Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy.  REG - 04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby upoważnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, ,

2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej  na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

3. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej - zgodnie z art. 7  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 r. w wysokości:
-  9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia, 
-  5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia,

a) roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta lub dpowiednio upoważnioną osobę: członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub przedsiębiorcę bedącego osobą fizyczną,

b) w ramach odstępstwa organ może się zgodzić lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność finansową  za pomocą zabezpieczenia takiego jak:
- gwarancja bankowa,
- ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.

4. oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej,

5. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, lecz wykonującymi osobiście przewozy na jego rzecz, spełniającymi warunki określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

7. oświadczenie o niekaralności dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art 6 ust 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

8. dowód uiszczenia opłaty za udzielenia zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia,

9. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, kraj rejestracji, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wykaz przedkłada się do organu po otrzymaniu zezwolenia).
                                                                                                                  
WYSOKOŚĆ OPŁATY: za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi: 1000 zł opłata podstawowa + 100 zł za każdy pojazd + 10 zł za każdy wypis.                          

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6; w tytule przelewu wpisać Licencja i Zezwolenie TRANSPORT RZECZY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku; w uzasadnionych przypadkach organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy oraz wypisów z zezwolenia  na formularzach urzędowych.                                                                                                               
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Zaświadczenie o niekaralności wydaje:

 • Punkt Informacyjny  Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269 72 81 lub
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl.

Certyfikat kompencji zawodowych w drogowym transportu rzeczy: dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438-51-19.

UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym  - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej  lub w postaci elektronicznej  organowi, który udzieli zezwolenia zmiany danych, o których mowa w art. 7a, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
 3. Jeżeli zmiany, o których mowa u ust. 1 polegają na zwiększeniu ilości pojazdów przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.
 4. Zgodnie z art. 11a ust. 1 w/w ustawy - zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 5. Zgodnie z art. 11a ust 2 w/w ustawy - przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 6. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
 7. Zgodnie z art. 95a ust. 2 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję administracyjną o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

PODSTAWA PRAWNA:
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2021 r. poz. 919 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 119
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 03 stycznia 2022, godzina 14:43
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2022, godzina 14:43 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:07 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:41 Aktualizacja dokumentu
  30 kwietnia 2020, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2020, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  05 lutego 2020, godzina 07:26 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:15 Aktualizacja danych
  12 listopada 2019, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  08 listopada 2019, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 07:31 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 07:16 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:52 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  13 maja 2014, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  13 maja 2014, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 16:04 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  12 listopada 2013, godzina 09:36 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  05 marca 2013, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  05 marca 2013, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  05 marca 2013, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  04 marca 2013, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 16:39 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2008, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2008, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2008, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  22 lipca 2008, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2007, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  31 maja 2006, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  31 maja 2006, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  31 maja 2006, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  02 marca 2004, godzina 09:46 Aktualizacja danych
Podobne sprawy