Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń. OSO - 27.

 

Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz.593 ze zm.)

 

Prezydent Miasta Płocka informuje, że 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w związku z tym zmianie uległy przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń.

 

Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Ustawa określa nowy katalog instytucji obowiązanych i nakłada na stowarzyszenia i fundacje stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

 

Kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ramach sprawowanego nadzoru wykonują także Starostowie (art.130 ust.2), w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji na zasadach określonych w ustawie. Prezydent Miasta Płocka (miasta na prawach powiatu) jako organ nadzorujący stowarzyszenia i fundacje informuje, iż zgodnie z ustawą, instytucjami obowiązanymi do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w myśl art.2 ust.1 pkt 20, 21 i 22 ustawy są m.in.:

 

- fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 166) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

 

stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

 

fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz, 227).

 

Zakres przyjmowanych lub dokonywanych płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Oznacza to, że w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10.000 euro, fundacja lub stowarzyszenie stają się automatycznie instytucją obowiązaną,
ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej. Obowiązku tego nie należy przenosić na relacje z innymi klientami lub inne transakcje, które nie zostały przeprowadzone w formie gotówkowej.

 

Obowiązki fundacji i stowarzyszeń (instytucji obowiązanych):

-wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,


-wyznaczenie spośród członków zarządu lub organu zarządzającego osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie,


-wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji lub stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji lub stowarzyszenia oraz ich pracowników z przepisami ustawy,


-w przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo, osobą odpowiedzialną zarówno za wykonanie jak i wdrażanie obowiązków określonych w ustawie jest osoba wykonująca tę działalność,


-identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka,


-dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji,


-wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podlegającej bieżącej weryfikacji oraz w razie potrzeby aktualizacji,


-szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,


-przekazywanie do generalnego inspektora informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 euro,


-zawiadomienie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,


- wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,


-stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie.

 

Weryfikacja stowarzyszeń i fundacji

Na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25a ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach, Prezydent Miasta Płocka prosi nadzorowane organizacje o przesłanie informacji:

 

1. Czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?

 

2. Czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych?

 

Prezydent Miasta Płocka zwraca się z prośbą do stowarzyszeń (posiadających osobowość prawną) i fundacji, mających siedzibę na terenie miasta Płocka w przypadku gdy Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów ustawy, o przekazanie informacji w formie złożonego pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu. Oświadczenie można złożyć osobiście w budynku Urzędu Miasta Płocka - Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Płocka , pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

 

Jeżeli zmieni się sytuacja w powyższym zakresie w Państwa organizacji, wskazane również jest poinformowanie o tym fakcie Prezydenta Miasta Płocka.

 

Kary administracyjne (Rozdział 13 ustawy).

W przypadku niedopełnienia nałożonych przez ustawę obowiązków przez ww. instytucje przewidziane są kary administracyjne, które nakłada Generalny Inspektor w drodze decyzji administracyjnej. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy.

Niniejszą informację proszę potraktować jako ciążące obowiązki prawne na Państwa organizacji.

 

Jeżeli Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów ustawy proszę o przekazanie pisemnej informacji do Prezydenta Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. W przypadku gdy w powyższym zakresie zmieni się sytuacja, proszę również o poinformowanie o tym fakcie Prezydenta Miasta Płocka.

 

Brak informacji zwrotnej potraktowany zostanie, jako brak organizacji, które dokonują czynności, o których mowa w ustawie.

 

Oświadczenie do pobrania

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 19 maja 2023, godzina 14:07)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 592
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:06
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:06 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 14:36 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 14:28 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 14:27 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy