• Spotkanie Informacyjne z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Bydgoszcz oraz Biura Projektowego Databout Sp. z o.o.

  Zapraszamy na Spotkanie Informacyjne z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Bydgoszcz oraz Biura Projektowego Databout Sp. z o.o. celem omówienia wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10/S50 oraz drogi krajowej nr 60 W związku z zadaniem: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7” Budowa drogi S10 A1-OAW, część 2 w woj. mazowieckim. Firma Databout Sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy opracowuje studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7”.

  Spotkanie informacyjne w szczególności skierowane jest do przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu oraz mieszkańców obszaru objętego inwestycją. Zapraszamy:

  • Mieszkańców Miasta Płocka – 21 maja 2024 r. /wtorek/ o godz. 16.00 do hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena w Płocku (klatka K5, piętro I) Płock ul. Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
  • Mieszkańców Gminy Bielsk, Stara Biała i Radzanowo 22 maja 2024 r. /środa/ o godz. 16.00 do hali sportowej przy Szkole Podstawowej  im. W. Broniewskiego w Bielsku, Bielsk ul. Sierpecka 42, 09-230 Bielsk

  W ramach organizowanego spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia uwag oraz podjęcia dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań. Efektem przeprowadzonego spotkania będzie szczegółowa analiza opinii zgłoszonych przez jego uczestników oraz uwzględnienie racjonalnych i możliwych do realizacji postulatów lokalnej społeczności w porozumieniu z Zamawiającym.

  Informujemy, że na stronie internetowej przedmiotowego zadania (http://cz2.S10a1-oaw.pl) będą dostępne materiały do pobrania (plan orientacyjny, plan sytuacyjny). Na stronie będą także dostępne ankiety, za pośrednictwem których zainteresowane strony będą mogły zgłaszać swoje uwagi. W celu zgłaszania uwag dla osób zainteresowanych została uruchomiona skrzynka mailowa: S10cz2@s10a1-oaw.pl.

  Wszelkie informacje na temat przedmiotowego przedsięwzięcia oraz planowanych spotkań informacyjnych będą dostępne na ww. stronie internetowej.

  Informujemy, że niniejszy projekt jest Inwestycją Towarzyszącą w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

  Korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować na następujące adresy:
  Piotr Szczepański, tel. 506 990 496, email: piotr.szczepanski@databout.pl
  Daniel Radomski, tel. 451 166 884 email: daniel.radomski@databout.pl

  Odpowiedzi w formie listowej prosimy kierować na adres:
  Databout
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 piętro II
  02-366 Warszawa

  W razie pytań prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi sprawę:
  Katarzyna Dziechciarz, tel. 502 604 650, email: katarzyna.dziechciarz@databout.pl

  Dokumenty do pobrania:

  Plakat_spotkania_inf_S10

  Ulotka_spotkania_inf_S10

  Ankieta_spotkania_inf_S10  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (08 maja 2024, godzina 10:08)
  Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski - Referat Informacji Miejskiej
 • Gmina-Miasto Płock zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia o powierzchni 1,70 m2 , położonego w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 (Urząd Miasta Płocka - budynek C od ulicy Zduńskiej), z przeznaczeniem na zainstalowanie bankomatu.

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Do niniejszego ogłoszenia nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
  2. Ogłoszenie ma charakter otwarty.
  3. Do składania ofert uprawnione są wszystkie osoby działające we własnym imieniu i na własny rachunek, zwane dalej „Oferentami”.
  4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Oferenta większej ilości ofert – zostaną one odrzucone i nie będą oceniane.
  5. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
         
