Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja LVII - 28-09-2010
 • UCHWAŁA Nr 824/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  dotyczy: zmiany Uchwały Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka, zmienionej Uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr 761/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą Nr 785/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku
 • UCHWAŁA Nr 823/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
 • UCHWAŁA Nr 822/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.
 • UCHWAŁA Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • UCHWAŁA Nr 820/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie: zmiany uchwały nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.
 • UCHWAŁA Nr 819/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 369/4 mieszczącego się przy ul. Na Skarpie.
 • UCHWAŁA Nr 818/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r.
 • UCHWAŁA Nr 817/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • UCHWAŁA Nr 816/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie: zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”
 • UCHWAŁA Nr 815/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
 • UCHWAŁA Nr 814/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy.
 • UCHWAŁA Nr 813/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy.
 • UCHWAŁA Nr 812/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: “Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na lepsze życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • UCHWAŁA Nr 811/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 • UCHWAŁA Nr 810/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 • UCHWAŁA Nr 809/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
 • UCHWAŁA Nr 808/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
 • UCHWAŁA Nr 807/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  Uzasadnienie Pani Jolanta Szymanek-Deresz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji urodziła się 12 lipca 1954 roku w Przedborzu, w rodzinie prawniczej. Lata młodzieńcze spędziła w Łodzi, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej. Ukończyła XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi oraz studiowała prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Po przeniesieniu się z całą rodziną do Warszawy, w 1977 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej pracowała w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. W 1987 roku ukończyła aplikację adwokacką aby móc pracować we własnej kancelarii adwokackiej. W latach 2000 - 2005 pełniła funkcję szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2005 roku w wyborach parlamentarnych została wybrana po raz pierwszy posłanką na Sejm V kadencji okręgu płocko-ciechanowskiego kandydując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2007 roku po raz drugi zdobyła mandat poselski, kandydując z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci. W Sejmie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i członkini sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz kilku podkomisji. Była bardzo pracowitą, kompetentną parlamentarzystką. Świadczą o tym liczne interpelacje, wystąpienia, oświadczenia składane przez Panią Poseł w wielu istotnych sprawach. Wśród zalet Pani Poseł, należy podkreślić, że szczególnie wyróżniała ją szeroka wiedza, klasa, elegancja i ogromna kultura polityczna. W 2006 roku znalazła się w rankingu „Polityki” wśród 12 najlepszych parlamentarzystów. Odkąd związała się z regionem płockim z zaangażowaniem włączała się w sprawy Płocka i jego mieszkańców. Świadczą o tym liczne spotkania z mieszkańcami, długa lista złożonych zapytań dotyczących Płocka. W kierowanych, przy różnych okazjach, do mieszkańców Płocka słowach, zawsze była niezwykle taktowna, rozważna, troskliwa i potrafiła okazać wszystkim szacunek. Poza wypełnianiem swoich obowiązków parlamentarnych Pani Poseł była również bardzo aktywna. Kilkukrotnie zdobyła tytuł mistrzyni Polski adwokatek w tenisie ziemnym. Jej zamiłowanie do sportu widoczne było również w Płocku, gdzie uczestniczyła w imprezach sportowych. Była osobą, która godnie reprezentowała nasze miasto, mieszkańców i ich interesy. Mówiła o sobie ”Jestem w kwiecie wieku, pełna energii, zdrowie mi dopisuje, humor także. Z optymizmem patrzę w przyszłość”. Taką zapamiętamy Panią Poseł Jolantę Szymanek-Deresz. Pani Jolanta Szymanek - Deresz zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji. Była członkinią delegacji polskiej na uroczystości obchodów 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Pośmiertnie Pani Poseł została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu. Nadanie godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Poseł Jolancie Szymanek-Deresz będzie uhonorowaniem nie tylko jej pracy ale także życiowej postawy, której byliśmy świadkami. Kapituła na posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek o pośmiertne nadanie Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka Pani Jolancie Szymanek – Deresz Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszony przez Radnych Rady Miasta Płocka.
 • UCHWAŁA Nr 806/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie nadania pośmiertnie Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Janinie Fetlińskiej Senator Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Sesja LVII - 28-09-2010 - projekty uchwał
 • Sesja LVII - 28-09-2010 - Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 816/LVII/10
 • Sesja LVII - 28-09-2010 - Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr 816/LVII/10
 • Sesja LVII - 28-09-2010 - Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 817/LVII/10
 • Sesja LVII - 28-09-2010 - Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr 817/LVII/10