do 29 czerwca 2022 r. oraz w dniu 8 lipca 2022 r.

Siedziba komisji: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock, nr tel. 24 366 43 41.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1998 - 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 2001 - 2002, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1998 - 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r.,poz. 944).
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
–  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawiania się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej:
– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 655);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 17);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944).

Informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ((Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.);
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Płocku, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku, podmioty lecznicze.
5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 10 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;
6. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (poniedziałek, 19 lutego 2018, godzina 08:50)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 062
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 29 kwietnia 2022, godzina 12:19
 • Historia aktualizacji

 • 29 kwietnia 2022, godzina 12:19 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 14:18 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 14:18 Aktualizacja dokumentu
  06 sierpnia 2021, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:04 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2021, godzina 12:23 Aktualizacja dokumentu
  02 grudnia 2020, godzina 13:40 Aktualizacja dokumentu
  27 listopada 2020, godzina 12:42 Aktualizacja dokumentu
  20 stycznia 2020, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2020, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  16 grudnia 2019, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  26 lutego 2018, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  19 lutego 2018, godzina 08:50 Aktualizacja danych
Podobne sprawy