• OBWIESZCZENIE
  z dnia 06 Lipca 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O ZAWIADOMIENIU O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI
  O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:


  rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkon, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 4/9, 4/27 przy ulicy Norwida w Płocku (obręb 0004) Łukasiewicza.

  na wniosek Pana Sławomira Sochalskiego zamieszkałego przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 3/3 w Płocku.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-07-06
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 30 czerwca 2022 roku


  O DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE

  USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 104 i 105 § 1 w związku z art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503),

  zawiadamiam,

  że w dniu 30 czerwca 2022 roku wydano decyzję Nr 24/PG/2022 znak: WRM-II.6733.2.2019.MB o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: przebudowie i budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej S1-00095 Płock Szpitalna wraz z wymianą przyłączy napowietrznych nN-0,4kV i demontażem zbędnych fragmentów sieci, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 631, 632, 635, 634, 628, 630/1, 600, 602/1, 601/2, 789/2, 789/1, 599, 603, 598/3, 604/2, 598/2, 598/1, 597/2, 605/3, 597/1, 605/1, 596, 606, 595, 594, 608, 514, 511/2, 510/7, 593, 609/2, 592, 610/3, 789/3.  Z treścią decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-07-01
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 27 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 czerwca 2022 roku została wydana decyzja nr 21/PG/2022 dla inwestycji polegającej rozbudowie stacji elektroenergetycznej GPZ Płock Góry wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Płocku w obrębie 0014 Góry, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 124, 125/2, 125/5, 125/7 na wniosekSpółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,
  z pełnomocnictwa której działa Pan Bartosz Madajewski,
  reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-06-28
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 24 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 49a, art. 10 § 1,  art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 101 § 1 i § 3, art. 103 i art. 123 – 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. Poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Spółki akcyjnej WIX DEVELOPER z siedzibą w Mirosławie przy ul. Granicznej 2, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Hibner reprezentujący Biuro projektowe Hibner Architekci z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 10 lok. 7, w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażami oraz miejscami postojowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Roguckiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1236
  zawiadamiam,
  że Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2022 roku, znak: WRM-II.6730.68.2021.MJa Prezydent Miasta Płocka przedłużył termin zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego do dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażami oraz miejscami postojowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Roguckiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1236 do czasu ustalenia spadkobierców po zmarłym Tadeuszu Piotrowskim.
      Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 320 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-70-890) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                      Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-06-24
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 22 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503),

  zawiadamiam,
  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 czerwca 2022 roku wydano decyzję
  Nr 20/PG/2022 znak: WRM-II.6733.3.2022.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV – linii kablowych SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, słupów SN-15kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV – linii kablowych nn-0,4kV, złącz kablowych nn-0,4kV, słupów nn-0,4kV przewidzianej do realizacji w Płocku, w obrębie 0014 Góry oraz 0016 Ciechomice, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: Góry – 114, 110, 143, 154/28, 153/2, 153/1, 153/3, 152/5, 152/4, 152/7, 152/1, 132, 131/2, 71/2, 123/36, 125/2, 124 oraz Ciechomice – 101/4, 101/5, 102/3, 103/2, 103/1, 60/1, 59, 322/3, 29, 8/16,

  na rzecz:
  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Rutkowski, reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Śnieżnej 1.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-06-22
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 15 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 czerwca 2022 roku została wydana decyzja nr 18/PG/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 21/3, 21/4, 26/2, 30/9, 30/4, 31/13, 31/16, 31/17, 30/10, 30/8, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 31/21, 31/22, 31/23, 31/24, 31/25, przy ulicy Pasternakiewicza.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-06-15
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 13 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 czerwca 2022 roku została wydana decyzja nr 17/PG/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN-0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32/2, 33/3, 34/1, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16, przy ulicy Granicznej.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-06-13

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 09 czerwca 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


  budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 238/1, 238/2, 238/3, 543/1, 543/2, 543/15 (obręb 0014) przy ulicy Kutnowskiej w Płocku.

  na wniosek firmy ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Andrzej Kochanowski, reprezentująca firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 17

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-06-09
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 31 maja2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 maja 2022 roku została wydana decyzja nr 15/PG/2022 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 488/2, 139, 489/2, 481 (obręb 0003) przy ulicy Traktowej , na wniosek firmy Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman

  Durma, zamieszkały w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14,

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-05-31
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 31 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 maja 2022 roku została wydana decyzja nr 16/PG/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych sieci kablowych 15kV i 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 125, 33/1, 33/3 (część), przy ulicy Otolińskiej i ulicy Granicznej.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-05-31