Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych / Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. OSO - 26.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (z siedzibą w Płocku) prowadzonej przez Prezydenta Miasta Płocka / Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:
1. protokół z zebrania założycielskiego z podjętymi uchwałami,


2.regulamin działalności określający:

       nazwę stowarzyszenia zwykłego,

       cel lub cele,

       teren i środki działania (środki działania rozumiane jako sposoby realizacji celu stowarzyszenia),

       siedzibę,

       przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,

       zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,

       sposób nabycia i utraty członkostwa,

       sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa regulaminie działalności:

       tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,

       kompetencje,

       warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać  organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:

       tryb jego wyboru oraz uzupełniania jego składu,

       kompetencje.


REGULAMIN - wariant z Zarządem i Komisją Rewizyjną

REGULAMIN - wariant z Zarządem

REGULAMIN - wariant z Przedstawicielem
3. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby),
4.imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
5.imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer  PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,


INFORMACJA O PRZEDSTAWICIELU, CZŁONKACH ZARZĄDU, CZŁONKACH ORGANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ


6.informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego

 

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

 

Każdy obywatel polski posiadający pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych ma prawo do tworzenia stowarzyszeń i zrzeszania się w stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich , mogą tworzyć również cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.

 

Stowarzyszenie zwykłe jest zrzeszeniem nieposiadającym osobowości prawnej, powołanym do realizowania określonego celu. Mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby, uchwalając w tym celu regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela lub zarząd, który będzie je reprezentował, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

Dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie miasta Płocka, ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Płocka.

 

II. Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Jeśli miało miejsce zdarzenie, które uzasadnia zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie musi złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia wniosek o zmieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty (w oryginale lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków, tekst jednolity zmienionego regulaminu).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 Jeżeli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki formalne, stowarzyszenie zostanie wezwane do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność. O wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis, zostanie powiadomiony niezwłocznie przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe lub zarząd.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 Powiadomienie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarządu o wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis w formie pisemnej.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
 Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.


UWAGA! Przed złożeniem wniosku można skonsultować prawidłowość jego wypełnienia oraz treść regulaminu pod względem zgodności z obowiązującym prawem – telefon do kontaktu z Referatem Spraw Obywatelskich 24 367-15-60, dokumenty wymagające konsultacji można przesłać na adres e-mail 
beata.berlinska@plock.eu.


TRYB ODWOŁAWCZY:
 W przypadku gdy nie zostanie dokonany wpis do ewidencji w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego


SPRAWĘ PROWADZI:
 Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka

INFORMACJI UDZIELA: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 24 367-15-60)

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261;
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

 

GODZINY PRACY URZĘDU:  Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 07.04.1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach; rozporządzenia z dnia 02.05.2016 r.  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji obowiązku prawnego dotyczącego nadzoru nad stowarzyszeniami oraz przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 19 maja 2023, godzina 14:10)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 985
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:15
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:15 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 14:40 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 14:37 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 14:34 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 14:31 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 14:30 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy