Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku (zakończona). OSO - 32.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2473) w dniach od 25 marca do 30 kwietnia 2024 r. odbyła się na terenie miasta Płocka kwalifikacja wojskowa. Została ona zaplanowana oraz przeprowadzona zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej.Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473), kwalifikacja wojskowa na terytorium państwa zostanie przeprowadzona w dniach: od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 12 stycznia 2024r.

Kwalifikację wojskową dla osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa, zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie miasta Płocka, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Płocku od 25 marca 2024 r. do 23 kwietnia 2024 r. oraz w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Siedziba komisji: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock, nr tel. 24 366 43 41.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby, które w latach 2022 - 2023:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6. Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawiania się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej:
– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641,1615, 1834 i 1872);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440);
 • Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1520).
Informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia  11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872);
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Płocku, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku, podmioty lecznicze.
5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 10 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;
6. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. roku o obronie Ojczyzny.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (poniedziałek, 19 lutego 2018, godzina 08:50)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 702 704
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:07
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:07 Aktualizacja dokumentu
  16 maja 2024, godzina 07:41 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 07:20 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 07:19 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:10 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:07 Aktualizacja dokumentu
  24 maja 2023, godzina 05:16 Aktualizacja dokumentu
  24 maja 2023, godzina 05:15 Aktualizacja dokumentu
  03 października 2022, godzina 10:02 Aktualizacja dokumentu
  29 kwietnia 2022, godzina 12:19 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 14:18 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2022, godzina 14:18 Aktualizacja dokumentu
  06 sierpnia 2021, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:04 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2021, godzina 12:23 Aktualizacja dokumentu
  02 grudnia 2020, godzina 13:40 Aktualizacja dokumentu
  27 listopada 2020, godzina 12:42 Aktualizacja dokumentu
  20 stycznia 2020, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2020, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  16 grudnia 2019, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  26 lutego 2018, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  19 lutego 2018, godzina 08:50 Aktualizacja danych
Podobne sprawy