  II. PRZEDMIOT OGŁOSZENIA
  1. Przedmiotem ogłoszenia jest najem pomieszczenia o powierzchni 1,70 m2 położonego w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 (Ratusz - budynek C od ulicy Zduńskiej na parterze w pobliżu wejścia głównego), z przeznaczeniem na zainstalowanie bankomatu.
  2. Wydanie pomieszczenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po podpisaniu umowy.
  3. Oferent wybrany w wyniku postępowania ofertowego zobowiązany będzie do zainstalowania bankomatu w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczenia.
  4. Czynsz i inne opłaty związane z realizacją umowy
  1) Oferent zobowiązany jest określić w złożonej ofercie wysokość stawki czynszu wynajmowanego pomieszczenia (w zł), przy czym Gmina-Miasto Płock zastrzega, że:
  a) wysokość zaproponowanej przez Oferenta stawki czynszu najmu nie może być niższa niż 1 000,00 zł netto +VAT  miesięcznie.
  Wysokość czynszu będzie korygowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, bez konieczności zmiany treści umowy najmu. Waloryzacja   następować będzie od 1 lutego każdego roku na podstawie pisemnego zawiadomienia Najemcy o nowej stawce czynszu;
  b) stawka czynszu będzie zawierać koszty dostawy energii elektrycznej niezbędnej  do nieprzerwanej pracy bankomatu.
  5. Oferent wykona we własnym zakresie i na swój koszt prace związane z dostosowaniem pomieszczenia do swoich potrzeb oraz prace adaptacyjne związane z posadowieniem, montażem bankomatu i dociągnięciem potrzebnej linii teletechnicznej.

  III. MINIMALNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WARUNKUJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY
  Oferta może zostać złożona przez Oferentów, którzy spełniają poniższe warunki:
  1) prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej;
  2) nie toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe, nie ogłoszono upadłości i nie wszczęto procesu likwidacyjnego.
         
  Na potwierdzenie spełnienia warunków umożliwiających złożenie oferty Oferenci obowiązani są załączyć dokumenty określone w części IV Ogłoszenia.

  IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
  1. Wypełniony kompletnie formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a ponadto dokumenty, zezwolenia lub koncesje, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają.
  3. Pisemne pełnomocnictwa dla osoby/osób uprawnionych do podpisania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta, jeżeli osoba/osoby te nie są uwidocznione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji jako upoważnione do reprezentowania Oferenta.
  4. Oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, że wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego oraz nie ogłoszono jego upadłości ani też nie otwarto wobec niego likwidacji.
  5. Oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia, że Oferent będzie związany ofertą przez okres jednego miesiąca od upływu terminu składania ofert.
  6. Oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 4, że Oferent akceptuje „Wzór umowy najmu”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.
         
  V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferta powinna być złożona:
  1) w formie pisemnej;
  2) w zaklejonej i zapieczętowanej kopercie;
  3) na kopercie powinien znajdować się napis: „Najem pomieszczenia o powierzchni 1,70 m2, położonego w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 z przeznaczeniem na zainstalowanie bankomatu”;
  4) dodatkowo na kopercie powinna się znajdować pełna nazwa i adres oferenta wraz z danymi kontaktowymi (nr telefonu, oraz adres e-mail).
  2. Oferta oraz wszystkie dokumenty z nią związane muszą być sporządzone w języku polskim w formie pisemnej. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być złożone w oryginale bądź też w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
  3. Wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki do oferty muszą być ponumerowane przez Oferenta oraz zszyte w celu uniknięcia dekompletacji.

  VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferty należy składać na adres:
  Gmina-Miasto Płock
  pl. Stary Rynek 1
  09-400 Płock

  a) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta – Biuro Podawcze (wejście od ul. Zduńskiej),
  b) za pośrednictwem poczty/kuriera. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną z chwilą doręczenia adresatowi.
  2. Termin składania ofert: do dnia 15.02.2024 r. do godziny 10.00.
         
  VII. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę wysokość stawki czynszu zł netto +VAT – 100% (najdroższa oferta otrzyma maksymalnie 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej).
  2. Umowa najmu zostanie zawarta z Oferentem, który uzyska największą liczbę punków z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. W razie uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej liczby punktów Wynajmujący wezwie Oferentów do złożenia dodatkowych ofert.
  4. Liczba punktów oferty zostanie ustalona według poniższego wzoru:
         
                         stawka czynszu zł netto +VAT
   Lp(C) =………………………………………………x 100
                        najwyższa zaoferowana stawka

  Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

  VIII. DANE KONTAKTOWE
  1. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:
  Wydział Techniczno-Gospodarczy
  tel. 24 367 16 25, e-mail: wieslawa.jarzabkowska@plock.eu
  tel: 24 367 14 31, e-mail: urszula.tyszewska@plock.eu
  2. Urząd Miasta Płocka umożliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczenia będącego przedmiotem najmu. Oferenci mogą przeprowadzić wizję lokalną w okresie od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia do terminu składania ofert (z wyjątkiem sobót i niedziel) po uprzednim ustaleniu terminu z:
  Panią Wiesławą Jarząbkowską – tel. 24 367 16 25 lub
  Panią Urszulą Tyszewską - tel: 24 367 14 31

  IX. TERMIN OTWARCIA OFERT
  Następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert.

  X. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Gmina-Miasto Płock oferuje zawarcie umowy najmu na okres 5 lat.
  2. Urząd Miasta Płocka może wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  4. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  5. Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji ofert. Informacja     o podmiocie, z którym Gmina-Miasto Płock zawrze umowę najmu, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Płocka w Płocku, pl. Stary Rynek 1.
  6. Gmina-Miasto Płock zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia w każdym czasie oraz do nie wybierania żadnej z wpływających ofert - bez podania przyczyny.
   
  Załączniki do pobrania:
  Załącznik nr 1  - Formularz oferty
  Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości ani też nie otwarto wobec mnie likwidacji.
  Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta, że jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.
  Załącznik nr 4 – Oświadczenie Oferenta, że akceptuje „Wzór umowy Najmu”
  Załącznik nr 5 – Wzór umowy najmu.


  Załączniki:
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty 07 lutego 2024, godzina 15:26
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta 07 lutego 2024, godzina 15:28
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o związaniu ofertą 07 lutego 2024, godzina 15:29
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy 07 lutego 2024, godzina 15:31
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy 07 lutego 2024, godzina 15:33

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 4 miesiące temu (07 lutego 2024, godzina 15:24)
  Nadzór nad treścią: Wiesława Jarząbkowska - Wydział Techniczno-Gospodarczy
 • Informujemy, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, na przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, które zostały wydane przed 17 września 2023 r., został nałożony obowiązek przedstawienia do 31 marca 2024 r. dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj.:

  1. zaświadczenia o niekaralności opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzającego spełnianie warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,

  2. prawa jazdy,

  3. orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

  4. orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

  Spełnianie ww. wymagań dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz, zatrudnionych przez nich kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujących przewóz na ich rzecz.

  W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (28 listopada 2023, godzina 11:30)
  Nadzór nad treścią: Michał Jabłoński - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

 • Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych.


  Informujemy, że na stronie internetowej:
  https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
  publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

  Funkcjonowanie ww. strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 11 miesięcy temu (23 czerwca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Komunikat dotyczący dystrybucji węgla dla osób, które złożyły wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego

  Informujemy, że samorząd Płocka w grudniu rozpocznie dystrybucję węgla dla osób, które złożyły wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego. Cena za 1 tonę węgla wynosi 1950 zł.

  Dystrybucją węgla do wnioskodawców zajmą się dwa podmioty:
  - CARBOPOL Hubert Olejniczak , Płock ul. Kolejowa 3C
  - PW „MBM” Marek Moderacki, Mańkowo ul. Lipnowska 10

  W sortymencie dla wnioskodawców są:
  - węgiel kamienny: orzech
  - węgiel kamienny: ekogroszek

  Zasady dystrybucji i obsługi wnioskodawców:
  1. Dystrybucja węgla rozpocznie się po otrzymaniu przez Urząd Miasta Płocka informacji od PGE Paliwa Sp. z o.o. o możliwości jego odbioru z punktu składowego w Kutnie.

