• WI-I.747.4.18.2022.DW


  Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

  o wszczęciu postępowania

  w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn:

  remont linii 220 kV Pątnów–Podolszyce i Podolszyce-Mory”


  treść zawiadomienia w załączniku


  Załączniki:
 • wszczęcie postępowania Remont linii 220kV Pątnów-Podolszyce i Podolszyce Mory 19 maja 2022, godzina 16:09

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-05-19
 • Warszawa, 10 maja 2022 r. 
  WOJEWODA MAZOWIECKI 
  WI-I.7821.55.1.2021.LK

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  Na podstawie art. 11f ust. 3, 4, 6 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – dalej Kpa,

  zawiadamia się, 
  że w dniu 29 kwietnia 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 101/SPEC/2022 uchylającą w całości, zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Płocka Nr 1/2021 z dnia 23 lipca 2021 r., znak: WRM-IV.6740.4.1.2021.BKi zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Płocka Nr 15/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r., znak: WRM-III.6740.4.14.2014.KB.

  Pouczenie 
  Niniejsza decyzja Wojewody Mazowieckiego jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strona chcąca zapoznać się z treścią decyzji, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 13:00 - 16:00 lub w czwartek w godz. 8:00 - 12:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Informację w sprawie można uzyskać pod numerem tel. 22 695 66 48, godziny obsługi telefonicznej obowiązują w pon. 13:00- 16:00 oraz czw. 8:00-12:00. Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć dokumentację może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 13:00 - 16:00 lub w czwartek w godz. 8:00 - 12:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695 62 19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 minut i nie może zostać przedłużony.

  z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  Aleksandra Krzoska
  Dyrektor Wydziału Infrastruktury

  Załączniki:
 • 7821.55.1.2021.LK - obwieszcz. na tabl. i BIP_1627 12 maja 2022, godzina 12:36

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-05-12
 • Warszawa, 31 marca 2022r.
  WI-I.7840.6.108.2021.JK

  ZAWIADOMIENIE
  o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

  Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 , art. 38 oraz art. 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) informuję, że przed tutejszym organem toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: „budowa Kompleksu Olefin III na terenie PKN Orlen S.A. w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie ISBL”


  Załączniki:
 • obwieszczenie Wojewody udział społeceństwa - PKN Olefiny III 31 marca 2022, godzina 12:07

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-03-31
 • Warszawa, 18 marca 2022 r.

  WOJEWODA MAZOWIECKI
  WI-I.7820.3.5.2021.RR/JK

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczeg lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1079) niniejszym zawiadamia się, że w dniu 7 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr 37/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przebudowy lotniska użytku publicznego.


  Załączniki:
 • obwieszczenie decyzja_tablica_gminy_1598 29 marca 2022, godzina 12:17

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-03-29
 • OBWIESZCZENIE

  Wojewody Mazowieckiego


  w sprawie wydania Decyzji Nr 94/LOK/2021 z dnia 27 września 2021 roku ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w m. Płock Radziwie, województwo mazowieckie


  Załączniki:
 • obwieszczenie o wyd. dec. LOK 07 grudnia 2021, godzina 14:12

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2021-12-02
 • OBWIESZCZENIE  
  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich  do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie Marszałka Woj. Mazowieckiego 25 listopada 2021, godzina 15:06
 • formularz do obwieszczenia 25 listopada 2021, godzina 15:06

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2021-11-25
 • MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
  WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
  Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  tel. 22 695-66-89, fax 22 695-61-92
  www.mazowieckie.pl
  WI-I.7820.3.5.2021.RR (JK)

  Ogłoszenie w związku z wszczęciem przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn. „przebudowa lotniska Płock (EPPL) w zakresie budowy drogi startowej wyposażonej w płaszczyznę do zawracania, chodników, drogi pożarowej, ogrodzenia, stacji transformatorowej wraz z budową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”, na dz. ew. nr 175/10 obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy, Płock, m. Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie”.
  Załączniki:
 • obwieszczenie wszczęcie postępowania_tablica_gminy 23 listopada 2021, godzina 08:18

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2021-11-23
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 3 grudnia 2020 r.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie 28 grudnia 2020, godzina 09:12

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2020-12-28
 • Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące hodowców drobiu i chowu drobiu  Załączniki:
 • Komunikat1 03 grudnia 2020, godzina 09:31
 • Kominikat2 03 grudnia 2020, godzina 09:31
 • Komunikat3 03 grudnia 2020, godzina 09:31
 • drob przyzagrodowy zgłoszenie do PLW Płock 2020r. 03 grudnia 2020, godzina 09:32

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2020-12-03
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów w sprawie Koncepcji rozbudowy Drogi Krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród z dn. 24.08.2020 r.  Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2020-09-03