REG - 24. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.


Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).


WYMAGANE  DOKUMENTY:

1. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,


2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące  osobiście przewóz na jego rzecz spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,


3. orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy* ,


4. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*


5. prawo jazdy* ,


6. wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

* - dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy i zatrudnionych kierowców


WYSOKOŚĆ OPŁATY: za zmianę w/w licencji wynosi:

 • 10% podstawy wydania licencji za zmianę treści licencji oraz 5% podstawy wydania licencji za każdy wypis z licencji,
 • 11% podstawy wydania licencji za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji. 

Podstawa do obliczenia opłaty za udzielenie licencji  (2-15 lat - 320zł,  16-30 lat - 380zł,  31-50 lat - 450zł)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929; w tytule przelewu wpisać Licencja i Zezwolenie TRANSPORT OSÓB.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisów z licencji na formularzach urzędowych.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
 Stanowisko
Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.


SPRAWĘ PROWADZI:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI WYDAJE:
• Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81 lub
• Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel.  71 748-96-00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl.

UWAGI:

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
2. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 25 lipca 2014, godzina 12:40)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 699 463
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 lutego 2024, godzina 17:19
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2024, godzina 17:19 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 08:06 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 08:06 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 08:04 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 07:22 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 07:20 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:24 Aktualizacja dokumentu
  24 sierpnia 2022, godzina 17:52 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:30 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 22:14 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 22:13 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 22:11 Aktualizacja dokumentu
  28 lutego 2022, godzina 10:11 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:08 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:42 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2020, godzina 15:59 Aktualizacja danych
  10 marca 2020, godzina 15:39 Aktualizacja danych
  30 listopada 2019, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  30 listopada 2019, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:35 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:35 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 07:35 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  28 lipca 2014, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  25 lipca 2014, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  25 lipca 2014, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  25 lipca 2014, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  25 lipca 2014, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  25 lipca 2014, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  25 lipca 2014, godzina 12:43 Aktualizacja danych
Podobne sprawy