Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej  zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009.  REG - 32.


NIEZBĘDNY FORMULARZwniosek o wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 Rozporządzenia (WE)1071/2009(druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

WYMAGANE  DOKUMENTY:
• dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej - zgodnie z art. 7  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1071/2009 w wysokości:
- 9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia, 
- 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia,

 1. roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta lub odpowiednio upoważnioną osobę: członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika  spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub przedsiębiorcę bedącego osobą fizyczną,
 2. w ramach odstępstwa organ może się zgodzić lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność  finansową  za pomocą zabezpieczenia takiego jak:
  - gwarancja bankowa,
  - ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo

•  dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
                                                                                                                
WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa: 17 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

ZDOLNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORCY - ustala się ją według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października, który obowiązuje od dnia 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku kalendarzowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zaświadczenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r.  o transporcie drogowym  (Dz.U. 2021 r. poz. 919 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 18 października 2019, godzina 11:24)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 008
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 12 lipca 2021, godzina 10:00
 • Historia aktualizacji

 • 12 lipca 2021, godzina 10:00 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:36 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 16:38 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:40 Aktualizacja danych
  21 października 2019, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  18 października 2019, godzina 11:26 Aktualizacja danych
Podobne sprawy