Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek składa się na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na
https://nowy.plock.eu/rezerwacje/


Od 29 grudnia możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, niezawierającego odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w:

 • systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
 • aplikacji mObywatel, w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234), po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych z dnia dnia 6 sierpnia 2010 r., wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca i złożyć podpis w sposób, o którym mowa w ust. 3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władza rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun;
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.


Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedająca się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku (art. 26 ust. 1 ustawy).

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego.

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty:

 • potwierdzenia obecności – aktywny w każdym dowodzie,
 • identyfikacji i uwierzytelnienia – aktywny jeśli wyrazisz na to zgodę i zostanie mu nadany indywidualny numer PIN1 (4-cyfrowy). Zamieszcza się go w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • podpisu osobistego, który w przyszłości służyć będzie w usługach e-administracji - aktywny jeśli wyrazisz na to zgodę i zostanie mu nadany indywidualny numer PIN2 (6-cyfrowy). Zamieszcza się go w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia – zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.

Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności.

Pierwsze ustalenie kodów następuje w organie gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze w dowolnym urzędzie gminy.

Po ustaleniu swoich kodów (4-cyfrowy PIN1, 6-cyfrowy PIN2) posiadacz dowodu osobistego będzie mógł w każdym czasie dokonać zmiany tych kodów w organie gminy lub samodzielnie przy użyciu dedykowanej aplikacji. W przypadku zablokowania kodu PIN1 dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub kodu PIN2 dla certyfikatu podpisu osobistego, posiadacz dowodu osobistego będzie mógł odblokować swoje certyfikaty przy użyciu kodu odblokowującego (PUK), kopertę z tym kodem obywatel otrzyma przy odbiorze dowodu osobistego. Jeżeli posiadacz e-dowodu nie odebrał kodu PUK jest on przechowywany w kopercie dowodowej w urzędzie. Posiadacz e-dowodu może w każdej chwili zgłosić się do urzędu, który wydał e-dowód, i odebrać swój kod PUK.

Osoby, które nie będą zainteresowane korzystaniem z powyższych funkcjonalności, będą mogły zrezygnować z ich aktywacji i nie będą musiały ustalać żadnych kodów. Można będzie aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN a zrezygnować z aktywowania drugiego. Potem w dowolnym momencie można będzie przyjść do urzędu i aktywować ten drugi certyfikat i do niego ustalić kod PIN.


WYMAGANE DOKUMENTY: Aktualna fotografia odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami (po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 t.j.), a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny (po przedstawieniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej).

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli osoba ta nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia lub ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy. Dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.

W przypadku, gdy wniosek został złożony w trybie art. 26 ust. 1 odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun.

Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Odbiór dowodu osobistego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Dokumenty składane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 15 października 2021 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorami są:
• Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
• Gmina Miasto Płock, mająca siedzibę w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.
2. Dane kontaktowe administratora:
• z Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
• z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
• Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
• Inspektor ochrony danych – iod@plock.eu,
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw z zakresu dowodów osobistych na podstawie ustawy o dowodach osobistych.
5. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
6. Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
• dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
7. Dane osobowe w dokumentacji papierowej przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
8. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 785 571
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:16
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:16 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:14 Aktualizacja dokumentu
  22 grudnia 2023, godzina 14:24 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:09 Aktualizacja dokumentu
  03 października 2022, godzina 10:07 Aktualizacja dokumentu
  20 lipca 2022, godzina 07:40 Aktualizacja dokumentu
  05 lipca 2022, godzina 13:01 Aktualizacja dokumentu
  28 marca 2022, godzina 10:54 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2021, godzina 14:53 Aktualizacja dokumentu
  25 listopada 2021, godzina 11:31 Aktualizacja dokumentu
  08 listopada 2021, godzina 07:37 Aktualizacja dokumentu
  08 listopada 2021, godzina 07:01 Aktualizacja dokumentu
  08 listopada 2021, godzina 06:59 Aktualizacja dokumentu
  08 listopada 2021, godzina 06:58 Aktualizacja dokumentu
  08 listopada 2021, godzina 06:57 Aktualizacja dokumentu
  08 listopada 2021, godzina 06:55 Aktualizacja dokumentu
  28 października 2021, godzina 12:39 Aktualizacja dokumentu
  28 października 2021, godzina 12:37 Aktualizacja dokumentu
  05 sierpnia 2021, godzina 15:51 Aktualizacja dokumentu
  29 lipca 2021, godzina 16:52 Aktualizacja dokumentu
  29 lipca 2021, godzina 08:31 Aktualizacja dokumentu
  29 lipca 2021, godzina 08:11 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2021, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2021, godzina 11:57 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2021, godzina 10:44 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2021, godzina 07:40 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 07:53 Aktualizacja dokumentu
  18 października 2020, godzina 09:18 Aktualizacja dokumentu
  17 września 2020, godzina 17:07 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2020, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  04 maja 2020, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  10 marca 2020, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2020, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  24 października 2019, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  24 października 2019, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  25 lipca 2019, godzina 15:30 Aktualizacja danych
  25 lipca 2019, godzina 15:27 Aktualizacja danych
  20 maja 2019, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  05 marca 2019, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  04 marca 2019, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  22 lutego 2019, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  19 lipca 2018, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  06 listopada 2017, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  06 listopada 2017, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  06 listopada 2017, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 07:38 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  01 marca 2017, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 07:07 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 08:11 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  03 października 2016, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  03 października 2016, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  26 września 2016, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  26 września 2016, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  26 września 2016, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  26 września 2016, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  26 września 2016, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  14 września 2016, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:18 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:17 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:16 Aktualizacja danych
  13 maja 2016, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2016, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2016, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2016, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  02 marca 2015, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  02 marca 2015, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  02 marca 2015, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  02 marca 2015, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2014, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2014, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  29 października 2013, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  15 września 2011, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2011, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2010, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  17 września 2009, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2008, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2008, godzina 17:02 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2007, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  12 września 2007, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  12 września 2007, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2006, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2004, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2004, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2004, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2004, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2004, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2004, godzina 09:25 Aktualizacja danych
Podobne sprawy