• OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 23 maja 2022 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 maja 2022 roku wydano decyzję Nr 14/PG/2022 znak: WRM-II.6733.8.2022.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej na terenie nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Zielonej, obręb 0012 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1663, 1708/4, 1751, 1756/2, 1985, 1661/2, 1661/1, 3079, 2432/2, 1761/7, 1660, 1755,

  na rzecz:

  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Kmieciński, reprezentujący firmę Gazomontaż Budownictwo Inżynieryjne Marcin Chodakowski, z siedzibą w miejscowości Kozłów Szlachecki 56, 96-513 Nowa Sucha.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-05-23
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 12 maja2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 maja 2022 roku została wydana decyzja nr 13/PG/2022 dla inwestycji polegającej nabudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Ciechomickiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 551/4 (obręb 0016), na wniosek firmy M2 DEVELOPMENT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy placu Bankowym 2,
  z pełnomocnictwa której działa Pan Hubert Jóźwiak, zamieszkały w Płocku przy ulicy Boryszewskiej 44D/10.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-05-13
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 11 maja 2022 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 maja 2022 roku wydano decyzję Nr 12/PG/2022 znak: WRM-II.6733.11.2022.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  przebudowie odcinka dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej WN 110kV relacji Podolszyce (pole nr 7) – Rafineria 3, polegającej na zmianie lokalizacji stanowiska słupowego, przewidzianej do realizacji w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 237, obręb Trzepowo,

  na rzecz:

  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130.  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-05-11

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 10 maja 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 KV , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2318/1, 2318/4, 2318/5, 2318/12, 3071 (obręb 012) przy ulicy Żeglarskiej w Płocku.

  na wniosek firmy ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Karolina Panek , reprezentująca firmę BAKO Sp. Z o.o, z siedzibą w Płocku przy Al.Jana Pawła II 30.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-05-10

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 09 maja 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV i złącza kablowego 15 kV , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 361/8, 412, 694/66,694/67 (obręb 004) przy ulicy Miodowej w Płocku.

  na wniosek firmy ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę BAKO Sp. Z o.o, z siedzibą w Płocku przy Al.Jana Pawła II 30.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-05-09

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 26 kwietnia 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


  rozbudowie stacji elektroenergetycznej GPZ Płock Góry wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 124, 125/2, 125/5, 125/7 (obręb 014) przy ulicy Góry w Płocku.

  na wniosek firmy ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Bartosz Madajewski,reprezentujący Energa Invest Sp. z o.o. zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-04-27
 • OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 31 marca 2022 roku


  o sprostowaniu oczywistej omyłki


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami),

  zawiadamiam,

  że w dniu 31 marca 2022 roku wydano postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 61/PG/2021 z dnia 19 października 2021 roku znak: WRM-II.6730.54.2021.MB o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 16/PG/2021 z dnia 10 marca 2021 roku znak: WRM-II.6733.4.2021.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN – 0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 228, 233, w zakresie przywołanego znaku sprawy dotyczącej decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 16/PG/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 marca 2021 roku tj.:

  jest zapis: WRM-II.6733.54.2021.MB

  winno być: WRM-II.6733.4.2021.MB.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-03-31
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 24 marca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 marca 2022 roku została wydana decyzja nr 3/PG/2022 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Kutnowskiej na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 543/14, 543/1, 227/13, 227/14, na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego INTERBUD Jarosław Szczygieł, z siedzibą w Płocku przy ulicy Lachman 1, reprezentowanego przez Pana Łukasza Wójcickiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Szpitalnej 8A.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-03-25
 • OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 24 marca 2022 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 marca 2022 roku wydano decyzję Nr 4/PG/2022 znak: WRM-II.6733.61.2021.DG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 450, 451/12, 449, 545/2, 544/2 (obręb 0003),

  na rzecz:

  Pani Małgorzaty Pawlak.  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Urbanistyki i Architektury, Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-03-24
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 26 stycznia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, iż w wydanej w dniu 22 grudnia 2021 roku decyzji nr 67/PG/2021 dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 244/2, 244/1, 243, 242, 241, 239, 238, 236, 235/2, 235/1, 234, 233, 232, 231/2, 231/1, 230/4, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 294, 218, 193, 192, 191, 190, 189, 219, 293, 291/4, 292/22 przy ulicy Tokarskiej w Płocku obręb 0015 Tokary, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30:

  prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę

  w następującym zakresie:

  - w treści decyzji:

  jest zapisane: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 244/2, 244/1, 243, 242, 241, 239, 238, 236, 235/2, 235/1, 234, 233, 232, 231/2, 231/1, 230/4, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 294, 218, 193, 192, 191, 190, 189, 219, 293, 291/4, 292/22 przy ulicy Tokarskiej w Płocku obręb 0015 Tokary,

  powinno być: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 244/2, 244/1, 243, 242, 241, 239, 238, 236, 235/2, 235/1, 234, 233, 232, 231/2, 231/1, 230/4, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 294, 218, 193, 192, 191, 190, 189, 219, 293, 291/4, 292/2 przy ulicy Tokarskiej w Płocku obręb 0015 Tokary,

  Niniejsze postanowienie stanowi integralną część decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 67/PG/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 244/2, 244/1, 243, 242, 241, 239, 238, 236, 235/2, 235/1, 234, 233, 232, 231/2, 231/1, 230/4, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 294, 218, 193, 192, 191, 190, 189, 219, 293, 291/4, 292/22 przy ulicy Tokarskiej w Płocku obręb 0015 Tokary.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-01-26