REG - 16. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy /licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które uległy zmianie:

1oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby upoważnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej  na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
3. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej - zgodnie z art. 7  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 r. w wysokości:
-  9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia, 
-  5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia,
- 900 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.
Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
       1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
        900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

a)  roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta lub odpowiednio upoważnioną osobę: członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,

b)  W drodze odstępstwa  właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty określone w ust. 1.

Przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy:
dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej przedsiębiorcy (zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym):
- roczne sprawozdanie finansowe,
- dokumenty potwierdzające:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości
       - w wysokości 50.000 euro
4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300(76)  ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

5. oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium RP
 dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300(76)ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o nieskazaniu poza terytorium RP za przestępstwa w dziedzinach określonych w art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji , które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a,

6. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji, dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300(76)  ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art 6 ust 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

7. dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia/licencji i wypisów z tego zezwolenia/licencji,

8. wykaz  pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, kraj rejestracji, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem, dopuszczalną masę całkowitą (wykaz przedkłada się do organu po otrzymaniu zezwolenia).

9. oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej

10. oświadczenie o wykorzystaniu pojazdów  wyłącznie do transportu drogowego rzeczy  pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport .(dotyczy tylko transportu międzynarodowego).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za zmianę zezwolenia/licencji:
- 100 zł
  za zmianę w treści licencji/zezwolenia + 50 zł  za każdy wypis przy zmianie treści zezwolenia/licencji,
- 110 zł  za wydanie wypisu z licencji/zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia/
licencji.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:  terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 ; w tytule przelewu wpisać Licencja i Zezwolenie TRANSPORT RZECZY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zmiany zezwolenia/licencji oraz wypisów z  zezwolenia/licencji  na formularzach urzędowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Zaświadczenie o niekaralności wydaje:
Punkt Informacyjny  Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku,  Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81.

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transportu rzeczy: dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438-51-19.

UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym  - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej  lub w postaci elektronicznej  organowi, który udzieli zezwolenia zmiany danych, o których mowa w art. 7a, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
 3. Jeżeli zmiany, o których mowa u ust. 1 polegają na zwiększeniu ilości pojazdów przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.
 4. Zgodnie z art. 11a ust. 1 w/w ustawy - zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową:
  - posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  -wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
  a) niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  b) zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zgodnie z art. 11a ust 2 w/w ustawy - przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 6. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
 7. Zgodnie z art. 95a ust. 2 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję administracyjną o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

PODSTAWA PRAWNA:
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
,
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 07:51)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 700 317
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 lutego 2024, godzina 17:16
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2024, godzina 17:16 Aktualizacja dokumentu
  21 listopada 2023, godzina 13:53 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 07:29 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:26 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:33 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2022, godzina 20:06 Aktualizacja dokumentu
  05 maja 2022, godzina 15:07 Aktualizacja dokumentu
  05 maja 2022, godzina 15:05 Aktualizacja dokumentu
  05 maja 2022, godzina 11:35 Aktualizacja dokumentu
  25 marca 2022, godzina 13:58 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 14:13 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 14:13 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 14:07 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 14:06 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 14:06 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 08:38 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2022, godzina 11:44 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2022, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2022, godzina 11:41 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:09 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
  30 kwietnia 2020, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:28 Aktualizacja danych
  22 listopada 2019, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 07:34 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 07:05 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 17:09 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2013, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  20 listopada 2013, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  22 marca 2013, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  20 marca 2013, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  11 marca 2013, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 16:47 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2008, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  22 lipca 2008, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2007, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  31 maja 2006, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  30 maja 2006, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 10:26 Aktualizacja danych
Podobne sprawy