Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. ustawa z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. poz. 1119);
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018r., prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r. poz. 162).


ZAKRES KONTROLI:
prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w związku z posiadanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych

SCHEMAT OGÓLNY PROCEDURY:
1. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
2. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
3. W terminie od 7 do 30 dni od daty otrzymania przez przedsiębiorcę zawiadomienia pracownicy, po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, podejmują czynności kontrolne w miejscu i terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą.
4. Sporządzenie protokołu kontroli.
5. Zakończenie kontroli

Kontroli podlegają przedsiębiorcy którzy:
-złożyli oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni i posiadają aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu, poza miejscem sprzedaży lub podczas organizacji przyjęć (działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę)


ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA:
 
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r. poz. 162) kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.
W przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przy planowaniu kontroli  istotne jest położenie punktu sprzedaży i jego wielkość.
Ponadto  przyjmuje się, iż prawdopodobieństwo naruszeń w zakresie prawidłowości złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, zwiększa się wraz z upływem czasu od ostatniej przeprowadzonej kontroli.
Istotnym jest również brak w danym roku kalendarzowym czynności kontrolnych.
Zasad powyższych nie stosuje się w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie: zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (wtorek, 19 czerwca 2018, godzina 10:44)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 634
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 12 lipca 2021, godzina 09:54
 • Historia aktualizacji

 • 12 lipca 2021, godzina 09:54 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2020, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:38 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2018, godzina 10:44 Aktualizacja danych
Podobne sprawy