• OGŁOSZENIE
  O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA CZŁONKÓW
  PŁOCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI


  Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji w zakresie:

  • mieszkańca osiedla Miodowa, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji;
  • jednego przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta;
  • jednego przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

  Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w § 2 pkt 2-4 Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.

  Termin składania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:
  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 20 listopada 2019 roku do dnia 19 grudnia 2019 roku.

  Sposób i miejsce składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:
  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko nr 5) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

  Urząd Miasta Płocka
  Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
  pl. Stary Rynek 1
  09-400 Płock

  z dopiskiem: Nabór uzupełniający kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji.


  Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

  I. przedstawiciel mieszkańców osiedla Miodowa wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji
  lista poparcia (załącznik nr 2)

  II. przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta
  lista poparcia (załącznik nr 3)
  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 4)

  III. przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną
  lista poparcia (załącznik nr 5)
  oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej (załącznik nr 6)

  Inne ważne informacje:
  Test wiedzy z pytaniami dotyczącymi rewitalizacji dla kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku  o godz. 17.30 w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka – Stary Rynek 1, piętro 1.

  Pytania i odpowiedzi:
  Ewentualne pytania dotyczące naboru prosimy kierować na adres: rewitalizacja@plock.eu lub telefonicznie pod numerami tel. 367-14-53, 367-17-68.

  Wykaz załączników do ogłoszenia:
  załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
  załącznik nr 2 – Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez mieszkańców osiedla Miodowa
  załącznik nr 3 -  Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze miasta Płocka
  załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
  załącznik nr 5 -  Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące na obszarze miasta Płocka działalność społeczną
  załącznik nr 6 – Oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Inwestycji i Remontów
  Data publikacji: 3 lata temu (19 listopada 2019, godzina 00:00)
 •  

  wfosigwBudowa i modernizacja rowów melioracyjnych na osiedlu Góry - Ciechomice w  Płocku została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 82.358,66 zł

     Dział: Obwieszczenia Wydziału Inwestycji i Remontów
  Data publikacji: 9 lat temu (02 stycznia 2014, godzina 00:00)