Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy /licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które uległy zmianie:

1oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby      upoważnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej  na podstawie umowy do wykonywania zadań zarzadzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
3. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej - zgodnie z art. 7  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 r. w wysokości:
-  9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia, 
-  5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia,
a)  roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta lub odpowiednio upoważnioną osobę: członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub przedsiębiorcę bedącego osobą fizyczną,
b)  w ramach odstępstwa organ może się zgodzić lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność finansową  za pomocą zabezpieczenia takiego jak:
- gwarancja bankowa,
- ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo,

Przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy:
dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej przedsiębiorcy (zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym):
- roczne sprawozdanie finansowe,
- dokumenty potwierdzające:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości
       - w wysokości 50.000 euro
4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

5. oświadczenie o niekaralności - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art 6 ust 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

6. dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia/licencji i wypisów z tego zezwolenia/licencji,

7. wykaz  pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, kraj rejestracji, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wykaz przedkłada się do organu po otrzymaniu zezwolenia).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za zmianę zezwolenia/licencji:
- 100 zł
  za zmianę w treści licencji/zezwolenia + 50 zł  za każdy wypis przy zmianie treści zezwolenia/licencji,
- 110 zł  za wydanie wypisu z licencji/zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia/
licencji.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. Piłsudskiego 6 - w tytule przelewu wpisać: Licencja i Zezwolenie TRANSPORT RZECZY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zmiany zezwolenia/licencji oraz wypisów z  zezwolenia/licencji  na formularzach urzędowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Zaświadczenie o niekaralności wydaje:
Punkt Informacyjny  Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku,  Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81.

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transportu rzeczy: dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438-51-19.

UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym  - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej  lub w postaci elektronicznej  organowi, który udzieli zezwolenia zmiany danych, o których mowa w art. 7a, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
 3. Jeżeli zmiany, o których mowa u ust. 1 polegaja na zwiększeniu ilości pojazdów przedsiebiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystapić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.
 4. Zgodnie z art. 11a ust. 1 w/w ustawy - zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 5. Zgodnie z art. 11a ust 2 w/w ustawy - przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 6. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
 7. Zgodnie z art. 95a ust. 2 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję administracyjną o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

PODSTAWA PRAWNA:
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2021 r. poz. 919 ze zm.)
,
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 07:51)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 127
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 12 lipca 2021, godzina 10:09
 • Historia aktualizacji

 • 12 lipca 2021, godzina 10:09 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
  30 kwietnia 2020, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:28 Aktualizacja danych
  22 listopada 2019, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 07:34 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 07:05 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 17:09 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 16:47 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2008, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  22 lipca 2008, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2007, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  31 maja 2006, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 10:26 Aktualizacja danych
Podobne sprawy