  2. Pracownik Urzędu Miasta Płocka skontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą w celu:
  - potwierdzenia deklaracji zakupu zamówionego węgla,
  - poinformowania, który skład dostarczy węgiel,
  - ustalenia sposobu płatności za zamówiony węgiel.

  3. Za węgiel można będzie zapłacić:
  - kartą płatniczą w Urzędzie Miasta Płocka na stanowisku w pok. B4 (wejście od ul. Zduńskiej),

  - przelewem na wskazany numer rachunku bankowego (w tytule przelewu należy koniecznie podać dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, PESEL oraz adres – ten sam, który widnieje we wniosku),

  - gotówką w banku – bank PKO BP nie będzie pobierał prowizji za dokonaną wpłatę (w tytule przelewu należy koniecznie podać dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, PESEL oraz adres – ten sam, który widnieje we wniosku).

  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Urzędu Miasta, skład węgla skontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą w celu ustalenia terminu i szczegółów dostawy. Nie ma możliwości płatności gotówką u dostawcy węgla.

  5. Wnioskodawca otrzyma kopię certyfikatu jakości węgla dostarczonego przez PGE Paliwa Sp. z o.o.

  6. Koszty transportu węgla ze składu do odbiorcy pozostają po stronie wnioskodawcy.

  7. Węgiel zostanie dostarczony pod adres wskazany we wniosku – nie ma możliwości wskazania innej lokalizacji.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 1 rok temu (30 listopada 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: K. Kozłowski - Referat Informacji Miejskiej
 • Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 18 października 2022 roku, znak: KO-1064/4/4102/62/22 w sprawie wydania postanowienia z dni 17 października 2022 roku o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji znak: KO-890/4102/45/22 z dnia 26 września 2022 roku uchylającej w całości decyzję Nr 11/2022 znak RB.6733.32.2020.AG z dnia 28 lipca 2022 roku Wójta Gminy Radzanowo


  Załączniki:
 • obwieszczenie SKO nr KO-1064.4102.62.22 31 października 2022, godzina 13:32

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 1 rok temu (31 października 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 27 września 2022 roku znak: KO 890/4102/45/22 w sprawie wydania decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - dotyczy Decyzji nr 11/2022 znak: RB.6733.32.2022.AG z dnia 28 lipca 2022 roku Wójta Gminy Radzanowo


  Załączniki:
 • Obwieszczenie SKO nr KO 890.4102.45.22 11 października 2022, godzina 08:00

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 1 rok temu (11 października 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki Referat Urbanistyki
 • Informujemy, że  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 10 października 2022r. przyjmuje w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Al. Piłsudskiego 6 pokój 201 (II piętro).

  Dni i godziny pracy Komisji nie ulegają zmianie:
  - poniedziałek, wtorek, środa – 15:30 – 18:30
  - czwartek – 10:00 – 13:00

  Telefon informacyjny do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka 24 367 17 04  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 1 rok temu (05 października 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Ewa Jabłońska - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Ogłoszenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie postępowania związanego z opracowaniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej


  Załączniki:
 • 5532.2.3.2021 - zawiadomienie dot. Basell Orlen o sporządzenie ZPOR 20 września 2022, godzina 12:58

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 1 rok temu (20 września 2022, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka informuje


  Na podstawie art. 24 e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), Prezydent Miasta Płocka informuje, że Decyzją WA.RZT.70.86.2021/11 z dnia 29.10.2021 roku wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, została zatwierdzona na okres trzech lat, taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina. Zatwierdzone ceny i stawki opłat zaczną obowiązywać od 16 listopada 2021 roku.  Załączniki:
 • Decyzja - zatwierdzona taryfa 10 listopada 2021, godzina 15:38

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (10 listopada 2021, godzina 00:00)