• OBWIESZCZENIE
  z dnia 13 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 roku poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 czerwca 2024 roku została wydana decyzja nr 19/PG/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej kablowej sieci 0,4kV oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Obrońców Westerplatte na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 170/4, 172/8, 172/9, 173/15, 173/16, 173/65, 173/66.
      Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15:15, w czwartki w godzinach 9:00 – 17:15, a w piątki w godzinach 9:00 – 15:15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 dzień temu (13 czerwca 2024, godzina 16:55)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 13 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania,
  że w sprawie znak: WSU-I.6730.51.2024.AM wszczętej na wniosek Pana Pawła Jakowskiego, organ wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Zielonej 85 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2115, przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska, wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia tego stanowiska w innej formie.
  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 dzień temu (13 czerwca 2024, godzina 16:36)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Wojciecha Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pani Aleksandra Pyra, reprezentująca firmę Talpa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 110, 63, 40, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 872/4, 979/1, 979/2, 980, 865, 994, 943/1, 942/1, 1025/7, 1035, 1037/1, 1037/2, 1038/2, 1041, 1441/1, 1062, 1441/2, 1025/6, 1025/5, 1025/3, 1025/4, 1025/1, 1025/2, 968/4 przy ulicach Słonecznej, Głowackiego, Batorego, Dębowej, Zalesie, Brzozowej i Wyszogrodzkiej, obręb nr 9 Wyszogrodzka w Płocku.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki (pokój nr 306) w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. 
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 2 dni temu (12 czerwca 2024, godzina 15:22)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki-Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 7 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 z pełnomocnictwa której działa Pani Aleksandra Pyra reprezentująca spółkę Talpa sp. z o.o. siedzibą w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 i 40, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1145/8, 1302/2, 1274, 1302/1, 1342, 1340, 1338, 1348/1, 1278, 1279, 1283, 1277, 1275, 1257, 1327, 1326, 1325, 1324, 1241, 1239, 1237, 1235, 1213, 1319, 1348/1, 1230/2, 1230/1, 1225, 1224, 1222/2, 1199/2, 1199/1, 1222/1, 1223/2, 1223/1 przy ulicach Sadowej, Zaułek, Jodłowej, Wiatraki, Południowej, Fabrycznej, Plac Zielony i Wyszogrodzkiej obręb nr 9 w Płocku.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki (pokój nr 306) w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (07 czerwca 2024, godzina 15:05)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki-Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 7 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 98/4, 322/5.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki (pokój nr 308) w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (07 czerwca 2024, godzina 13:33)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 7 czerwca 2024 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI                                                                                 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 7 czerwca 2024 roku wydano decyzję Nr 18/PG/2024 znak: WSU-I.6733.9.2024.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza i ul. 1 Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 512/9, 576/1, 573/8, 789, 775, 578/2, na rzecz: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 24-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (07 czerwca 2024, godzina 13:20)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 7 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 roku poz. 572)
  zawiadamiam,
  że w dniu 7 czerwca 2024 roku została wydana Decyzja Nr 66/2024 znak: WSU-I.6730.14.2024.RŚ o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego oraz parkingów naziemnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Zduńskiej 2 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 446, 447, 451 obręb ewidencyjny 0008 - Śródmieście
  na rzecz:
  „Zduńska” Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9

  Z treścią decyzji o warunkach zabudowy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-320 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-08-90) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.
  Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo otrzymania odpisu decyzji.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (07 czerwca 2024, godzina 11:12)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 542), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentującej firmę Bako Sp z o. o. Z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianą do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 256/6, 256/5, 256/3, 256/2, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 254, 322/5 i 542 (obręb 016)
   przy ulicy Ciechomickiej w Płocku.
   
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki (pokój nr 306) w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.                                                                                                                                                         Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (06 czerwca 2024, godzina 12:01)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 5 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 572) zawiadamiam strony postępowania, że w sprawie znak: WSU-I.6733.18.2024.MB wszczętej na wniosek firmy ENERGA-OPERATORA S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, organ wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV, budowa sieci napowietrznej SN-15 kV i nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku obręb Maszewo na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 120/1, 119, 446/6, 446/5, 418/1, 417/1, 416/4, 313, 416/3, 394, 417/2, 418/2, 380/2, 380/4, 380/3, 378, 370, 329, 328, 160/1, 419/8, 444, 445, 422, 305, 304, 288, 527/4, 527/5, 526/5, 160/2, 268, 247, 159/23, 156/1, 519, 525/2, 525/1, 523/3, 523/2, 523/1, 520/1, 523/4, 523/5, 523/6, 526/6, 526/7, 526/8, 526/11, 526/12, 526/13, 526/10, 522, 626, 528/2, 627, 528/1, 530, 420/1, 420/2, 419/7, 421/2, 421/1, 419/5, 419/1, 446/2, 447/1, 541/2, 540/1, 539, 538, 537, 533/1, 532, 531/1, 531/3, przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska, wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia tego stanowiska w innej formie.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (06 czerwca 2024, godzina 11:23)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 5 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
  Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2024 roku wydano decyzję Nr 63/2024 znak: WSU-I.6730.10.2024.AM o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowlanego polegającego na zmianie sposobu użytkowania dwóch lokali z lokali usługowych w budynku handlowo-usługowym na lokale mieszkalne, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dworcowej 31 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 593/1, 593/2, na rzecz: Pana Piotra Bieńkowskiego.
  Z treścią decyzji o warunkach zabudowy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 24-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (05 czerwca 2024, godzina 14:34)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki