Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG – 19.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).


WYMAGANE DOKUMENTY - do wniosku należy dołączyć tylko dokumenty, które uległy zmianie:

1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby upoważnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej  na podstawie umowy do wykonywania zadań zarzadzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
3. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej - zgodnie z art. 7  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 r. w wysokości:
- 9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia,
- 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia.
a)roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta lub odpowiednio  upoważnioną osobę: członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,
b) w ramach odstępstwa organ może się zgodzić lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia takiego jak:
- gwarancja bankowa,
- ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.

4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

6. oświadczenie o niekaralności - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art 6 ust 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

7. dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia/licencji i wypisów z zezwolenia/licencji,

8. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, kraj rejestracji, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.


WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za zmianę zezwolenia/ licencji:
- 100 zł za zmianę w treści zezwolenia/
licencji + 50 zł za każdy wypis przy zmianie treści zezwolenia/licencji,
- 110 zł za wydanie wypisu z zezwolenia/
licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia/licencji.


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J Piłsudskiego 6, w tytule przelewu wpisać: Licencja i Zezwolenie TRANSPORT OSÓB.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zmiany zezwolenia/licencji oraz wypisów z zezwolenia/licencji na formularzach urzędowych.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.


SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Zaświadczenie o niekaralności wydaje:
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku,  Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 262-52-44 wew. 281.

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transportu: dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438-51-19.

UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym  - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej  lub w postaci elektronicznej  organowi, który udzieli zezwolenia zmiany danych, o których mowa w art. 7a, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
 3. Jeżeli zmiany, o których mowa u ust. 1 polegają na zwiększeniu ilości pojazdów przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.
 4. Zgodnie z art. 11a ust. 1 w/w ustawy - zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 5. Zgodnie z art. 11a ust 2 w/w ustawy - przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 6. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
 7. Zgodnie z art. 95a ust. 2 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję administracyjną o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2021 r. poz. 919 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 07:50)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 979
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 12 lipca 2021, godzina 10:09
 • Historia aktualizacji

 • 12 lipca 2021, godzina 10:09 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
  30 kwietnia 2020, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:28 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 07:33 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 07:00 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:09 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 17:05 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 17:05 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 17:03 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2013, godzina 15:18 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2013, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2013, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2013, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2013, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2013, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 16:46 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2008, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  22 lipca 2008, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2007, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 10:12 Aktualizacja danych
Podobne sprawy