Nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów. OSO - 19.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne - wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów należy złożyć osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00,

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w formie czynności materialno-technicznej. W przypadku osób, które obowiązane są do posiada numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów minister właściwy nadaje numer PESEL na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej. Oznacza to, że na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że jest on zobowiązany do posiadania numeru PESEL na podstawie określonego przepisu prawa. Należy wskazać konkretny przepis prawa, który zobowiązuje wnioskodawcę do posiadania numeru PESEL.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany - wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów.
 • Dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 • Aktualna umowa o pracę / umowa zlecenie lub oświadczenie pracodawcy.
 • W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL, udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zm.), ◦ dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport,
  • opłata skarbowa 17 zł za złożenie pełnomocnictwa.

Uwagi:

 • Wniosek składa się w formie pisemnej.
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku (paszport, umowa o pracę).
 • Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Po zakończeniu procedury wydawane jest zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.

Uwaga! We wniosku należy wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL — powinien wskazać również podstawę prawną.

If you want to apply for a PESEL number under separate regulations, you must prepare:

 • Application for a PESEL number based on separate regulations.
 • Travel document or other document confirming identity and citizenship.
 • Current employment contract / mandate contract or statement from employer.

The application must include the actual legal basis for the obligation to have a PESEL number. If an office (e.g. ZUS or tax office) requires providing a PESEL number, it should also provide you with the legal basis.

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od dnia wniesienia wniosku.

Miejsce złożenia i odebrania dokumentów:

 • Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności,

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 miesięcy temu (sobota, 23 grudnia 2023, godzina 20:30)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 725
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:14
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu
  28 grudnia 2023, godzina 08:06 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy