• OBWIESZCZENIE

  z dnia 30 czerwca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 czerwca 2021 roku została wydana decyzja nr 42/PG/2021 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/N 0,4kV NA2XY (YAKXS) 4 x 120 mm² ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Kutnowskiej i ulicy Góry na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 168/4, 168/2, 167/4, 167/5, obręb 0014 Góry,, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Andrzej Kochanowski, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Saperskiej 19.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-07-01
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 16 czerwca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 15 czerwca 2021 roku, Gmina Płock, z siedzibą w Płocku przy Placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Artur Zieliński, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka wnioskiem z dnia 15 czerwca 2021 roku, zwróciła się o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 66/PG/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.54.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (kiosk multimedialny, chodnik, plac wokół pomnika) i infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Teatralnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 681/2, obręb ewidencyjny 8 - Śródmieście w zakresie zmiany nazwy inwestora:


  Towarzystwo Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego, z siedzibą w Płocku przy ul. 1 Maja 12 lok. 54, reprezentowanego przez Prezesa Towarzystwa Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego prof. dr hab. n. med Lecha Chyczewskiego zmienić na: Gmina Płock, z siedzibą w Płocku przy Placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Artur Zieliński, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.


  Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-06-15
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 15 czerwca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 czerwca 2021 roku została wydana decyzja nr 39/PG/2021 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 301/2 na wniosek Pani Marty Karłowicz, zamieszkałej w Płocku przy ul. Łączniczek 10 m. 24, Pani Emilii Maciejewskiej, Pana Wojciecha Maciejewskiego, zamieszkałych w Gozdowie przy ul. Dębowej 10, Pani Aleksandry Kujawy, Pana Marka Kujawy, zamieszkałych w Płocku przy ul. Pszczelej 7 m. 18 oraz Pana Marka Petrykowskiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Nizinnej 65.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-06-15
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 15 czerwca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 czerwca 2021 roku została wydana decyzja nr 40/PG/2021 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Nowociechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 839, 877, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Krajanowski, reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Atutowej 9/82.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-06-15
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 13 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 741) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 maja 2021 roku została wydana decyzja nr 27/PG/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Brzozowej i ulicy Akacjowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1042/7, 1062, 1045/3, 1045/2, 999/17, 999/8, 999/14 na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-05-13
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 30 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia polegającego na:

  budowie elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej sieci 0,4 kV oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Tęczowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 824, 837/1 i 837/2


  na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z pełnomocnictwa którego działa Pan Tomasz Żulewski – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-04-30
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 5 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 marca 2021 roku została wydana decyzja nr 15/PG/2021 dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 180, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ciechomickiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 322/2, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Aleksandros Liolios, reprezentujący firmę DOM SYSTEM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 4A lok. 2.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-03-05
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 25 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci energetycznej kablowej SN 15 kV do zasilania elektrowni fotowoltaicznej „EPV Wesółka do GPZ Radziwie w Płocku wraz z kanalizacją teletechniczną, zlokalizowaną w Płocku przy ulicy Wesółka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 19, 20, 438, 1909/6, 2579, 2578, 2810/1, 2810/4 i 2810/5

  na wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością OmnInvest, z siedzibą w Płocku przy ulicy Tumskiej 3, z pełnomocnictwa której działa Pan Zdzisław Paczkowski, zamieszkały w Grudziądzu przy ulicy Korczaka 9 m 35.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-02-26
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 23 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 lutego 2021 roku została wydana decyzja nr 14/PG/2021zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN oraz przebudowa słupa linii napowietrznej SN 15kV, zlokalizowanej w Płocku w obrębie geodezyjnym 14-Góry na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 205/13, 166/1, 221/1, 221/2, 223, 224/1, w obrębie geodezyjnym 16-Ciechomice na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 662, 697, 695/1 oraz na terenie Gminy Łąck na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1036/1, 1036/2 i 1035 na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 40B/2.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-02-23
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 11 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 lutego 2021 roku została wydana decyzja nr 8/PG/2021 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 227/1, 227/13, 543/14, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-02-12